Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

Необхідно визначити статті активу у наведеному прикладі звіту про фінансовий стан з наданими коментарями щодо заповнення.

Таблиця 3.3

№ з/п

Коментарі

Стаття звіту

1

Наводиться балансова вартість основних засобів (вартість основних засобів після вирахування суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності) на початок і кінець звітного періоду, згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

?

2

Наводиться вартість інвестицій в асоційовані підприємства, облікована за методом участі в капіталі, згідно з МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства».

?

3

Наводиться собівартість або переоцінена вартість нематеріальних активів, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності, згідно МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»

?

4

Наводиться справедлива вартість, або собівартість за вирахуванням суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності

?

5

Наводиться сума, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду (розраховується згідно з МСБО 17 «Оренда»), та підлягає отриманню в періоді, який перевищує один рік з дати звітного періоду.

?

6

Наводиться балансова вартість запасів, згідно з МСБО 2 «Запаси».

?

Питання для самоконтролю

  1. Що таке економічна вигода як економічна категорія?

  2. Які основні принципи визнання активів?

  3. Основні принципи вимірювання активів.

Бібліографічний список до практичного заняття: [ 1-11, 46, 51, 53, 55, 56]

Практичне заняття № 4, 5

Тема 7. Облік рахунків за зобов’язаннями

Мета:вивчення економічної характеристики зобов’язань як основи їх облікової інтерпретації

План заняття

1. Економічна характеристика зобов’язань.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  2. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  3. Виконати ситуаційне завдання, дати відповіді на тести та відповісти на контрольні питання.

МСОЗ визначають зобов’язання як «наявний обов’язок компанії, що виник з минулих подій, виконання якого приведе до відтоку з компанії ресурсів, що містять економічні вигоди».

Дане визначення показує основні характеристики зобов’язань, але не розкриває критерії, яким вони повинні задовольняти, перш, ніж вони будуть визнані в балансі.

Проте це визначення дозволяє виділити особливості трактування даної облікової категорії МСОЗ і відмінності такого трактування від вітчизняної облікової практики.

Перш за все, слід зазначити, що МСОЗ включають в категорію «зобов’язання» тільки обов’язок самої компанії, відносячи зобов’язання перед компанією до категорії «актив». Це логічно з погляду побудови балансу, але абсолютно розходиться з юридичним розумінням зобов’язань, властивим вітчизняній практиці обліку.

У звичному для нас розумінні зобов’язання є чисто юридичною категорією. Під зобов’язанням розуміють «взаємовідношення, через яке одна сторона (боржник) зобов’язана зробити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші) або утриматися від нього».

В рамках МСОЗ маємо справу з абсолютно іншим підходом, в основу якого покладена ідея пріоритету економічного змісту фактів господарського життя над їх юридичною формою. Тут, як і у визначенні активів, слід виділити три ключові моменти:

- наявний обов’язок;

- минула подія, що зобов’язує;

- майбутній відтік ресурсів, що несуть економічні вигоди.

Тести

  1. Під дебіторською заборгованістю розуміють:

а) суми грошових коштів або суми грошової оцінки інших активів, що належать до отримання підприємством;

б) суми грошових коштів або суми грошової оцінки інших активів, що належать до виплати (передачі);

в) власний варіант відповіді.

2. Під кредиторською заборгованістю розуміють:

а) суми грошових коштів або суми грошової оцінки інших активів, що належать до виплати (передачі);

б) суми грошових коштів або суми грошової оцінки інших активів, що належать до отримання підприємством;

в) немає правильної відповіді.