Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Міжнародні стандарти обліку і звітності Ден. 2012.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
825.86 Кб
Скачать

Ситуаційне завдання

Необхідно визначити статті капіталу у наведеному прикладі звіту про фінансовий стан з наданими коментарями щодо заповнення.

Таблиця 2.4

№ з/п

Коментарі

Стаття звіту

1

Наводиться вартість випущених і повністю (частково) сплачених акцій, у тому числі отриманий емісійний дохід.

?

2

Наводиться сума нерозподіленого прибутку станом на дату звітного періоду.

У разі складання консолідованого звіту про фінансовий стан, у цій статті наводиться та частка нерозподіленого прибутку групи, яка відноситься до власників материнського підприємства

?

3

Наводяться інші сукупні прибутки (збитки), які не визнаються як прибутки (збитки) в періоді виникнення, а накопичуються у власному капіталі, у тому числі

- курсові різниці при переведенні звітів закордонних господарських одиниць;

- прибуток (збиток), що виникає від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу;

- чистий прибуток за операціями хеджування грошових потоків;

- переоцінка основних засобів

?

Питання для самоконтролю

  1. Що являє собою концепція підтримки фінансового капіталу?

  2. Що являє собою концепція підтримки фізичного (або економічного) капіталу?

Бібліографічний список до теми: [ 1-11, 11, 34, 46, 51, 53, 56]

Тема 9. Облік доходів і витрат

Мета:формування системи знань щодо формуваннядоходів та витрат підприємства як чинників фінансового результату його діяльності

План

  1. Оцінка доходів та витрат.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення матеріалу рекомендовано здійснювати у такому порядку:

  1. Ознайомитись із змістом питань, що виносяться для самостійного вивчення.

  2. Проаналізувати склад та зміст рекомендованої літератури для більш глибокого розкриття окремих питань.

  3. Уважно переглянути зміст та виділити потрібну інформацію.

  4. Систематизувати виділену інформацію у відповідності із переліком питань.

Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, визначається шляхом угоди між суб’єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються суб’єктом господарювання.

У більшості випадків компенсація надається у формі грошових коштів або їх еквівалентів, а дохід виражається в сумі грошових коштів чи їх еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню. Проте в разі відстрочки надходження грошових коштів або їх еквівалентів справедлива вартість компенсації може бути нижчою від номінальної суми грошових коштів, яка була чи буде отримана. Наприклад, суб’єкт господарювання може надати покупцеві відстрочку платежу (без нарахування відсотків) або прийняти від покупця у вигляді компенсації за продаж товарів вексель до отримання, ставка відсотка якого буде нижчою за ринкову. Коли домовленість фактично є фінансовою операцією, справедлива вартість компенсації визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень із використанням умовної ставки відсотка. Умовна ставка відсотка буде найточніше визначена з двох наведених далі ставок:

а) домінуючої ставки на подібний інструмент емітента з подібною кредитною ставкою; або

б) ставки відсотка, яка дисконтує номінальну суму компенсації інструмента до поточної грошової ціни продажу товарів чи надання послуг.

Різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою компенсації визнається як дохід від відсотка згідно з параграфами 29 і 30 та згідно з МСФЗ 9.

Коли товари або послуги обмінюються чи підлягають обміну на товари або послуги, подібні за характером та вартістю, обмін не розглядається як операція, яка генерує дохід. Це часто відбувається з такими товарами, як олія або молоко, коли постачальники обмінюються запасами в різних регіонах для вчасного задоволення попиту в певній місцевості. Коли товари продаються або послуги надаються в обмін на неподібні товари чи послуги, обмін розглядається як операція, яка генерує дохід. Дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманих товарів або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо неможливо достовірно оцінити справедливу вартість отриманих товарів або послуг, дохід оцінюється за справедливою вартістю переданих товарів або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштів або їх еквівалентів.

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар;

б) за суб’єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) ймовірно, щодо суб’єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Визнання витрат означає передачу, втрату, заміну або виникнення зобов’язання і пов’язано з отриманням доходу, обумовленого даними витратами (принцип відповідності), таким чином, позитивний і негативний чинники фінансового результату операцій признаються одночасно, з дотриманням правил визнання відповідних активів і зобов’язань. Так, наприклад, визнання продажу товарів виражається у визнанні виручки і всіх витрат, що забезпечили виручку даного звітного періоду, тобто собівартості продажів (а саме, собівартості товарів, управлінських і комерційних витрат). Отримання економічних вигод від об’єктів активів на протязі декількох звітних періодів, припускає списання у витрати таких активів не одноразово, а поступово, тобто їх амортизацію. Витрати, понесені організацією, які не відповідають критеріям визнання активу, не можуть сформувати вартість активу, а розглядаються витратами того звітного періоду, коли вони були понесені. Це відноситься, наприклад, до організаційних витрат і витрат, понесених при створенні нематеріального активу на етапі дослідження (ІAS 38).

МСОЗ не містить жодного спеціального стандарту, що регламентує облік і відображення в звітності витрат.

Тести

1. Сума доходів оцінюється:

а) за справедливою вартістю отриманої компенсації;

б) за справедливою вартістю компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються суб’єктом господарювання;

в) немає правильної відповіді.

2. Визнання доходу від продажу товарів відбувається в разі задоволення таких умов:

а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар;

б) за суб’єктом господарювання не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) всі відповіді вірні.

3. У випадку неможливості достовірного оцінювання справедливої вартості отриманих товарів або послуг, дохід оцінюється:

а) за справедливою вартістю переданих товарів або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштів або їх еквівалентів;

б) за первісною вартістю переданих товарів або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштів або їх еквівалентів;

в) власний варіант відповіді.