Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

5 Збір і обробка фактичного матеріалу

У виконанні курсової роботи на високому науковому рівні важливу роль відіграють правильно підібрані й опрацьовані вірогідні фактичні і статистичні дані. Для збирання фактичного матеріалу слід використовувати інформацію державних, у тому числі і регіональних статистичних органів, фактичні дані монографій, періодичної преси, статистичних збірників.

Особливу цінність мають оригінальні статистичні дані, які зібрані автором на підприємствах, в організаціях та установах і самостійно опрацьовані.

Зібраний матеріал повинен узгоджуватись з темою курсової роботи, слугувати її кращому розкриттю, ілюстрації застосування фінансово-економічних методів для вирішення окремих проблем.

Практичний матеріал, зібраний студентом, повинен бути ретельно перевірений і узагальнений, відповідно з діючими вимогами до курсової роботи. Для цього його групують в аналітичні таблиці, оброблюють, подають у порівняльному вигляді для аналізу динаміки, роблять розрахунки, виявляють відхилення, визначають вплив факторів і резерви підвищення ефективності об’єкта дослідження.

Список використаних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи.

До списку використаних джерел включають всі використані джерела, на які зроблені посилання в тексті роботи. Їх розміщують або за порядком використання у роботі, або за алфавітом прізвищ авторів чи назв, або у хронологічному порядку. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники та ін.) повинні містити: прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок. Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок статті, назву видання (журналу), число журналу, сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті наводять мовою оригіналу так, як вона подається у періодичному виданні (див. додаток Д).

6 Вимоги до оформлення курсової роботи

6.1 Загальні вимоги

Курсова робота оформлюється відповідно до Державного стандарту України ДСТУ-3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Курсова робота виконується на аркушах білого паперу формату А 4 (210297мм) з одного боку аркуша.

Текст повинен мати поля з 4-х боків аркуша: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм. Текст на комп’ютері набирається в редакторі Word, шрифт тексту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Під час виконання курсової роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення по всьому тексті. У курсовій роботі мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними в усьому тексті.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи (параграфи).

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», слід починати з нової сторінки та розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки друкують не жирним шрифтом.

«ДОДАТКИ» слід розташовувати посередині рядка і посередині аркуша, а на наступних аркушах розміщують у алфавітній послідовності всі таблиці, рисунки та інші матеріали, що є в курсовій роботі.

Шрифт друку повинен бути чітким.

Помилки, описки i графiчнi неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою i нанесенням на тому ж мiсцi або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторiнцi.

У тексті не допускаються скорочення слів. Виняток становлять:

- загальноприйняті скорочення, встановлені правилами української орфографії та пунктуації;

- скорочення, вживані з цифровими величинами;

- скорочення одиниць вимірювання величин;

- скорочення в примітках і списку літератури, передбачені правилами бібліографічного опису.

У тексті слід уникати особових займенників, замінюючи їх безособовийними формами (замість «я вважаю» слід писати «автор вважає», «ми вважаємо» або «вважається»).

Якщо в тексті є перерахування, перед кожним ставиться дефіс, чи мала літера з дужкою. При цьому пропозиція починається з малої літери.

Наприклад:

1-й варіант (за допомогою дефіса)

Види класифікації ринку цінних паперів:

  • первинний;

  • вторинний;

  • традиційний;

  • комп'ютеризований.

2-ий варіант (за допомогою букв).

Емісійні цінні папери:

а) акції;

б) облігації;

в) опціони емітента.

При деталізації списку використовуються цифри, після яких обов’язково ставиться дужка.

Наприклад:

а) акції:

1) звичайні;

2) привілейовані;

б) облігації:

1) державні;

2) корпоративні.

Отже, курсову роботу студент оформлює за розділами згідно з календарним планом. Керівник курсової роботи може попередньо перевірити виконані розділи. Для остаточної перевірки курсова робота подається студентом керівнику в закінченому вигляді, зброшурована, з підписом студента на титульній сторінці. При перевірці курсової роботи керівник позначає чорнилами технічні і граматичні помилки, погрішності в розрахунках та інші недоліки. Виправлення студентом позначених у роботі помилок не допускається.