Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
419.33 Кб
Скачать

1 Загальні положення

Студенти та слухачі Дніпропетровської державної фінансової академії, що навчаються у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» всіх форм навчання відповідно до навчального плану зобов’язані підготувати та захистити у встановлений термін курсову роботу з відповідної дисципліни.

Підготовка та написання курсової роботи є важливою складовою навчального процесу студента. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має за мету не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, комп’ютерною технікою, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсові роботи обов'язково виконуються з тих навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності. Кількість робіт, що виконуються студентом протягом навчання в академії, визначається навчальним планом.

Курсові роботи виконуються студентами при вивченні навчальних дисциплін циклів загальноекономічної та фундаментальної підготовки.

Написання курсової роботи з економічних дисциплін має за мету досягнення таких цілей:

 • поглиблене засвоєння курсу в цілому і його окремих проблем зокрема;

 • набуття навичок самостійного дослідження складних економічних явищ і процесів;

 • навчання критичному аналізу першоджерел, наукових публікацій, монографій, матеріалів періодичних видань;

 • практичне застосування методів збору, обробки й аналізу фактичного матеріалу;

 • розробка й оцінювання альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • обґрунтовування запропонованих рішень з використанням наукових методів;

 • розвиток вміння логічно обґрунтовувати положення і висновки, що висуваються.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні, забезпечити підготовку студента до написання дипломної роботи та магістерської (дипломної) роботи.

Зміст курсової роботи має відображати самостійність мислення студента, його здатність аналізувати сучасні економічні процеси, вміння користуватися науковим апаратом. Курсові роботи, які зводяться до компіляції опублікованих текстів, є неприпустимими.

Важливе значення при виконанні курсової роботи має добір літератури. При цьому можуть бути використані підручники, навчальні та наочні посібники, навчально-методичні посібники тощо. Водночас при написанні курсової роботи поряд з навчальною літературою повинні бути обов'язково використані наукові праці найбільш відомих представників вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл, монографії, актуальні публікації теоретиків та практиків з теми дослідження, чинні нормативно-правові документи органів законодавчої і виконавчої влади України.

У роботі необхідно використовувати сучасні статистичні дані, інформацію з аналітичних оглядів, періодичних видань. Доцільно також застосовувати в процесі дослідження дані первинної звітності та фактичні матеріали підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади, а також результати власних досліджень. Використані в курсовій роботі матеріали повинні бути актуальними.

Курсова робота змістовно повинна відповідати обраній темі. У роботі необхідно розкрити тему і всі питання, передбачені планом. Необхідно уникати повторень, протиріч між окремими положеннями роботи, а також слід теоретичний матеріал підтверджувати цифровими даними.

Оформлення курсової роботи необхідно проводити з урахуванням наведених нижче вимог. Роботи, що не відповідають вимогам, до захисту не допускаються.

Викладений матеріал в курсовій роботі повинен відповідати таким вимогам:

 • автор може розглядати суперечливі судження інших авторів, але сам має дотримуватись лише одного судження про предмет дослідження;

 • кожна висловлена думка або твердження мають бути достатньо обґрунтованими;

 • кожний розділ повинен завершуватись висновками.

Бажано один з розділів курсової роботи виконувати з використанням сучасних інформаційних технологій, комп'ютерної техніки, зокрема, доцільно використати сучасні стандартні або спеціалізовані програмні продукти. Результати розрахунків в цьому розділі мають бути тісно пов'язані з іншими розділами роботи.

При підготовці курсової роботи студент повинен дотримуватися таких вимог:

 • курсова робота має бути написана державною мовою;

 • курсову роботу кожен студент виконує індивідуально;

 • запропоновані нові рішення мають бути аргументованими й порівнюватися з уже відомими рішеннями;

 • оформлення курсової роботи має відповідати вимогам, що ставляться до робіт, поданих до друку;

 • при написанні курсової роботи студент повинен посилатися на автора та джерело, звідки запозичує матеріал або окремі результати.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

 • вибір теми курсової роботи;

 • підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми;

 • складання попереднього плану роботи;

 • вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту, підбір матеріалу для обробки на ПК;

 • написання тексту і оформлення курсової роботи.