Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22]

Семінарське заняття № 3

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

План заняття

1 Поняття сегментації фінансового ринку.

2. Характеристика грошового ринку та ринку позик.

3. Особливості діяльності фондового ринку.

4. Суть валютного ринку та його функції.

6. Суть та функції страхового ринку.

Навчальні цілі

Метою проведення семінарського заняття з даної теми є: закріплення, поглиблення знань сегментарної структури ринку фінансових послуг; вмінь застосування норм чинного законодавства з питань функціонування ринку фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів; аналізувати структуру ринку фінансових послуг з точки зору його значення в процесі трансформації фінансових засобів в інвестиційні ресурси; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються сегментів ринку фінансових послуг.

Проблемні питання для обговорення

 1. Характерні риси і особливості сегментарної структури ринку

фінансових послуг.

 1. Суб’єкти, інструменти та функції грошового ринку.

 2. Суб’єкти і функції валютного ринку.

 3. Суб’єкти, інструменти і функції ринку позикового капіталу.

 4. Суб'єкти та інструменти фондового ринку.

 5. Суб'єкти та інструменти страхового ринку.

 6. Суб'єкти та інструменти ринку дорогоцінних металів і

каменів та інших об’єктів реального інвестування.

Практичні завдання

 1. Обґрунтувати економічну доцільність існування сегментарної структури ринку фінансових послуг.

 2. Навести перелік і охарактеризувати сегменти ринку фінансових послуг.

 3. Провести порівняльний структурно-функціональний аналіз змісту, функцій та учасників кожного сегменту ринку фінансових послуг, поділеного в залежності від видів фінансових активів.

 4. Схематично зобразити класифікацію грошового і валютного ринку.

 5. Схематично зобразити класифікацію ринку капіталів.

 6. Схематично зобразити класифікацію ринку цінних паперів.

 7. Схематично зобразити класифікацію страхового ринку.

 8. Критично оцінити зміст діяльності оферентів і достатність прав та обов’язків суб’єктів ринку фінансових послуг на окремих його сегментах.

 9. Провести порівняльний аналіз стану розвитку окремих сегментів ринку фінансових послуг за статистичними даними..

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Готуючись до семінарського заняття з теми, студенти повинні насамперед з’ясувати сутність сегментарної структури ринку фінансових послуг - системи окремих самостійних складових ринку фінансових послуг (сегментів), що сформовані за допомогою певних класифікаційних ознак.

При підготовці до обговорення першого питання студенти повинні знати, що головною класифікаційною ознакою при характеристиці сегментарної структури ринку фінансових послуг виступають групи і види фінансових активів. Так, за основними групами фінансових активів даний ринок поділяється на:

- грошовий ринок;

- валютний ринок;

- ринок капіталів;

- ринок дорогоцінних металів;

- ринок цінних паперів (фондовий ринок);

- страховий ринок;

- ринок нерухомості.

При характеристиці грошового ринку та ринку позик студенти повинні знати інструменти цих ринків, їх інвестиційні можливості та відмінності.

Так на грошовому ринку реалізуються короткотермінові депозитно-позикові та розрахункові операції з метою забезпечення руху оборотного капіталу суб’єктів господарювання, формування короткострокових ресурсів банків та небанківських фінансових установ, задоволення потреб фізичних осіб у нагромадженні та використанні поточних заощаджень.

Основними учасниками грошового ринку є суб’єкти господарювання та державні органи, що мають потребу у короткострокових позикових коштах; власники заощаджень, що володіють грошовими коштами, та фінансові установи, що забезпечують механізм взаємодії між власниками та позичальниками грошового капіталу.

Таким чином, грошовий ринок, функціонуючи на об'єктивних ринкових засадах, створює можливість суб'єктам ринку здійснювати нагромадження грошових коштів за поточною процентною ставкою та забезпечує перерозподіл та використання акумульованих грошових коштів суб'єктами економічних відносин у короткочасному періоді.

Об'єктом ринку позик є позиковий капітал, тобто грошові кошти, що надаються позичальнику у тимчасове користування під певний процент. Формою руху позикового капіталу є кредит.

Студенти повинні засвоїти, що банківський кредит – це позичковий капітал банку у грошовій формі, який надається у тимчасове користування на умовах платності, строковості, цільового характеру і забезпеченості. Дотримання цих умов є обов’язковим для позичальника.

Далі необхідно звернути увагу на класифікацію банківських кредитів за різними ознаками.

При підготовці питання діяльності фондового ринку студентам необхідно розглянути структурно-функціональну характеристику ринку цінних паперів (фондового ринку).

Ринок цінних паперів являє собою сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо випуску, розміщення та обігу цінних паперів. Цей ринок є багатофункціональною системою, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню доходів учасників ринку за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами.

Необхідно знати функції ринку цінних паперів та їх поділ на загальноринкові і специфічні.

Важливим знасенням є вміння студентів класифікувати ринок цінних паперів за ознаками.

При підготовці до обговорення четвертого питання студенти повинні засвоїти поняття “валюта”, і “валютний курс”, “валютний ринок”, а також зосередити увагу на функціях валютного ринку. Також студенти повинні насамперед з’ясувати необхідність операцій з іноземною валютою і зрозуміти суть їх основних видів; визначити поняття “обмінні курси валют”; усвідомити місце і роль учасників валютного ринку при здійсненні операцій з валютою.

Студенти повинні засвоїти, що на валютних ринках відбувається обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі-продажу. Необхідність таких операцій викликана відсутністю єдиного платіжного засобу, яке можна було б використовувати у якості міжнародного засобу обігу при розрахунках у зовнішній торгівлі, за послуги, кредити, інвестиції, міждержавні розрахунки і таке інше. Основою для проведення валютних операцій на валютних ринках є міжнародна торгівля і пов’язані з нею послуги, а також міжнародний рух капіталу і кредитів.

Треба також зупинитися на структурі валютного ринку і основних ознаках за якими класифікують валютні ринки.

При підготовці до обговорення питання сутності та функції страхового ринку студентам необхідно знати, що основними учасниками страхового ринку є страховики - оференти страхових послуг, страхувальники та застраховані особи, що користуються страховими послугами, а також страхові посередники, що займаються просуванням страхових послуг на ринку. Іншими учасниками страхового ринку є інститути його інфраструктури.

Треба також зупинитися на основних функціях страхового ринку, а саме:

- забезпечення суспільного визнання страхових послуг;

- кумуляція та розподіл страхового фонду для забезпечення страхового захисту фізичних та юридичних осіб;

- забезпечення соціальної та економічної стабільності в суспільстві за рахунок повного та своєчасного відшкодування збитку;

- залучення тимчасово вільних коштів страхового фонду для здійснення інвестицій.

Засвоївши основні поняття, види, сутність і особливості сегментарної структури ринку фінансових послуг, студентам необхідно з’ясувати переваги та недоліки в діяльності при на наданні послуг її складовими.