Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

2. Засади та принципи діяльності з торговлі цінними паперами на ринку

Діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадять торговці цінними паперами, які надають учасникам ринку фінансові послуги щодо купівлі-продажу фондових цінностей, розміщення цінних паперів на ринку та управління фінансовими вкладеннями клієнтів.

Реалізація зазначених послуг створює для учасників ринку певні переваги:

 1. можливість здійснення операцій купівлі-продажу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках (без участі посередників реалізація біржових та позабіржових операцій с неможливою);

 2. забезпечення емітентам швидкого та ефективного розміщення цінних паперів і, як наслідок, залучення додаткових фінансових ресурсів;

 3. реалізацію інвесторами прибуткових фінансових вкладень;

 4. ефективне управління цінними паперами індивідуального інвестора в цілях забезпечення доходу, захисту вкладень від інфляційного знецінення та від інших чинників ризику;

 5. проведення операцій з цінними паперами на найвигідніших умовах.

Відповідно до законодавства України торговцями цінними паперами можуть виступати юридичні особи, для яких операції з цінними паперами є винятковим видом господарської діяльності, а також банки.

Реалізація фінансових послуг забезпечується торговцями цінними паперами за допомогою проведення таких фінансових операцій:

 • виконання замовлень клієнтів на купівлю цінних паперів;

 • виконання замовлень клієнтів на продаж цінних паперів;

 • виконання замовлень клієнтів на обмін цінних паперів;

 • забезпечення розміщення випущених цінних паперів за договорами з емітентами;

 • управління цінними паперами клієнтів протягом обумовленого терміну.

Реалізацію фінансових операцій, що пов'язані з торгівлею, обміном та управлінням цінними паперами, торговці можуть здійснювати на користь юридичних та фізичних осіб. Поряд із забезпеченням реалізації основних видів фінансових послуг торговці мають право займатися окремими видами діяльності, пов'язаними з обігом цінних паперів, насамперед, діяльністю зберігача цінних паперів, реєстраторською діяльністю та наданням консультаційних послуг. У разі провадження торговцем діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів йому забороняється проводити будь-які операції з купівлі-продажу таких цінних паперів.

У процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку торговці цінними паперами можуть виступати поручителями або гарантами виконання зобов'язань своїх клієнтів перед третіми особами, отримуючи за це додаткову винагороду.

Надання фінансових послуг клієнту торговець цінними паперами здійснює на підставі укладених в письмовій формі договору доручення, договору комісії або договору про управління цінними паперами.

Комплекс послуг з організації випуску та проведення розміщення цінних паперів на ринку одержав назву андеррайтингу.

В Україні фінансові послуги з випуску та розміщення цінних паперів на ринку надаються емітентам торговцями цінними паперами, які виконують функції андеррайтерів. Андеррайтингова діяльність полягає у виконанні торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента обов'язків по організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим способом. При цьому торговець цінними паперами за домовленістю з емітентом може брати на себе зобов'язання у разі неповного розміщення цінних паперів викупити в емітента нереалізовані цінні папери.

У процесі розміщення цінних паперів за допомогою посередника емітенти забезпечують себе додатковими фінансовими ресурсами та передають андерайтеру фінансові ризики, пов'язані з інвестиційною привабливістю випущених цінних паперів.

Андеррайтинг включає в себе такі операції:

 • консультування емітента про час, терміни, обсяги та інші характеристики емісії;

 • здійснення андеррайтером викупу частини емісії або всього обсягу емісії цінних паперів у емітента;

 • надання гарантій емітенту щодо первинного продажу цінних паперів;

 • розміщення випущених цінних паперів серед інвесторів за комісійну винагороду.

Надання фінансових послуг з розміщення цінних паперів здійснюється на підставі укладеного між емітентом та торговцем цінними паперами договору про андеррайтинг. У договорі зазначаються види операцій з розміщення цінних паперів, зобов'язання, реалізацію яких приймає на себе посередник, права та обов'язки сторін, строк та обсяг розміщення фондових інструментів, розмір винагороди торговцю та порядок її сплати, ціна викупу цінних паперів у емітента тощо.

Розрізняють дві схеми надання послуг з розміщення цінних паперів. При першій, яка одержала назву «класичного андеррайтингу» посередник викуповує у емітента випущені цінні папери зафіксованою ціною і приймає на себе ризики, пов'язані з їх розміщенням на ринку. При другій - андеррайтери консультують емітентів і допомагають їм за комісійну винагороду здійснити розміщення цінних паперів на ринку. У випадку існування пропозицій щодо розміщення цінних паперів з боку декількох посередників емітент може провести аукціон з вибору найбільш привабливих умов андеррайтингу. При великому обсязі емісії цінних паперів участь в їх розміщенні можуть брати декілька посередників, кожен з яких пропонує емітенту свою частку викупу і свій розмір винагороди за первинний продаж фондових інструментів на ринку. Андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

Успішне проведення класичного андеррайтингу передбачає здійснення посередником викупу цінних паперів у емітента за номінальною (емісійною) ціною, і подальший їх продаж на ринку за вищою ціною. Різницю між ціною розміщення цінного паперу на ринку та ціною його викупу у емітента називають андеррайтинговим дисконтом. Величина андеррайтингового дисконту залежить від обсягів емісії та ступеня інвестиційної привабливості цінних паперів. Чим більшим є обсяг емісії та нижчим ступінь ризику цінних паперів, тим меншою є величина андеррайтингового дисконту. При неправильній оцінці посередником ступеня ризику цінних паперів діяльність з розміщення фондовій інструментів може стати збитковою в зв'язку з продажем їх на ринку за нижчою ціною, ніж ціна їх придбання