Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[ 2,13,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 5,9,10,12,19,21,22]

Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг

Семінарське заняття № 2

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг

План заняття

 1. Характеристика інституційної структури ринку фінансових послуг.

 2. Особливості діяльності банків – оферентів фінансових полуг.

 3. Особливості діяльності фінансових установ, що надають послуги на фондовому ринку.

 4. Загальні принципи діяльності недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг.

 5. Загальна характеристика діяльності страхових посередників як офоерентфі страхових послуг.

Навчальні цілі

В результаті проведення семінарського заняття з даної теми студент повинен оволодіти компетенціями: закріплення, поглиблення знань щодо інституційної структури ринку фінансових послуг, вмінь застосування норм чинного законодавства з питань діяльності банків як оферентів фінансових послуг; знати загальні принципи створення та діяльності в Україні недержавних пенсійних фондів та страхових посередників; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.

Проблемні питання для обговорення

 1. Особливості інституційної структури ринку фінансових

послуг.

 1. Види локальних ринків у складі інституційної структури ринку фінансових послуг.

 2. Діяльність банків як оферентів фінансових послуг.

 3. Особливості функціонування небанківських кредитних

установ.

 1. Фінансові установи на фондовому ринку.

 2. Недержавні пенсійні фонди та страхові компанії як оференти фінансових послуг.

 3. Інші інституційні учасники ринку фінансових послуг.

Практичні завдання

1. Самостійно опрацювати Закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про кредитні спілки», «Про інститути спільного інвестування», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про страхування».

2. Охарактеризувати з точки зору економічної доцільності різні підходи до оцінки інституційної структури ринку фінансових послуг.

3. Описати характер взаємовідносин між інституційними учасниками ринку фінансових послуг.

4.Описати підпорядкованість структурних елементів ринку фінансових послуг

5.Визначити головні напрямки гармонізації інтересів оферентів і споживачів фінансових послуг - юридичних і фізичних осіб - з питань удосконалення фінансового посередництва.

 1. Проаналізувати чинне законодавство як умову раціональної організації діяльності фінансових інститутів.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення цієї теми треба починати з оволодіння основними поняттями інституційної структури ринку фінансових послуг та фінансового посередництва. Засвоївши основні поняття фінансового посередництва, слід прийти до вивчення фундаментальних функцій фінансових посередників - офоерентів фінансових послуг, значення фінансового посередництва для економіки країни та проблем функціонування фінансових ринків за відсутності фінансових посередників.

При підготовці до обговорення першого питання необхідно засвоїти, що інституційна структура ринку фінансових послуг визначається наявністю різних фінансових посередників, без яких неможливе функціонування ринку.

Інституційна структура ринку фінансових послуг - це сукупність окремих складових ринку фінансових послуг, фінансові операції на яких здійснюються визначеними видами фінансових установ.

Інституційна структура ринку фінансових послуг об'єднує дві складові - ринок банківських послуг і ринок фінансових послуг небанківських фінансових установ.

Необхідно з’ясувати і охарактеризувати види фінансових послуг, які в різних країнах надаються різними типами фінансових посередників. При цьому необхідно пам’ятати, що при обслуговуванні учасників ринку одні фінансові посередники надають лише окремий вид послуг, який і визначає в цілому їх роль на ринку, а інші – широкий спектр фінансових послуг. До останніх належать комерційні банки, які крім основних банківських послуг, здійснюють велику кількість операцій від імені та за рахунок клієнтів як на ринку позичкових капіталів, так і на фондовому і валютному ринках.

Треба знати, що особливості функціонування зазначених ринків обумовлені законодавчим та нормативно-правовим регулюванням діяльності професійних учасників таких ринків - банківських і небанківських фінансових установ. За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України небанківський фінансовий сектор за обсягами фінансової діяльності починає поступово складати конкуренцію банківській системі України.

Інституційна структура ринку фінансових послуг може бути представлена також сполученням інститутів ринку, що за змістом діяльності та характером фінансових послуг є не тільки кредитно-фінансовими установами, у тому числі, - лізинговими і факторинговими компаніями, але й оферентами, які здійснюють фінансове посередництво на ринку цінних паперів.

Готуючись до обговорення четвертого та п’ятого питання необхідно звернути увагу і розкрити особливості діяльності недержавних пенсійних фондів та страхових посередників, їх місце серед інститутів ринку.

Фінансові інститути дозволяють вирішити об’єктивно існуючу суперечність між невеликими (у середньому) обсягами заощаджень домогосподарств і потребою виробників у великих обсягах інвестицій. Пряме залучення коштів дрібних інвесторів фірмам, як правило, невигідне, тому що це пов’язано зі значними витратами. Фінансові посередники акумулюють дрібні суми, які самі по собі не можуть діяти як грошовий капітал, об’єднані ж у великі суми, вони утворюють потужний грошовий потенціал. Таким чином, учасники фінансового ринку мають можливість розпоряджатися при посередництві фінансових інститутів усіма грошовими заощадженнями всього суспільства.

Засвоївши основні питання теми, студенти повинні усвідомити основні проблеми функціонування фінансових ринків за відсутності фінансових посередників і, виходячи з цього, роль і значення посередництва для розвитку фінансових ринків та економіки країни.