Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1.Мета державного регулювання ринків фінансових послуг.

2. Структура органів державного регулювання фінансового ринку України.

3. Адміністративне та індикативне регулювання.

4.Мета і орієнтири узгодження національного банківського законодавства України з нормами та принципами європейського права.

 1. Зміст валютного регулювання та його основні методи.

 2. Економічне призначення Національного банку України.

 3. Мета, завдання і органи регулювання ринку цінних паперів в Україні.

 4. Зміст основних функцій Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

 5. Зміст і призначення функціонування саморегулівних організацій на фондовому ринку.

 6. Організація державного регулювання ринків фінансових послуг у сфері небанківського фінансового посередництва.

 7. Функції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Завдання до самостійної роботи

1. Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

 1. Роль, напрями і форми державного регулювання ринку фінансових послуг.

 2. Сучасна практика та проблеми державного регулювання фінансового сектора економіки.

 3. Концепція розвитку ринку фінансових послуг в Україні: переваги і недоліки.

 4. Зарубіжна практика регулювання ринків фінансових послуг.

 5. Особливості процесу адаптації банківського законодавства України до вимог Євросоюзу.

 6. Міжнародний досвід боротьби з ціновими маніпулюваннями на ринку фінансових послуг.

 7. Проблеми організації ефективного державного регулювання ринку фінансових послуг в умовах економічної кризи.

 8. Післякризовий стан і перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

 9. Практика діяльності саморегулівних організацій професійних учасників ринку фінансових послуг.

2. Тестові завдання

2.1. Завдання державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні полягають у:

а) монополізації ринку окремими його учасниками;

б) створенні умов для одержання найвищого доходу оферентами фінансових послуг;

в) забезпеченні ліквідності і прозорості ринку;

г) створенні умов для міжнародного "переливання" капіталу.

2.2. Державне регулювання ринку фінансових послуг здійснюється у формі:

а) розробки правил надання фінансових послуг державними органами;

б) розробки податкового законодавства;

в) роздержавлення і приватизації державного майна;

г) ліцензування професійної діяльності на ринку фінансових послуг.

2.3. Серед нижчезазначених оберіть ті державні органи, що не здійснюють безпосередньої регулюючої діяльності на ринку фінансових послуг:

а) Верховна Рада України;

б) Національний банк України;

в) Антимонопольннй комітет України:

г) Комітет у справах захисту прав споживачів товарів і послуг.

2.4. Координацію державного регулювання процесів, пов'язаних з обігом цінних паперів в Україні, здійснює:

а) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

б) Координаційна Рада;

в) Національний банк України;

г) Міністерство фінансів України.

2.5. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Національний банк України;

г) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

2.6. Ліцензування діяльності небанківських фінансових установ на валютному ринку забезпечує:

а) Українська міжбанківська валютна біржа;

б) Національний банк України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

2.7. До Державного реєстру фінансових установ, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вноситься інформація про:

а) корпоративні інвестиційні фонди;

б) компанії з управління активами;

в) торговців цінними паперами:

г) всі відповіді є вірними.

2.8. Порядок та умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи України встановлюється:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Національним банком України;

г) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.9. Ліцензування діяльності кампаній з управління активами здійснює:

а) Національний банк України;

б)Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

в) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

г) Міністерство фінансів України.

2.10. Нагляд і контроль за діяльністю лізингових і факторингових кампаній в Україні здійснює:

а) Національний банк України;

б) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

в) Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

г) Міністерство фінансів України.

Термінологічний словник ключових понять

Державне регулювання ринку фінансових послуг, цілі державного регулювання ринку фінансових послуг, Національний банк України, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національна комісія з комісія з цінних паперів та фондового ринку, саморегулівні організації учасників ринку, адміністративне регулювання, індикативне регулювання, банківський нагляд, банківське регулювання, валютна інтервенція,дисконтна політика, кредитна політика, політика рефінансування.

Рекомендована література

Основна література

[1-19,29-31]

Додаткова література

[1-4,8,16,17,22,24]

3. ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Змістовий модуль 1. Сутність, структура та особливості функціонування ринку фінансових послуг України

Семінарське заняття № 1

Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг

План заняття

1. Особливості функціонування ринку фінансових послуг в Україні.

2. Суб'єкти українського ринку фінансових послуг. Особливості функціонування.

3.Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти фінансового ринку.

4.Функції суб’єктів (учасників) фінансового ринку.

Навчальні цілі

В результаті проведення семінарського заняття з даної теми студент повинен оволодіти компетенціями: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом щодо діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг, здатність охарактеризувати учасників ринку фінансових та їх функції; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, здатність працювати автономно; здатність до ініціативи і підприємництва.