Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поняття кредитної послуги та її види.

 2. Принципи та механізм надання кредитів суб'єктам господарювання.

 3. Види та форми кредитування юридичних осіб.

 4. Особливості іпотечного кредитування.

 5. Особливості надання консорціумних кредитів.

 6. Зміст та особливості лізингу як кредитної послуги фінансових установ.

 7. Механізм взаємодії учасників лізингової угоди.

 8. Переваги участі в лізинговій операції для її суб'єктів.

 9. Види та форми лізингових операцій.

 10. Сутність лізингового платежу та його складові.

 11. Зміст факторингу як кредитної послуги фінансових установ.

 12. Етапи реалізації факторингової угоди.

 13. Види факторингових угод.

 14. Привабливість факторингових послуг для їх оферентів та споживачів.

 15. Економічний зміст довірчих послуг фінансових установ та необхідність їх надання.

 16. Види довірчих операцій та особливості їх реалізації.

 17. Механізм формування доходу оферента кредитних послуг.

 18. Суть споживчого кредитування та його соціальна важливість.

 19. Види споживчих кредитів

 20. Способи погашення споживчих кредитів.

 21. Особливості надання кредитних послуг кредитними спілками.

 22. Особливості надання позик ломбардами.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

 1. Сучасна практика та проблеми короткострокового кредитування суб'єктів господарювання.

 2. Практика та проблеми середньо- та довгострокового кредитування в Україні.

 3. Аналіз вітчизняної практики іпотечного кредитування.

 4. Сучасна практика та проблеми надання банківськими установами споживчих кредитів.

 5. Розвиток кредитних послуг банківських установ.

 6. Сучасна практика та проблеми здійснення лізингових операцій в Україні.

 7. Особливості та проблеми реалізації факторингових операцій в Україні.

 8. Сучасна практика та проблеми надання довірчих послуг банківськими установами.

 9. Аналіз практики створення фінансовими установами фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю.

 10. Сучасна практика та проблеми надання кредитних послуг ломбардами.

 11. Аналіз вітчизняної практики надання споживчих кредитів кредитними спілками.

 12. Розвиток кредитних послуг небанківських фінансових установ.

2. Тестові завдання

2.1. Короткострокові кредити надаються суб'єктам господарювання на:

а) оплату рахунків за товари і послуги;

б) фінансування капітальних вкладень;

в) придбання основних фондів;

г) житлове будівництво.

2.2. Об'єктами довгострокового кредитування можуть бути:

а) поточні витрати підприємства;

б) витрати на технічне переоснащення, реконструкцію та розширення виробництва;

в) витрати на придбання товарів і послуг;

г) витрати на придбання сировини.

2.3. При консорціумному кредитуванні в ролі кредитора виступає:

а) держава;

б) банківська установа;

в) небанківська фінансово-кредитна установа;

г) група банківських установ.

2.4. Об'єктами лізингу в Україні можуть бути:

а) основні фонди;

б) земельні ділянки;

в) природні об'єкти;

г) об'єкти оренди державного майна.

2.5. Відповідно до законодавства України до видів лізингу належить:

а) фінансовий лізинг;

б) пайовий лізинг;

в) зворотний лізинг;

г) міжнародний лізинг.

2.6. Суть фінансового лізингу полягає в:

а) передачі майна в оренду на термін його повної амортизації;

б) передачі майна в оренду на термін, не менший від строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу;

в) передачі майна в оренду фінансовими органами;

г) в наданні лізингоодержувачу кредиту на термін, менший за 1 рік.

2.7. Лізингові платежі включають в себе такі складові:

а) акцизний збір;

б) суму, що відшкодовує частину вартості об'єкта лізингу, що амортизується за період внесення лізингового платежу;

в) середньорічну вартість майна, що здається в оренду;

г) податок на прибуток.

2.8. Овердрафт являє собою:

а) споживчий кредит на придбання складно побутової техніки;

б) довгостроковий кредит, що надається суб'єктам господарювання на створення основних фондів;

в) короткостроковий кредит, що надається клієнту у формі дебетування його поточного рахунка;

г) відстрочку в оплаті відвантажених товарів або наданих послуг.

2.9. До фінансових послуг, що надаються на ринку позик належать:

а) кредитні послуги;

б) довірчі послуги;

в) гарантійні послуги;

г) всі відповіді є вірними.

2.10. Документам, що засвідчує надання кредиту ломбардною установою, є:

а) кредитний договір;

б) договір застави;

в) заставний білет;

г) договір про прийняття коштовних речей на зберігання.

3. Розвязання задач та ситуаційних завдань до теми

Завдання 1.

Визначте суму доходу фінансової установи за проведеними кредитними операціями та обчисліть їх загальну доходність, якщо протягом року фінансовою установою були надані такі кредити:

в сумі 100000 грн. на 6 місяців під 24 % річних;

в сумі 75000 грн. на 9 місяців під 26 % річних;

в сумі 125000 грн. на 12 місяців під 22,5 % річних.

Завдання 2.

Фізичній особі надано споживчий кредит на придбання холодильника вартістю 4500 грн. Сума кредиту складає 75 % від вартості товару. Термін кредитування - 12 місяців. Погашення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами. Процентна ставка становить 25 % річних і нараховується щомісячно на залишкову суму кредиту. Комісійна винагорода банку за оформлення кредиту визначена в розмірі 1 % від його суми та сплачується при одержанні кредиту.

Визначте суму платежів фізичної особи за кожен місяць користування кредитом.

Завдання 3.

Фізична особа розглядає дві пропозиції щодо одержання споживчого кредиту для придбання товару тривалого користування вартістю 7000 грн. За першою - термін кредитування може складати 18 місяців зі сплатою 21 % річних, комісійна винагорода на користь банку - 1% від суми кредиту. При другій - термін кредиту може становити 12 місяців зі сплатою 17 % річних, комісійна винагорода на користь банку становить 3% від суми кредиту. Сума кредиту при першій пропозиції може становити 75%, а при другій - 70% від вартості споживчого товару. Комісійна винагорода при обох пропозиціях сплачується позичальником одноразово при одержанні кредиту. Визначте найбільш привабливу пропозицію для позичальника щодо одержання споживчого кредиту.

Завдання 4.

Фізичній особі надано споживчий кредит на придбання імпортного автомобіля вартістю 14950 у.о. Сума кредиту складає 70 % від вартості товару Процентна ставка за кредитом становить 12,5 % річних, термін кредитування 5 років. Погашення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами, процентна ставка нараховується щомісячно на залишкову суму кредиту. Комісійна винагорода на користь банку становить 1 % від вартості кредиту і сплачується при його одержанні.

Визначте непогашену суму кредиту на кінець 10 місяця користування ним та суму платежів, сплачених позичальником. за цей період часу.

Завдання 5.

Підприємство одержало банківський кредит в сумі 600 тис. грн. терміном на два роки. Погашення кредиту здійснюється рівними частинами в кінці кожного кварталу користування кредитом. Процентна ставка за кредитом становить 24,5% річних і нараховується щоквартально на непогашений залишок. Комісійна винагорода на користь банку становить 1,25 % від суми кредиту і сплачується при його одержанні.

Визначте загальну суму платежів за кредитом за весь термін користування ним.

Завдання 6.

Підприємець одержав позику в сумі 240 тис. грн. під 21% річних, що нараховуються за схемою складних відсотків на непогашений залишок. Термін кредиту становить 3 роки. Погашення кредиту здійснюється рівними частинами в кінці кожного року користування кредитом. Відсотки за кредитом нараховуються щоквартально і сплачуються позичальником за кожен повний рік користування кредитом. Комісійна винагорода на користь банку становить 0,75 % від суми кредиту.

Складіть план погашення боргу та визначте загальну суму платежів за кредитом за весь термін дії кредитної угоди.

Завдання 7.

Розрахуйте суми щорічних лізингових платежів за умови оперативного лізингу, виходячи з таких даних:

  • вартість обладнання, що здається в оренду – 120,0тис.грн.;

  • річна норма амортизації обладнання – 18%;

  • термін лізингової угоди – 5 років;

  • процентна ставка за користування кредитом 18%;

  • Розмір комісійної винагороди лізингодавцю – 3%.

Комісійна винагорода на користь лізингодавця обчислюється від суми лізингового кредиту і включається до складу першого лізингового платежу Сума лізингового кредиту становить 80% від вартості обладнання.

Завдання 8.

Розрахуйте суму доходу банку від надання факторингової послуги, виходячи з таких даних:

  • вартість оплачених банком боргових зобов’язань покупців промислової продукції – 200,0тис.грн.;

  • середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями - 16 днів;

  • процентна ставка за користуванням кредитом – 24,5% річних;

  • Розмір комісійної винагороди на користь банку – 5%.

Вкажіть як зміниться сума доходу банку від надання факторингової послуги за умови затримки оплати боргових зобов’язань на 10 днів. Розмір пенні складає 0,05 відсотка за кожний день затримки оплати боргових зобов’язань.