Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Поняття фінансового посередництва та його види.

 2. Механізми перерозподілу капіталу за участю фінансових посередників.

 3. Переваги діяльності фінансових посередників.

 4. Умови реалізації переваг діяльності фінансових посередників.

 5. Функції та значення діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

 6. Форми діяльності фінансових посередників.

 7. Типи фінансових посередників за ринково-орієнтованою та банківсько-орієнтованою моделями фінансового посередництва.

 8. Відмінності в моделях організації фінансового посередництва.

 9. Загальна характеристика складу та діяльності депозитних інсти­тутів на розвинутому ринку.

 10. Склад та особливості діяльності ощадних установ контрактного типу.

 11. Склад інвестиційних посередників та характеристика їх діяльності на розвинутому ринку.

 12. Функції та значення банків в організації фінансового посе­редництва.

 13. Причини розвитку небанківських фінансових послуг в діяльності банків.

 14. Чинники, що зумовили появу та розвиток діяльності небанківських фінансових установ в Україні.

 15. Сучасні риси небанківського фінансового посередництва в Україні.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

 1. Види банків та особливості їх діяльності на розвинутих ринках.

 2. Практика діяльності небанківських фінансових установ на розвинутих ринках.

 3. Проблеми функціонування та розвитку фінансового посередництва в Україні.

 4. Моделі організації фінансового посередництва в країні.

 5. Діяльність ощадних установ контрактного типу в країнах з розвинутою ринковою економікою.

 6. Діяльність інвестиційних посередників на розвинутих ринках.

 7. Діяльність страхових компаній на розвинутих ринках.

 8. Практика діяльності недержавних пенсійних фондів у країнах з розвинутою економікою.

 9. Особливості становлення та розвитку фінансового посередництва в країнах, що стали на шлях ринкових перетворень.

 10. Проблеми становлення та розвитку небанківського фінансового посередництва в Україні.

2.Тестові завдання

2.1. Фінансові посередники — це інститути, що забезпечують:

а) перерозподіл капіталу у суспільстві за допомогою непрямого фінансування;

б) пряме фінансування діяльності суб'єктів господарювання;

в) надання посередницьких послуг на товарному ринку;

г) визначення рейтингів суб'єктів господарювання.

2.2. Фінансовими посередниками в Україні є:

а) банківські установи;

б) фондові та валютні біржі;

в) реєстратори прав власності на цінні папери;

г) депозитарні установи.

2.3. Переваги діяльності фінансових посередників на ринку полягають у:

а) забезпеченні вищої ринкової ціни фінансового активу;

б) збільшенні доходності фінансових вкладень;

в) забезпеченні обігу цінних паперів на фондових біржах;

г) гарантуванні фіксованого доходу на вкладений капітал.

2.4. Формами діяльності посередників на ринку фінансових послуг є:

а) реєстрація прав власності на цінні папери;

б) акумуляція заощаджень населення;

в) котирування цінних паперів на біржі;

г) депозитарна діяльність з цінними паперами.

2.5. Основними типами фінансових посередників за ринково орієнтованою моделлю фінансового посередництва є:

а) ощадні установи контрактною типу;

б) депозитарні установи;

в) розрахунково-клірингові установи;

г) небанківські фінансові установи.

2.6. До депозитних інститутів як типу фінансових посередників за ринково орієнтованою моделлю належать:

а) страхові компанії;

б) кредитні спілки;

в) недержавні пенсійні фонди;

г) інвестиційні компанії.

2.7. До складу інвестиційних посередників за ринково орієнтованою моделлю фінансового посередництва належать:

а) холдингові компанії;

б) інвестиційні фонди;

в) довірчі товариства;

г) страхові компанії.

2.8. Для залучення заощаджень фінансові посередники здійснюють:

а) розміщення на ринку цінних паперів позичальників;

б) випуск власних фінансових активів;

в) викуп цінних паперів позичальників з метою їх подальшого перепродажу;

г) всі відповіді є вірними.

2.9. До ощадних установ контрактного типу належать:

а) кредитні спілки;

б) страхові компанії;

в)банки;

г) інвестиційні фонди

2.10. Пряме фінансування забезпечується шляхом передачі вільного капіталу:

а) від банку до позичальника;

б) від кредитної спілки до позичальника;

г) від власника коштів до позичальника;

д) від інвестиційного фонду до позичальника.

2.11. Ринково орієнтована модель фінансового посередництва характеризується:

а) пріоритетною роллю банків у наданні фінансових послуг;

б) рівноправним розвитком банківського і небанківського фінансового посередництва;

в) взаємопроникненням банківських і небанківських фінансових установ на ринки один одного;

г) всі відповіді є вірними.

Термінологічний словник ключових понять

Фінансові посередники, фінансове посередництво, пряме фінансування опосередковане фінансування, банківське посередництво, небанківське посередництво, ринково-орієнтована модель фінансового посередництва, змішана модель фінансового посередництва, депозитні інститути, ощадні установи контрактного типу, інвестиційні посередники.

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22]

Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг

План вивчення теми

1.Характеристика інституційної структури ринку фінансових послуг.

2. Діяльність банків як оферентів фінансових послуг.

3. Особливості функціонування небанківських кредитних установ.

4. Загальні принципи створення та діяльності в Україні недержавних пенсійних фондів та страхових посередників як оферентів страхових послуг.

5. Особливості діяльності фінансових установ, що надають фінансові послуги на фондовому ринку.

Навчальні цілі

Цілями вивчення даної теми є: закріплення, поглиблення знань щодо інституційної структури ринку фінансових послуг, вмінь застосування норм чинного законодавства з питань діяльності банків як оферентів фінансових послуг; знати загальні принципи створення та діяльності в Україні недержавних пенсійних фондів та страхових посередників; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.