Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

6. Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Ринок фінансових послуг» здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань. Екзамен є обов’язковим для всіх студентів незалежно від набраної кількості балів за результатами поточного контролю.

Поточний контроль здійснюється на практичних і семінарських заняттях протягом семестру, має на меті перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретних завдань.

Об’єкти поточного контролю: відвідування практичних і семінарських занять та активність роботи протягом семестру; результати виконання модульної контрольної роботи; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань, участь у наукових конференціях.

Формами контролю є оцінювання виступів з доповідями, участь в дискусії на семінарських заняттях, перевірка виконання розрахункових та творчих завдань на практичних заняттях, письмове опитування, тестовий контроль, комп'ютерне тестування, виконання модульної контрольної роботи.

Студентам, які брали участь в позааудиторній науковій діяльності – в роботі наукових конференцій, підготовці наукових публікацій, виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді наукових доповідей тощо, можуть бути присуджені додаткові бали за результатами поточного контролю, але в межах визначених критеріями оцінювання знань.

Самостійне опрацювання окремих тем чи питань здійснюється шляхом підготовки доповідей, аналітичних оглядів, мультимедійних презентацій, розрахункових робіт. Оцінювання таких видів робіт здійснюється шляхом письмової перевірки або презентації якості виконання зазначених видів робіт. При цьому враховується складність виконання індивідуальних завдань та наявність творчого підходу при їх розв’язку.

Об‘єктом підсумкового контролю (екзамену) є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчо використовувати практичні знання, уміння сформувати власне ставлення до окремих проблем дисципліни.

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється за національною (двобальною) шкалою (зараховано, не зараховано) та шкалою ECTS. Критерії та шкала оцінювання знань, вмінь та навичок доводяться до відома студентів на початку занять.

Питання для підсумкового контролю

 1. Ринок фінансових послуг, його суть та ознаки в перехідній економіці.

 2. Функції ринку фінансових послуг в економіці країни.

 3. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

 4. Принципи функціонування розвинутого ринку фінансових послуг.

 5. Учасники ринку фінансових послуг. їх види та класифікація.

 6. Умови створення та діяльності фінансових установ.

 7. Умови та зміст договору про надання фінансової послуги.

 8. Функції та форми діяльності фінансових посередників.

 9. Суть фінансового посередництва та його значення для функціонування економіки.

 10. Характеристика основних типів фінансових посередників.

 11. Роль банків у фінансовому посередництві

 12. Необхідність функціонування та розвитку небанківського фінансового посередництва.

 13. Характеристика інституційної структури ринку фінансових послуг.

 14. Діяльність банків як оферентів фінансових послуг.

 15. Особливості діяльності кредитних спілок як оферентів фінансо­вих послуг.

 16. Діяльність ломбардів з надання фінансових кредитів.

 17. Особливості діяльності фінансових установ, що надають фінансові послуги на фондовому ринку.

 18. Фінансові послуги інститутів спільного інвестування.

 19. Загальна характеристика діяльності страховиків та страхових посередників як оферентів страхових послуг.

 20. Діяльність фінансових компаній як оферентів фінансових послуг.

 21. Загальна характеристика сегментарної структури ринку фінансових послуг

 22. Значення та функції грошового ринку в економіці країни.

 23. Суть, функції та значення фондового ринку в інвестиційних процесах.

 24. Суть, структура та інструменти ринку позик.

 25. Значення та функції валютного ринку в процесах переміщення капіталу.

 26. Суть, функції та інструменти страхового ринку.

 27. Депозитні послуги фінансових установ, їх суть та види.

 28. Фінансові послуги банків щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів.

 29. Послуги фінансових установ щодо забезпечення грошових розрахунків та платежів.

 30. Фінансові послуги банків з обслуговування вексельного обігу.

 31. Професійна діяльність на фондовому ринку, її види та характеристика.

 32. Засади та принципи діяльності торговців цінними паперами.

 33. Фінансові послуги з розміщення цінних паперів на ринку.

 34. Фінансові послуги брокерських контор.

 35. Кредитування юридичних осіб як вид фінансової послуги.

 36. Характеристика основних видів банківських кредитів, що надаються юридичним особам.

 37. Лізингові операції фінансових установ.

 38. Факторингові послуги фінансових установ.

 39. Споживче кредитування як вид фінансової послуги.

 40. Склад професійних учасників валютного ринку та регулювання їх діяльності.

 41. Валютні операції, їх види та характеристика.

 42. Загальна характеристика фінансових послуг, що реалізуються на валютному ринку.

 43. Фінансові послуги банківських установ з реалізації міжнародних розрахунків.

 44. Принципи функціонування ринку банківських металів в Україні.

 45. Види діяльності фінансових установ з обмеження ризиків.

 46. Загальна характеристика страхових послуг, як інструментів перейняття ризику.

 47. Гарантійні послуги фінансових установ.

 48. Резервування як метод мінімізації збитків фінансових установ.

 49. Загальна характеристика інфраструктури ринку фінансових послуг.

 50. Діяльність фондових бірж та позабіржових торгівельних систем, як інститутів інфраструктури ринку фінансових послуг.

 51. Форми діяльності депозитарних установ.

 52. Діяльність реєстраторів власників цінних паперів.

 53. Необхідність, цілі та форми державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

 54. Функції та повноваження Національного банку України щодо регулювання ринку банківських послуг.

 55. Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання діяльності оферентів фінансових послуг.