Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[1-19,29-31]

Додаткова література

[1-4,8,16,17,22,24]

4. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг

Практичне заняття № 1

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку

План заняття

1. Ознайомлення з порядком обчислення простих і складних процентів за різними умовами відкриття депозитних рахунків.

2. Оцінювання дохідності депозитних операцій.

3. Порядок здійснення розрахунків за допомогою векселів.

Навчальні цілі

Цілями проведення практичного заняття є: закріплення, поглиблення знань надання фінансових послуг на грошовому ринку; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; оволодіння правилами і порядком проведення операцій на ринку фінансових послуг України; здатність оцінювати дохідність фінансових активів; здатність оцінювати дохідність кредитних та депозитних операцій; розвиток самостійного мислення; вміння чітко виражати свої думки, здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни ринок фінансових послуг (здатність організувати та провести ділову гру), мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються фінансових послуг на грошовому ринку.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття

  1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню

  2. Контрольні завдання;

  3. ЕКОМ

Завдання

  1. Виведіть формули для обчислення нарощеної суми за схемою простих позичкових процентів для різних випадків завдання процентних ставок і процентних періодів.

  2. Виведіть формули для обчислення нарощеної суми за схемою простих авансових процентів для різних випадків завдання процентних ставок і процентних періодів.

  3. Дайте поняття дисконтуванню по простій процентній ставці і напишіть усі можливі формули для позичкових процентів.

  4. Проведіть оцінювання дохідності фінансових активів.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Процентна ставка є доходом інвестора від вкладення коштів на визначені цілі і визначений період часу в майбутньому. Процентна ставка – це ціна, яка сплачують інвестору за залучені грошові кошти.

Розрізняють номінальна і реальну процентні ставки.

Номінальна процентнаставка відображає в грошовому виражені дохід, отриманий з однієї грошової одиниці капіталовкладень

(4.1)

де C –сума інвестованих коштів(суму боргу);

k – процентна стака за боргом.

Реальна процентнаставкавідображає очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу і реальний дохід інвестора на вкладені кошти. Реальна процентна ставка дорівнює номінальній ставці за вирахуванням темпів інфляції.

, (4.2)

де I– рівень інфляції.

Дохідність депозитних операцій залежить від суми вкладених коштів, способу нарахування процентів та частоти їх нарахування. Якщо на депозитному вкладі розміщена сума, на яку що періоду нараховується проста ставка процентів, загальна сума процентних виплат становитиме:

(4.3)

де кі– процентна ставка в річних, що нараховується в і-му періоді;

tі- тривалість і-го періоду, днів.

Якщо сума коштів змінюється протягом періоду інвестування, загальна сума процентів визначається так:

(4.4)

де Сі– сума коштів, розміщених на депозиті в і-му періоді.

Нарощена сума по вкладу визначається сумою:

(4.5)

У разі нарахування складних процентів по вкладу нарощена сума та загальна сума нарахованих процентів визначається з виразів:

(4.6)

(4.7)

Якщо процентна ставка змінюється протягом періоду інвестування, нарощена за nперіодів сума матиме вигляд:

(4.8)

Сума нарахованих процентів при цьому дорівнюватиме:

(4.9)

Якщо проценти нараховуються m раз протягом періоду, нарощення сума визначається так:

(4.10)

Якщо вклади на депозит будуть вноситися регулярно через однакові відрізки часу і на них будуть нараховуватись складні відсотки, можна розрахувати суму депозиту за нарахованими відсотками за весь період його зберігання. Наприклад, якщо щороку в кінці кожного року на протязі nроків на депозитний рахунок буде вноситись сумаR, а проценти на цю суму будуть нараховуватись за складною річною ставкоюі, суми послідовних внесків з процентами, нарахованими на момент закінчення строку зберігання депозиту будуть дорівнювати:

(4.11)

Якщо однакові суми Rбудуть надходити на депозитний рахунок на початку кожного року, то сума усіх надходжень з нарахованими процентами черезnроків, буде дорівнювати:

(4.12)

Дохідність операції по обліку векселя ( банківсько-дисконтну ставку доходу), як і дохідність будь-якої операції з фінансовими активами на вторинному ринку, може бути розрахована за формулою:

(4.13)

де N - номінаьна вартість векселя;

P- ринкова вартість векселя;

T- часова база;

t – термін погашення векселя, днів.

Відповідний дохід називається купонно-еквівалентним доходом.

Якщо банк вказує ставку, то за нею можна розрахувати суму P, яка буде сплачена банком власнику векселя при його обліку, та дохід банкуу – дисконт D від обліку векселя:

, (4.14)

(4.15)

Майбутня вартість - сума, до якої виросте грошовий потік чи серія грошових потоків протягом даного періоду часу при даній процентній ставці. Цей процес продовжується, і внаслідок того, що кожного разу початкова сума вище попередньої, річний відсоток зростає.

Процес переходу від теперішньої вартості (Р) до майбутньої вартості (S) називається компаундируванням.

Приклад. Припустимо, що ви поклали у банк 100 доларів під 5 відсотків річних. Яку суму ви будете мати наприкінці першого року? S у такому випадку необхідно розраховувати наступ­ним чином:

S = Si = Р + Рі = Р (1 +і) = $ 100(1 +0,05) = $ 100(1,05) = $ 105.

S = Р (1 + пі) (4.16)

Відповідно до цього рівняння майбутня вартість після закінчення одного року дорівнює початковій ставці, помноженій на 1,0 плюс відсоткова ставка.

Взагалі, майбутня вартість початкової суми на кінець н-ої кількості років може бути визначена за допомогою рівняння:

S = Р (1 + і)п (4.17)

Існує дві концепції і, відповідно, два способи визначення і нарахування процентів.

Антисипативнии (попередній) спосіб. Відсотки нараховуються на початку кожного інтервалу нарахування. Сума процентних грошей визначається, виходячи із нарощеної суми:

S = Р/(1 - і). (4.18)

Відсотковою ставкою буде виражене у відсотках відношення суми прибутку, що сплачується за певний інтервал, до величини нарощеної суми, яка отримується в кінці цього інтервалу. Ставка, що визначається таким способом, називається (в широкому розумінні) обліковою ставкою або антисипативним відсотком.

Декурсивний спосіб. Відсотки нараховуються в кінці кожного інтервалу нарахування. Декурсивна відсоткова ставка або позичковий відсоток - це відношення суми нарахованого за певний інтервал доходу до суми, що є на початку даного інтервалу.

У світовій практиці декурсивний спосіб найбільш розповсюджений. У нас - антисипативнии, особливо в періоди високої інфляції. При рівності позичкового відсотку та облікової ставки, нарощення початкової суми в другому випадку (антисипативнии спосіб) йде швидше, тому в літературі часто можна зустріти твердження, що декурсивний спосіб більш вигідний для позичальника, а антисипативнии - для кредитора. Але це справедливо лише для невеликих відсоткових ставок.

Приклад. Початкова сума боргу складає 3800 грн. Визначити величину нарощеної суми через 4 роки при застосуванні декурсивного і антисипативного способів нарахування відсотків. Річна ставка - 70%.

Декурсивний спосіб:

S = 3800 (1 + 0,7)4 - 31738.

Антисипативнии спосіб:

S = 3800 / (1 - 0,7)4 = 475 000.

Даний приклад демонструє різницю у результатах при різних способах нарахування відсотків на фоні великих сум і високих відсоткових ставок.

Прості ставки позичкових відсотків (декурсивних) застосовуються у короткотермінових фінансових операціях, коли інтервал нарахування співпадає з періодом нарахування (і складає, як правило, термін менше одного року). Звичайно, прості ставки по зичкових відсотків можуть застосовуватись і в будь-яких інших випадках за домовленістю сторін, що беруть участь в угоді.

Залежно від способу визначення тривалості фінансової операції розраховується точний або звичайний (комерційний) відсоток. Точний відсоток отримують, коли за часову базу приймають фактичну кількість днів на рік (365 або 366) і точну кількість днів позички. Дата видачі та дата погашення позички завжди рахуються як один день.

У практиці банків різних країн термін у днях і розрахункова кількість днів на рік при нарахуванні відсотків визначається по-різному. Німецька практика підрахунку кількості днів засновується на тривалості року в 360 днів і місяців у 30 днів. При французькій практиці тривалість року приймається рівною 360 дням, а кількість днів на місяць береться рівною їх фактичній ка­лендарній тривалості (28, 29, 30 і 31 день відповідно). В англійській практиці рік береться тривалістю у 365 днів і відповідна точна тривалість місяців. При використанні простих відсотків сума процентних грошей протягом всього терміну боргу визначається виходячи із початкової суми боргу, незалежно від кількості періодів нарахування та їх тривалості.