Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

2.11. Валютний ринок виконує такі функції:

а) забезпечує найбільш ефективний перерозподіл капіталу всередині країни;

б) сприяє подоланню дефіциту державного бюджету;

в) забезпечує міжнародний перелив капіталу;

г) гарантує одержання доходу на цінні папери, що випущені в іноземній валюті.

Термінологічний словник ключових понять

Сегментарна структура ринку фінансових послуг, міжнародний ринок фінансових послуг, національні ринки фінансових послуг, організований ринок фінансових послуг, стихійний ринок фінансових послуг, грошовий ринок, депозитний ринок, обліковий ринок, міжбанківський ринок, інструменти грошового ринку, фондовий ринок, цінні папери, пайові цінні папери, боргові цінні папери, іпотечні цінні папери, приватизаційнв цінні папери, похідні цінні папери, товаророзпорядчі цінні папери, ринок позик, банківський кредит, позика, види та форми кредиту, валютний ринок, валютні цінності, валютний курс, конвертованість валюти, страховий ринок, види страхування.

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22]

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку План вивчення теми

1. Депозитні послуги фінансових установ, їх види та характеристика.

2. Фінансові послуги банків щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнтів.

3. Послуги фінансових установ щодо здійснення грошових платежів та розрахунків.

4. Фінансові послуги з емісії та обслуговування платіжних карток.

5.Фінансові послуги з обслуговування вексельного обігу.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення знань надання фінансових послуг на грошовому ринку; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; оволодіння правилами і порядком проведення операцій на ринку фінансових послуг України; здатність оцінювати дохідність фінансових активів; здатність оцінювати дохідність кредитних та депозитних операцій; розвиток самостійного мислення; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються фінансових послуг на грошовому ринку.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Депозитні послуги фінансових установ, їх види та характеристика

Фінансові поступі на грошовому ринку надаються з метою обслуговування обігу грошового капіталу, існуючого як у формі грошових коштів, так і у формі цінних паперів, платіжних доку ментів, що є носіями цього капіталу. У зв'язку з тим. що грошовий ринок створює пропозицію грошей, значний обсяг фінансових послуг на цьому ринку є пов'язаний із залученням грошового капіталу, розміщенням його на вкладних (депозитних) рахунках з метою зберігання й примноження. Операції, що супроводжують надання таких послуг одержали назву депозитних.

Депозитна операція це операція із залучення коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів банку. Наданням депозитних послуг на ринку займаються банки та кредитні спілки. Оферентом цих послуг для комерційних банків може виступати Національний банк України за умови розміщення вільних ресурсів банків на його депозитних рахунках.

Об’єктом депозитної операції поряд з грошовими коштами в національній та іноземній валютах можуть виступати банківські метали.

Депозитна операція оформляється договором банківського рахунку, договором банківського вкладу, який може передбачати видачу ощадної книжки або ощадного сертифіката.

За економічним змістом депозити банків поділяються на такі види:

  • депозити до запитання;

  • строкові депозити;

  • ощадні вклади населення;

  • ощадні сертифікати.

Депозити до запитання - це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах.

За вимогою клієнта кошти з депозитного рахунку до запитання у будь-який час можуть вилучатись шляхом видачі готівки, виконання платіжного доручення, оплати чеків або векселів. Умови сплати процентів за залишками коштів на такому рахунку визначаються у договорі про його відкриття.

Строкові депозити це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті цих рахунків. Банківські установи залучають кошти клієнтів на строкові депозити на один, три, шість, дев’ять, дванадцять, вісімнадцять місяців та довший період часу.

За депозитними операціями банківські установи нараховують вкладникам дохід, величина якого залежить від суми вкладу, терміну його розміщення, рівня депозитного відсотка, можливості приєднання попередньо нарахованих доходів до початкової суми вкладу.

Величина депозитного відсотка встановлюється кожним банком самостійно і диференціюється залежно від виду депозиту. Національний банк України визначає індикативні розміри процентних ставок для банків та здійснює їх систематичний перегляд з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.

Ощадні вклади це вклади населення, що розміщуються у банках з метою їх зберігання і поступового нагромадження. Операції і ощадними вкладами обов’язково фіксують в ощадних книжках, які видаються вкладникам На відміну від термінових депозитів ощадні вклади є більш ліквідними, що обумовлено застосуванням за ними вільного режиму внесення та вилучення коштів. Власник такого вкладу мас право вилучити його частину без втрати відсотка, а також - без обмежень проводити поповнення рахунка.

Ощадні (депозитні) сертифікати це письмові свідоцтва банку про депонування коштів, які засвідчують право вкладників або їх правонаступників на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним.

В Україні ощадні сертифікати є цінними паперами. Сертифікати можуть бути випущені у національній та в іноземних валютах. Основними видами цих цінних паперів є сертифікати іменні та на пред’явника, строкові та до запитання Банківські установи можуть випускати ощадні сертифікати одноразово або серіями. Законодавством України передбачена тільки паперова форма випуску сертифікатів з визначенням їх обов'язкових реквізитів.

Ощадні сертифікати банку є більш ліквідними інструментами грошового ринку в порівнянні з терміновими депозитами. Вони можуть бути об'єктами купівлі-продажу на ринку (за винятком іменних сертифікатів) та передаватись у заставу для гарантування виконання зобов'язань за угодами Розрахунки за придбаними ощадними сертифікатами та виплата доходів за ними для юридичних осіб здійснюються в безготівковій формі, для фізичних осіб - в готівковій та безготівковій формах. При настанні строку погашення ощадного сертифіката банк здійснює платіж на підставі пред'явлення документа та заяви власника. У випадку дострокового пред'явлення сертифіката до погашення банківська установа сплачує власнику сертифіката його суму та дохід, обчислений за зниженою процентною ставкою.