Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Фінансовий факультет

КАФЕДРА фінансів підприємств та банківської справи

Управління корпоративними фінанСамИ

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво"

за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст, магістр

за спеціальностями 7.03050801 «Фінанси і кредит»

8.03050801 «Фінанси і кредит»

Дніпропетровськ – 2011

Індекс УДК 336.64

В-58

Управління корпоративними фінансами: Навчально методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», та «спеціаліст» напрямами підготовки 7.03050801, 8.03050801 "Фінанси і кредит”. – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. –141с.

Посібник містить програму навчальної дисципліни; методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до семінарських занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Автори (укладачі):

В.Є.Власюк -

д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Л.М. Котлова -

к.е.н., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

М.В. Корнєєв -

к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Т.О. Дулік –

к.е.н., завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

В.Є.Власюк -

д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено Вченою радою фінансового факультету

Протокол № 2 від 03.10.2011 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

фінансів підприємств та банківської справи

Протокол № 2 від 12.09.2011 р.

ЗМІСТ

Вступ

4

1. Програма навчальної дисципліни

6

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи

11

4. Методичні рекомендації до семінарських занять

94

5. Методичні рекомендації до практичних занять

105

6. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

128

6. Підсумковий контроль

129

7. Список рекомендованої літератури

130

ВСТУП

Навчально-методичний посібник розглядає теоретичні основи управління корпоративними фінансами, структуру корпоративних фінансів.

Навчально-методичний посібник “Управління корпоративними фінансами” підготовлений згідно з вимогами до кредитно-модульної системи навчання для студентів, що навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801“Фінанси і кредит”.

В процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області управління корпоративними фінансами, особливості формування власного та залученого капіталів.

Вивчення дисципліни «Управління корпоративними фінансами» ґрунтується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін фахового спрямування, як “Фінанси підприємств”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий менеджмент” та “Інвестування”.

Метою дисципліни - є набуття знань в галузі управління фінансами корпорацій, практичних навичок їх застосування у різних напрямках фінансової діяльності.

Завдання - вивчення особливостей організаційних форм корпоративних підприємств та засвоєння принципів фінансового менеджменту, проведення аналізу беззбитковості продукції та ефективності впровадження інвестиційних проектів, проведення оцінки структури капіталу та його вартості, розробка фінансових планів та управління кредитами підприємства.

Предмет - система фінансових відносин корпоративних підприємств.

У процесі вивчення дисципліни необхідно сприяти формуванню у студентів інтересу до професії, морально-етичних якостей, усвідомленого відношення до своїх функціональних обов’язків, творчої активності, самостійності у процесі прийняття рішень, принциповості, ініціативності, наполегливості.

Вивчення дисципліни повинно сприяти підвищенню професійної підготовки студентів в плані самостійного прийняття управлінських фінансових рішень та їх практичного застосування в учбовому, а надалі і в робочому процесі.

У процесі викладання дисципліни необхідно застосовувати опорні конспекти, схеми, технічні засоби навчання.

Програма курсу передбачає: послідовне вивчення сутності і організації фінансів акціонерного товариства, аналізу його фінансового стану, вартості і структури його капіталу, управління основним і оборотним капіталом.

При вивченні дисципліни основними видами організації аудиторної роботи є лекції та практичні заняття, які дають можливість достатньо повно опанувати програмний матеріал.

Після вивчення дисципліни студенти виконують класну контрольну роботу.

Навчальним планом передбачається виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань. Самостійна робота орієнтована на виконання таких робіт:

  • розгляд та вивчення інструктивних та законодавчих матеріалів, методики фінансових розрахунків;

  • придбання теоретичних знань шляхом конспектування літературних джерел та роботи з конспектом лекцій.

Індивідуальні завдання передбачають виконання рефератів.

Формою підсумкового контролю є ПМК.