Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Міністерство фінансів України

ДніпропетровськА державнА фінансовА академія

Фінансовий факультет

Кафедра фінансів

ФінансОвий менеджмент

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магистр

за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

за спеціальностями 8.050104 «Фінанси»,

8.050107 «Економіка підприємства»,

8.050109 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2010

ББК 65.291.9-21

Г83

Фінансовий менеджмент: – Навчально-методичний посібник для студентів – магістрів денної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 164 с.

Навчально-методичний посібник для студентів – магістрів денної форми навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” складений відповідно до навчальної програми дисципліни, затвердженої Вченою радою Дніпропетровської державної фінансової академії у 2010 р. Мета даної роботи – надання допомоги студентам денного факультету у вивченні дисципліни.

Посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи та індивідуальних завдань, методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, критерії оцінки знань, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

Автор:

Т.Ф. Григораш

ст. викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

Т.М.Рева

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України

В.О.Гордієнко

к.е.н., доцент кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.Є. Власюк

д.е.н., доцент завідувач кафедри

фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

на засіданні Вченої ради

фінансового факультету

Протокол №___ від ________р.

Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри фінансів

Протокол №___ від ________р.

зміст

Передмова

4

1.

Програма навчальної дисципліни

5

    1. Опис навчальної дисципліни

5

    1. Тематичний план навчальної дисципліни

7

    1. Зміст навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»

11

2.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

17

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

19

4.

Методичні рекомендації до практичних занять студентів

67

5.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальнихзавдань

135

6.

Підсумковий контроль

142

7.

Список рекомендованої літератури

157

Передмова

Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин і апарат управління фінансами перетворюється на важливу складову керівного складу господарюючого суб’єкта.

Підготовка фахівців, обізнаних з управлінням фінансами підприємств, потребує урахування специфіки ринкової економіки, законодавчого і правового поля, в якому працюють українські підприємства.

В процесі вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» передбачається вивчення теоретичних і парктичних основ управління фінансами підприємств, знання яких необхідно фахівцям керівного складу господарюючого суб’єкта для належного виконання покладених на них функцій та завдань. Засвоєння теоретичного і практичного матеріалу навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні таких навчальних дисциплін, як “Мікроекономіка”, “Економіка підприємств”, “Фінанси підприємств”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий ринок”, “Фінансовий аналіз”.

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання складений на основі програми навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент”, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2010 р., для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» за спеціальностями 8.050104 «Фінанси», 8.050107 «Економіка підприємства», 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці».

Актуальність видання посібника полягає в тому, що він містить всі питання, необхідні студенту для вивчення дисципліни. А саме: програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, завдання і методичні рекомендації до проведення практичних занять. Практичні завдання підготовлено на основі реальних даних підприємства, яке підлягає оцінці. Таким чином, студенти матимуть можливість застосування одержаних знань не лише в рамках учбових задач, а й наблизити навчальний процес до реальних умов прийняття управлінських рішень на підприємстві.

За кожною темою курсу проведені бібліографічні дослідження та наведені питання для самостійної підготовки як у реферативній формі, так і у вигляді тестів, що важливо для кредитно – модульної системи. До його змісту включені також індивідуальні завдання, які носять науково-дослідний характер та надані питання для підготовки до ПМК.

Метою пропонованого навчального посібника є забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань.