Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Що розуміють під грошовим потоком?

 2. Які види грошових потоків Ви знаєте?

 3. Назвіть типові напрямки руху грошових потоків від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності?

 4. У чому полягає відмінність прямого і непрямого методів розрахунку грошових потоків?

 5. Як оцінюється якість управління підприємством залежно від структури грошових потоків?

 6. Якими є можливі причини дефіциту готівки на підприємстві?

 7. У чому полягає сутність фінансового циклу?

 8. Назвіть основні етапи прогнозування грошових потоків.

 9. Як складається платіжний календар?

 10. Назвіть основні моделі визначення оптимального розміру грошових коштів.

 1. Скласти словник термінів, понять:

 • грошовий поток;

 • управління грошовими потоками;

 • чистий грошовий поток;

 • операційна діяльність;

 • інвестиційна діяльність;

 • фінансова діяльність;

 • фінансовий цикл;

 • модель Баумоля;

 • модель Міллера –Орра.

Тести

 1. Грошовий потік визначається наступним чином:

а) чистий дохід і відрахування на соціальні заходи;

б) чистий дохід і амортизаційні відрахування;

в) виручка від реалізації та амортизаційні відрахування.

 1. Грошовим потоком від операційної діяльності є:

а) вхідний – виручка від реалізації продукції; вихідний – вкладення коштів у цінні папери;

б) вхідний – надходження від реальних інвестицій; вихідний – оплата відсотків за користування кредитом;

в) вхідний – виручка від реалізації продукції; вихідний – оплата сировини, матеріалів, виплата заробітної плати, тощо.

 1. Грошовим потоком від інвестиційної діяльності є:

а) вхідний – надходження від реальних інвестицій; вихідний – вкладення коштів у цінні папери;

б) вхідний – надходження від портфельних інвестицій; вихідний – оплата відсотків за користування кредитом;

в) вхідний – надходження від емісії акцій і облігацій; вихідний – оплата сировини, матеріалів, виплата заробітної плати, тощо.

 1. Грошовим потоком від фінансової діяльності є:

а) вхідний – надходження від виробничих інвестицій; вихідний – виплата дивідендів;

б) вхідний – надходження від портфельних інвестицій; вихідний – оплата сировини, матеріалів, виплата заробітної плати, тощо;

в) вхідний – надходження від емісії акцій і облігацій; вихідний – виплата дивідендів, виплати з погашення облігацій.

 1. Операційний цикл визначається наступним чином:

а) як сума тривалості обороту дебіторської і кредиторської заборгованості;

б) як різниця тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів;

в) як сума тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів.

 1. Фінансовий цикл розраховується наступним чином:

а) як різниця операційного циклу й періоду обороту кредиторської заборгованості;

б) як різниця тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів;

в) як сума тривалості операційного циклу і обороту кредиторської заборгованості.

 1. Економічна сутність моделей Баумоля і Міллера-Орра полягає у:

а) визначенні тривалості обороту запасів і дебіторської заборгованості;

б) визначенні оптимального залишку коштів на поточному рахунку підприємства;

в) визначенні оптимального розміру партії постачання.

 1. Якість управління грошовими потоками можна вважати гарною, якщо виконуються наступні умови:

а) грошовий потік від операційної діяльності – позитивний, інвестиційної – негативний, фінансової – негативний, чистий грошовий потік – позитивний;

б) грошовий потік від операційної діяльності – позитивний, інвестиційної – позитивний, фінансової – позитивний, чистий грошовий потік – позитивний;

в) грошовий потік від операційної діяльності – негативний, інвестиційної – негативний, фінансової – негативний, чистий грошовий потік – позитивний.

 1. Якість управління грошовими потоками можна вважати кризовою, якщо виконуються наступні умови:

а) грошовий потік від операційної діяльності – негативний (або позитивний), інвестиційної – позитивний, фінансової – негативний, чистий грошовий потік – позитивний;

б) грошовий потік від операційної діяльності – позитивний, інвестиційної – негативний (або позитивний), фінансової – позитивний, чистий грошовий потік – позитивний;

в) грошовий потік від операційної діяльності – негативний, інвестиційної – позитивний, фінансової – негативний (або позитивний), чистий грошовий потік – негативний (або позитивний).

 1. Що з нижчезазначеного є складовою управління грошовими коштами:

а) визначення оптимального залишку грошових коштів на рахунку;

б) аналіз грошових потоків;

в) складання бюджету грошових коштів;

г) всі відповіді вірні.