Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Визначення типу фінансової стійкості

Рк - З

Рк + Дп - З

Рк + Дп + Кк - З

Абсолютна

>0

>0

>0

Нормальна

<0

>0

>0

Нестійка

<0

<0

>0

Кризова

<0

<0

<0

де Рк – робочий капітал (Ф. 1 р. 260 – 620)

З – запаси (Ф. 1 р. 100 – 140)

Дп – довгострокові пасиви (Ф. 1 р. 480)

Кк – короткострокові кредити і позики (Ф. 1 р. 500 + 510 + 520)

Аналіз ділової активності підприємства (табл. 426..). Сума продажу продукції показує доходи від продажу; це вартість відвантаженої продукції (товарів, робіт, послуг) в цінах продажу, включаючи вартість бартеру.

Таблиця 4.26.

Показники оцінки ділової активності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Норматив

На поч. року

На кін. року

Зміна за рік

1

2

3

4

5

6

1. Сума продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф.2 (р. 035)

-

2. Прибуток від продажу продукції

Ф.2 (р. 050)

-

Ефективність використання основних засобів

3. Фондовіддача

Ф.2 р. 035 : Ф.1 р. 080 (гр. 3+4) *0,5

Збільш.

4. Фондомісткість

Ф.1 р. 080 (гр. 3+4) *0,5 : Ф.2 р. 035

Зменш.

Ефективність використання оборотних засобів

5. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

Ф. 2 р. 035 :Ф.1 р. 260 (гр. 3+4)*0,5

Збільш.

6. Тривалість обороту оборотних засобів

Кільк-ть календ. днів / Показник 5

Зменш.

7. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

Ф. 2 р. 035 : Ф. 1 р. 100-140 (гр. 3+4) * 0,5

Збільш.

8. Тривалість обороту виробничих запасів

Кільк-ть календ. днів / Показник 7

Зменш.

9. Коефіцієнт оборотності засобів в розрахунках

Ф.2 р. 035 : Ф. 1 р. 150, 160, 170-210 (гр. 3+4)*0,5

Збільш.

10. Тривалість обороту засобів в розрахунках

Кільк-ть календ. днів / Показник 9

Зменш.

11. Тривалість операційного циклу

Показник 8 + Показник 10

Зменш.

Прибуток від продажу продукції визначає суму коштів від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), зменшену на суму ПДВ, акцизного збору, ввізного мита, митного збору та інших обов'язкових зборів та платежів, а також на суму собівартості проданої продукції (робіт, послуг).

Частка прибутку від реалізації в загальній сумі прибутку показує питому вагу прибутку від основної діяльності підприємства; значення цього показника менше за 0,7 може вказувати на те, що в зв’язку з низькою ефективністю основної діяльності підприємство змушене займатися непрофільними видами діяльності.

Фондовіддача показує суму продажу, що отримує підприємство з 1 грн. коштів, вкладених в основні засоби.

Фондомісткість - показник обернений до показника фондовіддача, показує суму коштів, яку використало підприємство на формування основних засобів, щоб отримати 1 грн. продажу.

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначає кількість оборотів, яку здійснюють оборотні засоби протягом звітного періоду.

Тривалість обороту оборотних засобів характеризується кількістю днів, протягом яких оборотні засоби проходять усі стадії одного кругообігу.

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів показує кількість оборотів, яку здійснюють виробничі запаси протягом звітного періоду.

Тривалість обороту виробничих запасів характеризується кількістю днів, протягом яких виробничі запаси проходять усі стадії одного кругообігу.

Оборотність засобів в розрахунках визначає кількість оборотів засобів в розрахунках протягом звітного періоду; розраховується як відношення суми продажу до середньорічної вартості засобів в розрахунках.

Тривалість обороту засобів в розрахунках характеризується кількістю днів, протягом яких засоби в розрахунках проходять усі стадії одного кругообігу.

Тривалість погашення дебіторської заборгованості вказує строк, за який дебіторська заборгованість покупців перетворюється на грошові кошти.

Тривалість операційного циклу характеризує період перетворення виробничих запасів на грошові кошти.

Аналіз рівня ефективності господарської діяльності підприємства (табл. 4.27.). Валова рентабельність витрат визначає рівень, на який підприємство хоче збільшити операційний прибуток шляхом зниження адміністративних витрат і витрат на збут.

Таблиця 4.27.