Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Цивільний захист Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.17 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

Цивільний захист

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2012

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

КАФЕДРА гуманітарних дисциплін

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Навчально-методичний посібник

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальностями 7.03050801, 8. 03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»,

7.03050501, 8. 03050501 «Управління персоналом та

економіка праці», 7.03050803, 8. 03050803 «оподаткування»

Дніпропетровськ – 2012

ББК 68.9

Чернета В.М.

Ц

Ч 49

ивільний захист: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства», 7.03050501, 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 7.03050803, 8. 03050803 «оподаткування» 2012. – 187 с.

Посібник повинен допомогти студентам отримати необхідну систему знань з цивільного захисту та оволодіти вмінням застосовувати набуті знання у безпосередній практичній діяльності.

Навчально-методичний посібник містить вступ, програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

Автор:

В.М. Чернета -

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

О.В.Шаповалов -

В.П. Капітон -

к.т.н., доцент кафедри товарознавства та митної експертизи Академії митної служби України

д.філос.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

В.П. Капітон -

д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Обговорено та схвалено на засіданні Вченої ради факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 6 від 22.06.2012 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 13 від 11.06.2012р.

Зміст

Вступ

4

1. Програма навчальної дисципліни.

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

14

3. Методичні рекомендаціїдо семінарськихзанять

71

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

152

5. Підсумковий контроль

156

6. Список рекомендованої літератури

165

Додатки

172

ВСТУП

У посібнику розглядаються основні завдання та організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до Законів України "Про  Цивільну  оборону України", "Про правові засади  цивільного   захисту " та ін. Наводяться класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Показується вплив уражаючих факторів на людей, об'єкти господарювання, сільськогосподарських тварин, рослини, воду, продукти харчування. Висвітлюється організація  захисту  населення, тварин, продуктів харчування, основи планування заходів  цивільного   захисту , організації і здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях. За змістом  посібник  відповідає законодавчим документам, що стосуються  захисту  населення і територій, та програмі навчальної дисципліни " Цивільний  захист"  для  вищих навчальних закладів.

Метою навчально-методичного посібника є формування у студентів творчого мислення, здатності приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, що сприятимуть досягненню науково-технічного прогресу.

Завдання  навчально-методичного посібника – сприяти формуванню знань, вмінь та навичок вирішувати професійні завдання з обов'язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та  захисту  населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях, збиранню та аналітичному опрацюванню інформації про надзвичайні ситуації; здійснювати прогнозування соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, нагляду та контролю у сфері  цивільного   захисту ; надання з використанням засобів  цивільного   захисту  оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

Дана дисципліна поєднана міжпредметними зв’язками з дисциплінами «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

В навчально-методичному посібнику представлені матеріали, які викладаються на лекційних заняттях та які відводяться на самостійне опрацювання. Тематика теоретичного курсу та самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах з використанням можливостей мережі Інтернет, а також в домашніх умовах.

Мета семінарських занять – допомогти опанувати курс дисципліни й засвоїти її предмет.

Мета самостійної роботи полягає у формуванні вмінь студентів самостійно працювати над рекомендованим матеріалом, орієнтуванні їх на засвоєння, закріплення головного, суттєвого при вивченні тем програми, розвитку самостійного мислення, навичок розумової праці.

Мета індивідуальної науково-дослідної роботи: поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток їх творчих здібностей, актуалізація мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності.

В організації начального процесу з курсу «Цивільний захист» застосовується поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та модульної контрольної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з тем навчальної дисципліни. Ця форма контролю проводиться за результатами роботи студентів на семінарському занятті та виконанні індивідуальної роботи.

Підсумковий контроль знань з дисципліни здійснюється у формі підсумкового модульного контролю.