Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Цивільний захист Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.17 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet);

 • здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності;

 • вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту;

 • знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

 • здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

 • здатність працювати у команді;

 • прихильність до етичних цінностей та дотримання законодавчих норм.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності;

 • здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій;

 • здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • уміння проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єкти господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;

 • обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні надзвичайних ситуацій, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

 • розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

 • інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у надзвичайних ситуацій;

 • забезпечення якісного навчання працівників об’єктів господарювання з питань цивільного захисту, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у надзвичайних ситуаціях;

 • оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуаціях за встановленими критеріями та показниками.

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Цивільний захист

Змістовий модуль 1. Загальна підготовка

Тема 1. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій

Тема 2. Планування з питань цивільного захисту

Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання

Тема 4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження

Тема 5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій

Змістовий модуль 2. Профільна підготовка

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

Модуль ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: ПМК