Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Дайте характеристику основних форм фінансової звітності.

 2. У чому полягає сутність горизонтального і вертикального аналізу?

 3. Які заходи застосовують для усунення впливу інфляції на дані фінансової звітності?

 4. Назвіть основні напрямки фінансового аналізу діяльності підприємства.

 5. Дайте характеристику показників майнового стану підприємства.

 6. Дайте характеристику показників ліквідності підприємства.

 7. Дайте характеристику показників фінансової стійкості.

 8. Дайте характеристику показників рентабельності.

 9. Дайте характеристику показників ефективності господарської діяльності.

 10. Дайте характеристику показників обслуговування боргу.

11.Скласти словник термінів, понять:

 • фінансовий аналіз;

 • методи аналізу фінансової звітності;

 • ліквідність підприємства;

 • фінансова стійкість підприємства;

 • ділова активність підприємства.

Тести

 1. Під ліквідністю підприємства розуміють:

а) відношення прибутку від реалізації до собівартості продукції;

б) структуру джерел фінансування підприємства;

в) здатність підприємства перетворити свої активи на грошові кошти і погасити свої короткострокові зобов’язання.

 1. Під фінансовою стійкістю розуміють :

а) структуру джерел фінансування підприємства;

б) стан активів підприємства, що гарантує йому повну платоспроможність;

в) відношення прибутку від реалізації до собівартості продукції.

 1. Під платоспроможністю підприємства розуміють:

а) можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників;

б) відношення прибутку від реалізації до собівартості продукції;

в) структуру джерел фінансування підприємства.

 1. До показників ділової активності не відноситься:

а) коефіцієнт покриття;

б) фондовіддача;

в) чистий прибуток.

 1. Продуктивність праці розраховується як відношення:

а) чистого доходу до середньооблікової чисельності працівників;

б) середньооблікової чисельності працівників до суми прибутку;

в) чистого доходу до суми основних фондів.

 1. Фондовіддача розраховується як відношення:

а) чистого доходу до середньорічної суми основних фондів.

б) чистого доходу до середньооблікової чисельності працівників;

в) чистого доходу до витрат на матеріали.

 1. Показник рентабельності розраховується як:

а) відношення прибутку до собівартості;

б) відношення собівартості до прибутку;

в) відношення прибутку до суми дебіторської заборгованості.

 1. Тривалість обороту запасів розраховується як:

а) 360 : (Собівартість : Середні запаси);

б) (Собівартість : Середні запаси) : 360;

в) Середня дебіторська заборгованість : (Виручка : 360).

 1. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення:

а) суми грошових коштів до суми короткострокових зобов’язань;

б) суми грошових коштів і дебіторської заборгованості до суми короткострокових зобов’язань;

в) суми короткострокових зобов’язань до суми грошових коштів і дебіторської заборгованості.

 1. Коефіцієнт фінансової автономії розраховується як відношення:

а) суми власного капіталу до загальної суми капіталу;

б) суми зобов’язань до загальної суми капіталу;

в) загальної суми капіталу до суми власного капіталу.