Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Тема 5. Управління прибутком.

Тема 6. Управління оборотними активами.

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу.

Тема 8. Управління інвестиціями

Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві

Тема 9. Управління фінансовими ризиками.

Тема 10. Аналіз фінансових звітів.

Тема 11. Внутрішньо-фірмове фінансове прогнозування і планування.

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством

Модуль 2 (ІНДЗ)

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: іспит

1.3.Опис навчальної дисципліни

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.050104«Фінанси»

Характеристика

Навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Нормативна

За напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”,

за спеціальністю 8.050104 “Фінанси”

Викладається на 5 курсі

Семестр: 9

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 36 годин

за видами занять:

  • лекції: (теоретична підготовка): 24 год.

  • практичні заняття: 12 год.

Самостійна робота: 30 год.

Індивідуальна робота: 39 год.

9 семестр, ІНДЗ

Залікових кредитів

(кредитів ЕСТS): 3

магістр

Форми контролю:

Семестр 9

поточний контроль: - на практичних заняттях

модульний контроль: - контрольна робота

семестровий контроль: - екзамен

Загальна кількість годин:

108 год.

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: екзамен

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.050107«Економіка підприємства»

Характеристика

Навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Нормативна

За напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”,

за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства»

Викладається на 5 курсі

Семестр: 10

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 40 годин

за видами занять:

  • лекції: (теоретична підготовка): 20 год.

  • практичні заняття: 20 год.

Самостійна робота: 45 год.

Індивідуальна робота: 20 год.

10 семестр, ІНДЗ

Залікових кредитів

(кредитів ЕСТS): 3

магістр

Форми контролю:

Семестр 10

поточний контроль: - на практичних заняттях,

модульний контроль: - контрольна робота

семестровий контроль: - екзамен

Загальна кількість годин:

108 год.

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: екзамен

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці»

Характеристика

Навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Нормативна

За напрямом підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”,

за спеціальністю 8.050109 «Управління персоналом та економіка праці»

Викладається на 5 курсі

Семестр: 9

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 36 годин

за видами занять:

  • лекції: (теоретична підготовка): 24 год.

  • практичні заняття: 12 год.

Самостійна робота: 30 год.

Індивідуальна робота: 39 год.

9 семестр, ІНДЗ

Залікових кредитів

(кредитів ЕСТS): 3

магістр

Форми контролю:

Семестр 9

поточний контроль: - на практичних заняттях,

модульний контроль: - контрольна робота

семестровий контроль: - екзамен

Загальна кількість годин:

108 год.

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю: екзамен