Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Тема 8. Управління інвестиціями

Поняття інвестиційного проекту. Етапи інвестиційного циклу. Види інвестиційних проектів. Попередня стадія розробки і аналізу проекту. Загальна послідовність розробки і аналізу проекту. Сутність аналізу комерційної реалізації проекту. Задачі технічного аналізу інвестиційного проекту. Складові фінансового аналізу інвестиційного проекту. Сутність економічного аналізу інвестиційного проекту. Сутність і складові елементи інституційного аналізу інвестиційного проекту.

Структура і характеристика необхідних інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. Складання графіків повернення довгострокових кредитів.

Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Метод дисконтованого періоду окупності. Метод чистого сучасного значення (NPV-метод). Вплив інфляції на оцінку ефективності інвестицій. Внутрішня норма прибутку (IRR). Порівняння NPV та IRR методів. Прийняття рішення за критерієм найменшої вартості.

Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві. Тема 9. Управління фінансовими ризиками

Ризик як економічна категорія. Види ризиків. Дерево вірогідностей. Основні показники оцінки ризиків. Очікувана норма доходності (ERR). Середньоквадратичне відхилення. Середня норма доходності. Коефіцієнт варіації.

Сутність ризик-менеджменту. Функції об’єкта і суб’єкта управління. Основні правила ризик-менеджменту. Розрахунок коефіцієнту ризику. Вибір оптимального варіанту вкладення капіталу за коефіцієнтом ризику.

Правила стратегії ризик-менеджменту. Варіанти прийняття рішень про вкладення капіталу.

Заходи запобігання ризику. Методи зниження ступеня ризику. Складові частини ризику.

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

Основні поняття фінансового аналізу. Характеристика форм фінансової звітності. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства. Заходи усунення впливу інфляції на результати горизонтального і вертикального аналізу.

Система фінансових коефіцієнтів. Показники операційного аналізу. Показники операційних витрат. Показники ефективності управління активами. Показники ліквідності. Показники прибутковості (рентабельності). Показники структури капіталу. Показники обслуговування боргу. Ринкові показники.

Тема 11. Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування і планування

Поняття та основні методи фінансового прогнозування.

Поняття фінансового планування. Логічна послідовність процесу планування на підприємстві. Етапи фінансового планування. Основні принципи фінансового планування. Суть та основні положення ситуаційного аналізу.

Методичні засади короткострокового фінансового планування. Технологія короткострокового фінансового планування. Сутність і складові елементи прогнозування додаткових фінансових потреб.

Структура бюджету підприємства. Характеристика окремих бюджетів підприємства. Технологія складання бюджету підприємства. Контроль за виконанням бюджету підприємства.

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві

Поняття банкрутства. Зовнішні й внутрішні причини банкрутства.

Критерії банкрутства підприємств Росії. Критерії банкрутства підприємств у країнах із розвинутим ринком. Критерії оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. Проблеми фінансового оздоровлення підприємств.

Поняття фінансової кризи. Етапи фінансової кризи. Симптоми фінансової кризи.

Поняття фінансової санації. Мета фінансової санації. Програма санації. Складові бізнес-плану фінансового оздоровлення.

Можливі ініціатори санації. Заохочувальні стимули до участі у фінансовому оздоровленні підприємства. Функції механізму санації підприємства. Обов’язки розпорядника майна. Головні передумови прийняття рішення про санацію. Порядок використання мирової угоди. Шляхи здійснення санації. Етапи процедури банкрутства. Шляхи участі боржників у фінансовій санації.