Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність банкрутства підприємств?

 2. Які фактори впливають на фінансову неспроможність підприємства?

 3. Які критерії банкрутства використовуються у зарубіжних країнах?

 4. У чому полягає сутність моделі Альтмана? Чи може вона використовуватися для прогнозування банкрутства підприємств?

 5. Які показники використовуються для прогнозування банкрутства вітчизняних підприємств?

 6. Що розуміють під фінансовою санацією?

 7. Хто може виступати санатором підприємства?

 8. Назвіть основні функції механізму санації підприємства.

 9. Які головні передумови прийняття рішення про санацію?

 10. Назвіть основні етапи процедури банкрутства.

11.Скласти словник термінів, понять:

 • банкрутство підприємства;

 • основні фактори виникнення кризових ситуацій і банкрутства;

 • план санації;

 • мирова угода;

 • методи прогнозування банкрутства;

 • фінансова санація;

 • індекс кредитоспроможності.

Література

[10, 17, 18, 20, 21, 22]

4. Методичні рекомендації до практичних занять

Модуль 1

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Практичне заняття № 1

Тема 3.

Управління грошовими потоками на підприємстві

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навички з аналізу грошових потоків підприємств

План заняття

 1. Розрахунок структури його грошових потоків на основі даних його фінансової звітності.

 2. Розрахунок та аналіз тривалості операційного та фінансового циклів.

 3. Визначення оптимальної суми грошових коштів за допомогою моделі Баумоля.

 4. Визначення політики управління грошовими коштами на рахунку за допомогою моделі Міллера-Орра.

Обладнання:

 1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

 2. Мікрокалькулятори.

3.Контрольні завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Визначення результату чистого руху грошових коштів проводиться прямим та непрямим методами. Результати використання непрямого методу наведені у формі 3 „Звіт про рух грошових коштів”, на основі якої проводиться аналіз грошових потоків підприємства.

Головна мета аналізу грошових потоків полягає у визначенні їхньої наявної кількості на рахунках у банках та в касі, яка б забезпечувала своєчасність розрахунків з кредиторами, стабільність виробничого процесу, можливість у разі необхідності збільшення його розмірів та сприяла при цьому найбільшій швидкості їхнього обігу.

У зв’язку з цим потрібно визначати тривалість операційного та фінансового циклів.

Операційний цикл (ОЦ) – проміжок часу між придбанням сировини, матеріалів для здійснення основної діяльності та одержанням коштів від реалізації виробленої з них продукції, товарів і послуг.

Фінансовий цикл (ФЦ) - час, упродовж якого грошові кошти вилучені з обігу підприємства.

Схематично початок і закінчення операційного і фінансового циклів має такий вигляд (див. рис. 4.3.1).

Рис. 4.3.1. Етапи обігу грошових коштів

Для визначення вищезазначених показників використовуються наступні формули:

, (1)

де ТОВ – тривалість обороту запасів.

, (2)

де ТОД – тривалість обороту дебіторської заборгованості.

, (3)

де ТОК – тривалість обороту кредиторської заборгованості.

ТОЦ = ТОВ + ТОД, (4)

де ТОЦ – тривалість операційного циклу.

ТФЦ = ТОЦ – ТОК, (5)

де ТФЦ – тривалість фінансового циклу.

Зростання коефіцієнтів оборотності (кількості обертів окремих видів активів протягом звітного періоду), як правило, свідчить про підвищення ефективності використання активів. Прискорення оборотності сприяє економії і вивільненню коштів з обороту.

Тривалість обороту (кількість днів, протягом яких активи проходять усі стадії одного кругообороту) забезпечує порівняння показників оборотності. Чим менша тривалість одного обороту, тим швидше майно здійснює свій кругооборот та ефективніше використовується підприємством.

Таким чином, скорочення операційного та фінансового циклів є позитивною тенденцією в роботі підприємства.

Аналіз грошових потоків підприємства дає змогу оцінити якість його управління. Для цього на основі форми №3 „Звіт про рух грошових коштів” слід визначити структуру грошових потоків за два роки. В таблиці 1.1 наведено структуру грошових потоків підприємства.

Таблиця 4.1