Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Література

[8, 9, 20, 24, 26]

Модуль1 Теоретико-практичні основи фінансового менеджменту

Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними

Тема 3.

Управління грошовими потоками на підприємстві

Мета заняття:

поглибити, систематизувати та закріпити знання про сутність грошових потоків, аналіз руху грошових коштів та методику складання платіжного календаря.

Питання для самостійного вивчення

  1. Основні поняття, які характеризують грошові потоки

  2. Аналіз руху грошових коштів непрямим і прямим методами

  3. Методика складання платіжного календаря

Методичні рекомендації

Розкриваючи перше питання, слід дати визначення таких понять: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, негрошові операції.

Звіт про рух грошових коштів показує грошові надходження та виплати трьох основних категорій:

- рух коштів у результаті операційної діяльності;

- рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;

- рух коштів у результаті фінансової діяльності.

При застосуванні наведеної класифікації грошових потоків слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної діяльності залежить, в першу чергу, від характеру основної господарської діяльності підприємства.

Приклади руху коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Приклади руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Діяльність

Грошові надходження

Витрати

1

2

3

1. Операційна

1) від споживачів за продані товари (послуги, роботи);

2) надання права користування активами.

1) виплати постачальникам;

2) виплати робітникам.

2. Інвестиційна

1) від продажу необоротних активів (матеріальних, нематеріальних);

2) від реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів;

3) отримані позики.

1) виплати, пов’язані з придбанням необоротних активів (матеріальних, нематеріальних);

2) виплати, пов’язані з придбанням акцій, облігацій та інших цінних паперів (окрім грошових еквівалентів);

3) надання позик.

3. Фінансова

1) надходження від емісії простих та привілейованих акцій;

2) надходження від випуску облігацій.

1) виплати, пов’язані з викупом власних акцій;

2) виплати, пов’язані з погашенням випущених облігацій;

3) виплати, що здійснюються орендарем стосовно зменшення заборгованості власного лізингу.

Розглядаючи друге питання, слід зазначити, що аналіз грошових коштів прямим методом дозволяє оцінити ліквідність підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових коштів на рахунках, що дає можливість робити оперативні висновки відносно достатності коштів для сплати по рахунках поточних зобов'язань, а також про можливість здійснення інвестиційної діяльності.

В той же час цей метод має суттєвий недолік, оскільки він не розкриває взаємозв'язок одержаного фінансового результату і зміни величини грошових коштів на рахунках підприємства. Тому необхідно з'ясувати причину можливих розбіжностей. З цією метою проводиться аналіз руху грошових коштів непрямим методом.

При розгляді третього питанняслід дати визначення платіжного календаря. Платіжний календар являє собою баланс грошових надходжень та витрат за визначений період із залишком (сальдо) на поточному рахунку підприємства.

При складанні платіжного календаря виділяють шість етапів:

  1. Вибір періоду планування.

  2. Планування обсягу реалізації продукції та послуг.

  3. Оцінка грошових доходів.

  4. Оцінка грошових витрат.

  5. Визначення грошового сальдо.

  6. Підбиття підсумків.