Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Тема 5. Управління прибутком

Прибуток як фінансова категорія. Порядок визнання доходів. Порядок формування чистого прибутку. Фактори, які впливають на прибуток.

Загальна класифікація витрат. Класифікація витрат по відношенню до готової продукції. Класифікація витрат за характером поведінки. Підходи до класифікації змішаних витрат. Методи оцінки змішаних витрат: метод верхньої-нижньої точки, графічний метод, метод найменших квадратів. Класифікація витрат на прямі й непрямі.

Поняття операційного аналізу. Ключові поняття операційного аналізу. Методика визначення точки беззбитковості. Поняття й порядок визначення операційного важеля. Розрахунок межі рентабельності, запасу фінансової міцності і сили впливу операційного важеля.

Поняття цінової політики підприємства. Затратний метод формування ціни. Поняття і порядок розрахунку цінової еластичності. Вихідні положення вибору варіантів зміни ціни. Порядок розподілу прибутку. Напрямки використання прибутку.

Поняття дивідендної політики підприємства. Основні фактори, що визначають передумови формування дивідендної політики підприємства. Вибір типу дивідендної політики відповідно до фінансової стратегії підприємства. Теорії Міллера-Модільяні. Теорії М. Гордона, Е. Брігхема та Дж. Літнера. Розробка механізму розподілу прибутку відповідно до обраного типу дивідендної політики.

Тема 6 Управління оборотними активами

Сутність, структура та роль оборотного капіталу. Поняття норми та нормування. Порядок розрахунку нормативів за різними статями оборотних коштів.

Класифікація активів та пасивів. Поняття чистого оборотного капіталу. Розрахунок чистого оборотного капіталу методами „знизу” та „зверху”. Поняття і порядок розрахунку поточних фінансових потреб підприємства. Фактори, що впливають на величину поточних фінансових потреб.

Заходи прискорення оборотності оборотних коштів. Принцип дорогої закупівлі та дешевого продажу товарів. Спонтанне фінансування. Облік векселів та факторинг.

Вибір політики комплексного оперативного управління поточними активами і поточними пасивами. Ознаки агресивної, помірної та консервативної політики.

Поглиблений аналіз власних оборотних коштів і поточних фінансових потреб.

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

Поняття капіталу. Області капіталу, інвестицій та платежів. Поняття і складові власного капіталу. Основні джерела внутрішнього фінансування. Поняття зобов’язань. Класифікація зобов’язань.

Поняття ціни капіталу. Причини необхідності розрахунку ціни капіталу. Середньозважена вартість капіталу фірми. Ціна облігації як джерела фінансування. Ціна звичайної акції. Ціна привілейованої акції. Поняття нерозподіленого прибутку. Поняття середньозваженої вартості капіталу. Маржинальна (гранична) вартість капіталу.

Переваги та недоліки власного капіталу. Переваги та недоліки позикового капіталу. Порівняння власного та позикового капіталу. Теорії структури капіталу Мілера-Модільяні (ММ). Поняття і порядок розрахунку фінансового левериджу. Альтернативні ММ теорії. Теорія Г. Дональдсона. Теорія асиметричної інформації. Політика корпорації щодо структури капіталу.