Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Завдання

Використовуючи вищезазначену методику оцінки ймовірності банкрутства підприємства за даними додатків Г і Д. Дати оцінку фінансового стану і оцінити вірогідність банкрутства підприємства.

Література

[13, 14, 15, 17, 21, 22]

5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Зміст індивідуальної роботи для студентів-магістрів визначається спеціальністю, за якою вони навчаються. Так, для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» індивідуальне завдання полягає у виконанні наскрізної задачі. Вибір номера варіанта здійснюється відповідно порядкового номера студента-магістра у списку групи. Студенти, номер яких у списку групи становить 1-10, виконують розрахунки 1 задачі і, відповідно, беруть дані для свого варіанту.

Студенти, номер яких у списку групи становить 11-20, виконують розрахунки 2 задачі і, відповідно, беруть дані для свого варіанту.

Студенти, номер яких у списку групи становить 21-30, виконують розрахунки 3 задачі і, відповідно, беруть дані для свого варіанту.

Розрахунки задачі здійснюються і оформлюються відповідно вимогам.

У процесі індивідуальної роботи студент набуває таких навичок:

  • складання бюджету компанії;

  • визначення джерел фінансування компанії;

  • оцінка ефективності інвестицій.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси» (спеціалізація «Управління державними фінансами»), «Управління персоналом та економіка праці» та «Економіка підприємств» індивідуальне завдання полягає у виконанні реферату.

У процесі індивідуальної роботи студент-магістр набуває таких навичок:

  • збирання та обробка матеріалу;

  • логіка його викладу;

  • проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Мета індивідуальної роботи полягає у можливості якомога повнішого з'ясування студентами основних завдань, що стоять перед управлінням фінансами підприємствам та напрямами їх вдосконалення. Вона ґрунтується на проведенні викладачем індивідуальних консультацій з цих питань.

Формою контролю індивідуальної роботи студента є захист реферату.

Реферат - одна з основних форм індивідуальної роботи студентів. Мета реферату полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до переліку, наведеного нижче. При цьому теми робіт не повинні повторюватись у групі студентів.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Підготовка реферату включає такі етапи: вибір теми, складання плану реферату, вивчення навчальної літератури за темою, добір і вивчення спеціальних джерел за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, консультація з викладачем, передання його викладачеві для оцінювання.

Літературу з теми реферату студент добирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки реферату студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки. Варто залучати поточні матеріали, опубліковані в журналах «Фінанси України», «Вопросы экономики», «Экономические науки», «Економіка України», а також у газетах «Бизнес», «Финансовая Украина», „Финансовый менеджмент в России и зарубежом” та ін.

Обсяг реферату має становити до 15 сторінок друкованого тексту формату А4. Реферат повинен бути грамотно та охайно надрукований або написаний чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями реферату. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Реферати, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Реферат має містити наступні розділи: зміст, вступ, розділи, висновки, література, додатки.

Кількість балів за виконання – 10.

Зміст індивідуального завдання для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Фінансовий менеджмент»