Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Задача 5

Підприємство планує крупний інвестиційний проект, який передбачає придбання основних засобів і капітальний ремонт обладнання, а також вкладення у оборотні кошти за наступною схемою:

 • $130 000 – вихідна інвестиція до початку проекту;

 • $25 000 – інвестування у оборотні кошти у першому році;

 • $20 000 - інвестування у оборотні кошти у другому році;

 • $15 000 – додаткові інвестиції у обладнання у п’ятому році;

 • $10 000 – витрати на капітальний ремонт у шостому році.

Наприкінці інвестиційного проекту підприємство планує реалізувати основні засоби, які залишилися, за їх балансовою вартістю $25 000 і вивільнити частину оборотних коштів вартістю $35 000.

Результатом інвестиційного проекту мають слугувати такі чисті (тобто після сплати податків) грошові доходи:

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

6 рік

7 рік

8 рік

$20 000

$40 000

$40 000

$40 000

$50 000

$50 000

$20 000

$10 000

Необхідно розрахувати чисте сучасне значення інвестиційного проекту і зробити висновок про його ефективність за умови 12% потрібної прибутковості підприємства на свої інвестиції.

Таблиця 4.18.

Розрахунок чистого сучасного значення

Найменування грошового потоку

Роки

Грошовий потік

Множник дисконтування

Сучасне значення грошей

1

2

3

4

5

Придбання основних засобів

0

Інвестування у оборотні кошти

1

Грошовий дохід у перший рік

1

Інвестування у оборотні кошти

2

Грошовий дохід у другий рік

2

Грошовий дохід у третій рік

3

Грошовий дохід у четвертий рік

4

Придбання основних засобів

4

Грошовий дохід у п’ятий рік

5

Ремонт обладнання

6

Грошовий дохід у шостий рік

6

Грошовий дохід у сьомий рік

7

Грошовий дохід у восьмий рік

8

Продаж обладнання

8

Вивільнення оборотних коштів

8

Чисте сучасне значення

Література

[7, 9, 11, 13, 14, 15, 16]

Модуль 1

Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві

Практичне заняття № 7

Тема 10.

Аналіз фінансових звітів

Мета заняття:

закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навички з розрахунку показників фінансового стану підприємства та його оцінки

План заняття

1.Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

2.Розрахунок і аналіз показників ефективності управління активами, ліквідності рентабельності, структури капіталу, обслуговування боргу та ринкових показників. 3.Підготовка рекомендацій щодо оптимізації фінансового стану підприємства.

Обладнання:

 1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

 2. Мікрокалькулятори.

 3. 3.Контрольні завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Попередній аналіз фінансової звітності

1.1. Виявлення позитивних та негативних статей балансу

До негативних належать:

 • „Непокритий збиток”

 • „Неоплачений капітал”

 • „Вилучений капітал”

Статті, що вказують на недоліки у роботі підприємства:

 • „Відстрочені податкові зобов’язання”

 • „Поточні зобов’язання з оплати праці” (в разі їх перевищення середньомісячного фонду оплати праці на підприємстві)

Про здоровий фінансовий стан свідчать залишки за такими статтями:

 • „Грошові кошти”

 • „Поточні фінансові інвестиції”

 • „Незавершене будівництво”

 • „Довгострокова дебіторська заборгованість”

Також аналізують зміну валюти балансу: якщо вона зростає, це свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства, інтенсивності виробництва. [Слід також враховувати фактор інфляції, факти проведення дооцінки та індексації активів]; а якщо зменшується – скорочуються обсяги господарської діяльності, можливо зменшується попит на продукцію, відмічається нестача сировини, відмічається згортання будівництва тощо.

Слід зіставити валюту балансу з плановою, з показниками минулих років.

1.2. Зіставлення зміни валюти балансу зі зміною фінансових результатів господарської діяльності

Слід порівняти темп приросту валюти балансу з темпом приросту виручки від реалізації продукції (Ф. 2 р. 035) та прибутком підприємства (Ф. 2 р. 220 або 225). Випереджання темпів зростання виручки від реалізації продукції свідчить про поліпшення використання засобів підприємства порівняно з попереднім періодом, і навпаки, відставання характеризує погіршення використання коштів підприємства.

Аналіз майнового стану підприємства. За даними розрахункових таблиць (7.1-7.3) проаналізувати наступні тенденції:

 1. Збільшення валюти балансу

 2. Порівняння темпів приросту оборотних (Ф. 1 р. 260+270) та необоротних активів (Ф. 1 р. 080) (перші мають бути вищі)

 3. Порівняння темпів приросту власного (Ф. 1 р. 380+430+630) та позикового капіталу (р. 480+620) (перший має бути вищим)

 4. Порівняння темпів приросту дебіторської (Ф. 1 р. 160, 170–210) та кредиторської заборгованості (Ф. 1 р. 530-610) (мають бути приблизно однаковими)

 5. Частка власних засобів підприємства (робочого капіталу: Ф. 1 р. 260–620) в оборотних активах має бути більше 10%.

Таблиця 4.19.