Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Завдання

Задача 1

Розрахуйте ефективну вартість кредиту під 13% річних при ставці податку 25%.

Задача 2

Поточна ціна однієї звичайної акції компанії складає 50$. Очікувана наступного року величина дивіденду складає 5$. Крім того, підприємство планує щорічний приріст дивідендів 4%. Визначити вартість власного капіталу підприємства.

Задача 3

Підприємство АВС є відносно стабільною компанією з величиною β = 0,5, а підприємство СВА останнім часом відчувало коливання стану зростання і падіння своїх доходів, що призвело до величини β = 1,5. Величина процентної ставки безризикового вкладення капіталу дорівнює 6%, а середня ставка по фондовому ринку – 12%. Визначити вартість капіталу компанії за допомогою цінової моделі капітальних активів. Дати пояснення отриманим значенням вартості капіталу.

Задача 4

Очікується, що прибуток, дивіденди і ринкова ціна акцій компанії матиме щорічний приріст 7%. Теперішнім часом акції компанії продаються по 23$ за одиницю, її останній дивіденд склав 2,0$ і компанія виплатить 2,14$ в кінці поточного року.

 1. Використовуючи модель прогнозованого росту дивідендів, визначте вартість власного капіталу підприємства.

 2. β = 1,6, величина процентної ставки безризикового вкладення капіталу дорівнює 9%, а середня за фондовим ринком – 13%. Дайте оцінку вартості власного капіталу компанії, використовуючи цінову модель капітальних активів.

 3. Середня прибутковість на ринку позикового капіталу складає 12% і підприємство розглядає можливу премію за ризик в обсязі 4%. Якою буде оцінка вартості капіталу за допомогою премії за ризик?

 4. Порівняйте отримані оцінки. Яку з них слід взяти при оцінці ефективності інвестицій?

Задача 5

Балансова вартість звичайних акцій компанії АВС складає 620 000$, привілейовані акції складають 140 000$, а загальний позиковий капітал – 340 000$. Вартість позикового капіталу дорівнює 14%, привілейованих акцій – 10%, а простих акцій компанії – 9%. Необхідно визначити середньозважену вартість капіталу компанії при ставці податку 25%.

Література

[3, 9, 11, 13, 14, 15]

Модуль 1

Змістовий модуль 2. Управління інвестиціями

Практичне заняття № 6

Тема 8.

Управління інвестиціями

Мета заняття:

закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навички з аналізу інвестиційних проектів

План заняття

1.Розрахунок дисконтованого періоду окупності.

2.Розрахунок чистого сучасного значення проекту (NPV-методом).

3.Розрахунок впливу інфляції на оцінку ефективності інвестицій. 4.Визначення внутрішньої норми доходності (IRR).

4.Прийняття інвестиційного рішення за критерієм найменшої вартості.

Обладнання:

 1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи.

 2. Мікрокалькулятори.

 3. 3.Контрольні завдання.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Сутність усіх методів оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів базується на використанні такої схеми: вихідні інвестиції при реалізації будь-якого проекту генерують грошовий потік CF1, CF2, …, CFn. Інвестиції визнаються ефективними, якщо цього потоку достатньо для повернення вихідної суми капітальних вкладень і забезпечення потрібної віддачі на вкладений капітал.

Найбільш розповсюдженими є такі показники ефективності капітальних вкладень:

 • дисконтований строк окупності (DPB);

 • чисте сучасне значення інвестиційного проекту (NPV);

 • внутрішня норма прибутковості (доходності, рентабельності) (IRR).

Розрахунок дисконтованого періоду окупностіпроводиться за певною схемою. Недоліком цього методу є те, що він враховує лише початкові грошові потоки, тобто саме ті потоки, які припадають на період окупності. Всі інші потоки згідно розрахункової схеми не беруться до уваги. Схема розрахунку буде наведена у практичних завданнях.

Метод чистого сучасного значення (NPV-метод)

Цей метод заснований на використанні поняття чистого сучасного значення (Net Present Value):

, (89)

де: CFi– чистий грошовий потік;

r – вартість капіталу, залученого для інвестування проекту.

За сутністю методу сучасне значення усіх вхідних грошових потоків порівнюється з сучасним значенням вихідних потоків, зумовлених капітальними вкладеннями для реалізації проекту. Різниця між першим і другим є чисте сучасне значення, величина якого визначає правило прийняття рішення.

Внутрішня норма прибутковості

Економічний зміст внутрішньої норми прибутковості полягає у тому, що це така норма доходності інвестицій, при якій підприємству однаково фінансувати свій капітал під IRR процентів у будь-які фінансові інструменти або здійснити реальні інвестиції. В той же час генерований реальною інвестицією грошовий потік достатній для того, щоб покрити вихідну інвестицію і забезпечити віддачу на цю інвестицію за ставкою IRR процентів.

Математичне визначення внутрішньої норми прибутковості передбачає розв’язання такого рівняння:

, (90)

де: CFj– вхідний грошовий потік в j-тий період;

INV – значення інвестиції, яке є позитивним числом.

Розв’язуючи це рівняння, знаходимо значення IRR. Схема прийняття рішення на основі методу внутрішньої норми прибутковості має такий вигляд:

 • якщо значення IRR вище або дорівнює вартості капіталу, то проект приймається;

 • якщо значення IRR менше вартості капіталу, то проект не приймається.

У деяких випадках методи NPV та IRR можуть конфліктувати один з одним.

Оскільки завершальна ефективність інвестиційного проекту оцінюється шляхом порівняння грошових потоків (а не прибутку) з початковим обсягом інвестицій, одержані значення показника чистого прибутку до амортизації, процентів і податку на прибуток необхідно перерахувати у величину грошового потоку. Це можна здійснити за допомогоюдвох розрахункових схем, в залежності від способу оцінки розрахункового показника дисконту: традиційна схема та схема власного капіталу.

Традиційна схема розрахунку показників ефективності:

 • в якості показника дисконту при оцінці NPV проекту використовується середньозважена вартість капіталу проекту (WACC);

 • у процесі прийняття рішення на основі IRR-методу значення внутрішньої норми доходності проекту порівнюється з WACC;

 • при прогнозі грошових потоків не враховуються процентні платежі і погашення основної частини кредитної інвестиції.

Схема власного капіталу

Згідно схеми власного капіталу розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту здійснюється при наступних припущеннях:

 • в якості показника дисконту при оцінці NPV проекту використовується вартість власного капіталу проекту, причому в якості розрахункового обсягу інвестицій приймаються лише власні інвестиції;

 • у процесі прийняття рішення на основі IRR-методу значення внутрішньої норми доходності проекту порівнюється з вартістю власного капіталу;

 • при прогнозі грошових потоків враховуються процентні платежі і погашення основної частини кредитної інвестиції.