Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансовий менеджмент Ден. Маг 06.12.2010.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Модульне (контрольне ) завдання

Кожний варіант модульного (контрольного ) завдання включає:

- визначення термінів і понять;

- тестові завдання;

- практичне завдання.

Загальна кількість балів за виконання роботи – 10 балів, у тому числі:

 • за розв’язок задач – 6 балів;

 • визначення термінів і понять – 2 бали;

 • відповіді на тестові завдання - 2 бали.

Критерії оцінювання при вирішенні практичного завдання.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом, становить: 0-6 балів.

При виконанні практичних завдань студент повинен:

 • вибрати вірну методику розрахунку показників;

 • застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

 • виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 2-х балів;

 • за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 2-х балів;

 • за арифметичну помилку – до 0,5 бали;

Оцінка за правильну відповідь на тестове завдання становить 1бал.

Відповідь з визначення термінів і понять оцінюється максимально в 1 бал за кожну відповідь. Відповіді повинні бути чіткими, короткими і ясно викладеними.

Критерії оцінювання:

 • чітка, правильна відповідь – 1 бал.

 • Неповна відповідь – від 0,5 до 1 бали.

Іспит

Навчальним планом і програмою дисципліни«Фінансовий менеджмент» передбачаєтьсяскладання студентами іспиту у письмовій формі.

Завдання представлені у формі екзаменаційного білету, який складається з 4 завдань.

Завдання 1 - 2 – теоретичні питання.

Завдання 3 – 5 тестових завдань

Завдання 4 – практичні завдання.

Завдання розроблені на підставі навчальної програми з дисципліни.

Максимальна кількістьбалів за іспит–40.

При виконанні теоретичного питання кількість балів знижується за неохайність, виправлення - на 10%, за неповну відповідь – до 50%, за неправильну відповідь до 100%.

За кожну правильну відповідь на питання тестів виставляється 1 бал.

При виконанні практичних завдань студент повинен:

 • вибрати вірну методику розрахунку показників;

 • застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

 • виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 3-х балів;

 • за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 2-х балів;

 • за арифметичну помилку – до 1 бали;

 • за виправлення та неохайність – до 1 бали.

Оцінка виставляється в залежності від загальної кількості балів поточного контролю і іспиту.

Рівень знань студентів в результаті вивчення дисципліни оцінюється:

 • від 90 до 100 - «відмінно» - за глибоке і повне оволодіння змістом навчального матеріалу з дисципліни, в якому студент легко орієнтується, понятійним апаратом, вміння пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка припускає грамотне, логічне викладення відповіді в письмовій формі, якісне зовнішнє оформлення роботи;

 • від 70 до 89 - «добре» - якщо студент повно засвоїв навчальний матеріал, володіє понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі, усвідомлено застосовує знання для вирішення практичних завдань, грамотно викладає відповідь, але зміст, форма відповіді мають певні неточності;

 • від 50 до 69 - «задовільно» - якщо студент виявляє знання та розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, допускає неточності у визначенні понять, у застосуванні їх для вирішення практичних завдань, не вміє довести, обґрунтувати свої судження;

 • від 0 до 49 - «незадовільно» - якщо студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне та другорядне, допускає помилки у визначенні понять, викривляючи їх зміст, безладно і невпевнено викладає матеріал, не може примінити знання для вирішення практичних завдань.

Студент заочної форми навчання обов’язково має складати іспит, щоб отримати загальну підсумкову оцінку із зарахуванням йому навчального курсу.

Студент, який за результатами поточного модульного контролю знань, занесеними викладачем у відомість обліку поточної і підсумкової успішності, набрав менше ніж 40 балів, не допускається до іспиту.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.