Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Практичні завдання

Задача 1

Ставка купона облігацій корпорації, що перебувають в обігу, Со = 12%. Ставка купона облігацій нового випуску, що дорівнює поточній ринковій ставці, Сп = 10%. Премія інвесторам з розрахунку на одну облігацію Ср = 300 дол. Номінальна вартість облігації 2000 грн.

Задача 2

Розрахуйте середньозважену кількість акцій за наступними даними.

№ з/п

Показник

Кількість простих акцій, шт.

1

Кількість акцій на початок звітного періоду (на 1 січня звітного року)

500

2

Продаж нових акцій за грошові кошти (31 травня звітного року)

500

3

Акції в обігу після випуску нових акцій

?

4

Придбання власних акцій за грошові кошти (1 грудня звітного року)

200

5

Кількість акцій в обігу на кінець звітного періоду (на 31 грудня звітного року)

?

Визначити теоретичну ціну облігації, якщо N = 200 грн.; щорічний фіксований дохід – 20%; облігація погашається через 5 років; середня ринкова ставка за борговими зобов’язаннями – 20%.

Задача 4

Акції з β = 1,2 продаються за 700 грн. кожна. Поточний дивіденд становить 30,0 грн. Компанія-емітент розвивається стабільно і передбачається, що через рік акція коштуватиме 750 грн. Безпечна ставка Rf = 7%, середня ринкова ставка Кm = 12%. Яка очікувана та необхідна ставка доходу за цими акціями? Чи варто їх купувати?

Задача 5

Компанія має структуру капіталу, яка складається із 30% довгострокового боргу, 5% привілейованих акцій та 65% акціонерного капіталу (нерозподілений прибуток плюс прості акції) і продовжує утримувати таке співвідношення, тобто da = 0,65; dпр.а. = 0,05; dб = 0,30; Ка = 13,4%; Кпр.а. = 10,3%; Кб = 10%. Податок на прибуток становив 23%.

Бібліографічний список

[1],[5],[8],[9],[15],[24],[31]

Практичне заняття № 5

Тема 8. Емісійна політика корпорації

Мета заняття: закріпити знання щодо формування емісійної політики корпорації.

План заняття

1. Закріпити теоретичні знання щодо емісійної політики корпорації.

2. Розрахунок загальної потреби у власних фінансових ресурсах у прогнозному періоді та вибір джерел фінансування.

Обладнання: методичні вказівки до виконання практичної роботи, калькулятори, законодавча база.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Розрахунок вартості додаткового капіталу, що залучають за рахунок емісії звичайних акцій (ВКЗА) рекомендують здійснювати за формулою:

, (108)

де ВКЗА – вартість власного капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій, шт.;

КЗА – кількість додатково випущених звичайних акцій, шт.;

ДЗА – сума дивіденду, що припадає на одну звичайну акцію у звітному періоді, грн.;

І – плановий індекс зростання дивідендів з чистого прибутку акціонерам;

- сума власного (акціонерного) капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій;

ВЕ – витрати з емісії звичайних акцій по відношенню до загальної суми емісії акції, долі одиниці.

Вартість позикового капіталу у формі банківського кредиту визначають за формулою:

, (109)

де ПКБК – вартість позиченого капіталу, який залучають у формі банківського кредиту;

Сп – ставка проценту за банківський кредит, %;

ПП – ставка податку на прибуток, долі одиниці;

РВБК – рівень витрат позичальника по залученню банківського кредиту в його сумі, долі одиниці.

Вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії корпоративних облігацій, оцінюють на основі ставки купонного проценту, що формується за рахунок періодичних купонних виплат. Якщо облігацію продають на інших умовах, то базою оцінки виступає сума дисконту за нею, що виплачується при погашенні.

В першому випадку оцінку здійснюють за формулою:

, (110)

де ПКО – вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій, %;

СКП – ставка купонного проценту за облігацією, %;

ПП – ставка податку на прибуток, долі одиниці;

РЕВ – рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії, долі одиниці.

У другому випадку розрахунок вартості позики здійснюють за формулою:

, (111)

де – вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій, %;

НО – номінал облігації;

- середня сума дисконту (проценту) по облігації, грн.;

РЕВ – рівень емісійних витрат по відношенню до суми залучених за рахунок емісії грошових коштів, долі одиниці.