Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Тема 3. Аналіз фінансових звітів корпорації

Склад і особливості складання фінансової звітності акціонерного товариства. Фінансова звітність як засіб обміну фінансовою інформацією між фірмою та зовнішніми користувачами. Форми фінансової звітності, які складають корпорації. Чистий прибуток на акцію (ПНА). Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію. Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію.

Зміст річного звіту ПАТ. Консолідована фінансова звітність.

Показники, що визначають положення корпорації на фондовому ринку. Показники фінансової стійкості, ліквідності, ділової активності, рентабельності. Основні фінансові коефіцієнти, що використовуються для загальної оцінки фінансового стану АТ. Коефіцієнти ліквідності (короткострокової платоспроможності). Коефіцієнти ефективності використання активів (оборотності). Коефіцієнти рентабельності (прибутковості). Коефіцієнти ринкової активності. Інтегральні показники фінансового стану корпорації. Бенчмаркінг.

Змістовий модуль 2. Дослідження процесу управління фінансовими ресурсами корпорації

Тема 4. Фінансовий ринок та призначення корпоративних фінансів

Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу. Поняття вартості капіталу. Вартість грошей у часі. Процентна ставка. Дисконт (облікова ставка). Період окупності інвестицій.

Ануїтет. Звичайний та безстроковий ануїтети. Майбутня і теперішня вартість ануїтету.

Оцінка простих акцій. Визначення ціни облігацій.

Середньозважена і гранична вартість капіталу. Внутрішні і зовнішні грошові фонди корпорації. Фінансові і організаційно-управлінські чинники, які впливають на вибір джерел фінансування. Поняття середньозваженої вартості капіталу. Гранична вартість капіталу.

Методи розрахунку оптимальної структури капіталу. Поняття структури капіталу корпорацій. Основні фактори, що визначають структуру капіталу. Логічна послідовність процесу оптимізації структури капіталу. Порядок здійснення організації структури капіталу за критерієм доходності власного капіталу. Методика оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості (ціни). Порядок оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансового ризику.

Тема 5. Методи оцінки ризику та ефективності інвестиційної діяльності

Політика формування власного капіталу. Цілі, які переслідує політика формування власного капіталу. Методика розрахунку коефіцієнта маневреності власного капіталу. Внутрішні і зовнішні джерела формування власного капіталу. Основні етапи розробки політики формування власних фінансових ресурсів корпорацій. Методика розрахунку загальної потреби у власних фінансових ресурсах в прогнозному періоді. Порядок розрахунку коефіцієнта сталого економічного росту.

Оцінка окремих елементів власного капіталу. Особливості оцінки власного капіталу. Порядок здійснення розрахунку вартості власного капіталу.

Тема 6. Ціна капіталу корпорації. Оцінка компанії та теорія опціонного ціноутворення

Склад позикового капіталу та оцінка вартості його залучення. Короткострокові кредити і позики. Довгострокові кредити і позики. Кредиторська заборгованість. Склад інформації про облікову політику компанії-позичальника. Середньозважена ставка витрат за кредитами і позиками, що передбачені на загальні цілі. Переваги у використанні довгострокових кредитів у порівнянні з фінансуванням через позики, що залучаються на фондовому ринку.

Особливості оцінки позикового капіталу. Політика корпорації по залученню капіталу. Фактори, які впливають на вибір банку для обслуговування розрахунково-кредитних операцій.

Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні позиковим капіталом. Поняття „ефекту фінансового важеля” і його елементи. Порядок розрахунку середньої процентної ставки за кредит. Заборгованість корпорації банку. Способи розрахунку ефекту фінансового важеля. Показник спряженого впливу ефекту виробничого важеля (ЕФВ) і ефекту фінансового важеля на фінансовий стан корпорації.

Показники ефективності використання позикового капіталу. Коефіцієнт фінансової напруженості. Коефіцієнт співвідношення довгострокового і короткострокового позикового капіталу. Коефіцієнт залучення коштів в частині покриття запасів. Узагальнений коефіцієнт фінансової стійкості. Коефіцієнт капіталізації. Коефіцієнт співвідношення боргу і обсягу продаж. Середній строк надання кредиту.