Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

1 Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу: емісійна політика.

2 Написати есе «Формування та вибір емісійної політики сучасної корпорації».

Питання для самоконтролю

 1. Яка мета і задачі емісійної політики?

 2. Сутність процедури емісії.

 3. В чому різниця між придбанням акцій і придбанням активів?

 4. Основні етапи розробки емісійної політики корпорації.

 5. Розкажіть про послідовність дій при відкритій скупці акцій? Які правові обмеження регулюють цю практику?

 6. Які етапи передбачає стандартна процедура емісії акцій?

 7. У якому порядку здійснюється розміщення акцій?

 8. У чому різниця між розміщенням акцій ПрАТ і ПАТ?

 9. Назвіть етапи розробки ефективної емісійної політики.

 10. Яким чином операція з скупки акцій впливає на положення акціонерів?

 11. Які чинники впливають на інвестиційну привабливость акцій корпорації?

 12. Що впливає на визначення номіналу, видів і кількості акцій при плануванні емісії акцій?

 13. Як оцінити вартість залученого капіталу?

 14. Які Вам відомі шляхи розміщення акцій?

Бібліографічний список

[20], [22], [23], [25], [31], [33]

3 . Методичні рекомендації до семінарських занять

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади управління фінансами еорпорацій

Змістовий модуль 1. Дослідження діяльності корпорації на фінансовому ринку

Семінарське заняття № 1

Тема 1. Форми організації підприємства. Фінансово-правове управління корпорацією

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів щодо організації і функціонування корпорацій.

План заняття

1. Корпорація як тип організації підприємницької діяльності.

2. Реорганізація акціонерних товариств.

3. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Корпорація як тип організації підприємницької діяльності. Сутність корпорації як організаційно-правової форми організації акціонерного товариства. Переваги і недоліки функціонування корпорацій. Види акціонерних товариств. Відкриті і закриті АТ. Фінансові особливості створення і діяльності акціонерних товариств.

Реорганізація акціонерних товариств. Види реорганізації АТ, їх характеристика.

Система управління фінансами корпорацій. Поняття фінансового менеджменту корпорацій. Структура і функції фінансового менеджменту. Роль корпоративного управління у забезпеченні інтересів акціонерів. Механізми корпоративного управління. Методи внутрішнього і зовнішнього контролю. Моделі управління корпорацією: американська і німецька.

Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні. Законодавча база корпоративних фінансів. Принципи корпоративного управління. Органи управління акціонерним товариством. Механізми контролю за діяльністю корпорацій в Україні.

Питання для обговорення

1. Чому відбуваються дружні та ворожі злиття і приєднання компаній?

2. Яким чином система управління фінансами впливає на ефективність діяльності корпорацій?

3. Що означає поняття “корпоративне управління” у вузькому і широкому розумінні?

4. Чим відрізняються методи внутрішнього і зовнішнього корпоративного управління?

5. Чи завжди співпадають інтереси акціонерів і менеджерів АТ?

6. Які проблеми виникають у сфері корпоративного управління?

7. У чому полягають основні відмінності між американською і німецькою моделями корпоративного управління?

8. Яка структура АТ передбачена законодавством України?

9. Які порушення прав акціонерів найчастіше допускаються в Україні?

10. Які шляхи підвищення ефективності корпоративного управління українськими АТ?

11. Які функції виконує фінансовий менеджмент в АТ?

Тести

 1. Недоліками корпорацій вважають:

а) складніший і довший порядок створення і обмежені можливості розширення капіталу корпорації;

б) складніший і довший порядок створення і подвійний характер оподаткування;

в) власники капіталу не беруть безпосередньої участі в його діяльності і подвійний характер оподаткування.

 1. Перепродаж часток капіталу (цінних паперів):

а) не впливає на факт існування фірми;

б) впливає на факт існування фірми;

в) забезпечує розширення капіталу корпорації.

 1. Формально корпорація існує з моменту:

а) складання статуту;

б) випуску акцій;

в) реєстрації.

 1. Першою Російською акціонерною компанією вважається:

а) торговельна компанія в Одесі, заснована у 1850 р.;

б) одеська торговельна компанія в Константинополі, заснована у 1757 р.;

в) компанія в залізничній індустрії, заснована у 1600 р.

 1. Статутний фонд АТ може бути збільшений, якщо:

а) всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної;

б) всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю нижче номінальної;

в) всі раніше випущені акції використані на покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю АТ.

 1. Засновниками АТ можуть бути:

а) юридичні особи;

б) громадяни;

в) юридичні особи і громадяни.

 1. Термін відкритої підписки на акції не повинен перевищувати:

а) шести місяців;

б) дванадцяти місяців;

в) трьох місяців.

 1. Характерною рисою корпоративної власності в США є:

а) наявність домінантних інвесторів;

б) належність найбільшої частки акцій кожної корпорації іншим корпораціям;

в) відсутність домінантних інвесторів.

 1. Керівна рада корпорації у веденні бізнесу має:

а) широку свободу і гарантовані для цього повноваження і відповідає за належне виконання наданих повноважень;

б) зосередитися на тому, щоб справи компанії перебували в руках надійних і компетентних управлінців;

в) контролювати виконавчу команду.

 1. Вищий орган управління товариством в Україні:

а) загальні збори;

б) директор корпорації;

в) голова правління.

Теми для підготовки доповідей і рефератів

1. Розвиток корпоративних відносин в Україні.

2. Механізми корпоративного управління.