Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Питання для обговорення

 1. Зазначте основні напрямки розробки фінансової політики корпорації.

 2. Вкажіть ключові ланки фінансової політики корпорації.

 3. Вкажіть головні напрямки розробки фінансової стратегії корпорації.

 4. Охарактеризуйте напрямки розробки фінансової стратегії корпорації.

 5. Перелічте стратегічні задачі фінансової політики корпорації.

 6. Як здійснюється обчислення складних відсотків і дисконтування?

 7. Яким чином здійснюється визначення ціни облігацій, привілейованих і звичайних акцій?

 8. Зміст інформаційної бази управління корпоративними фінансами.

 9. У чому полягає роль планування інвестицій в роботі корпорацій?

 10. Які існують етапи процесу планування інвестицій? Дати їм характеристику.

 11. Які методи оцінки інвестиційних проектів Ви знаєте? Дайте характеристику кожному з них.

 12. Яким чином визначається строк життя проекту?

Тести

 1. Перелік статей витрат підприємства встановлюється:

а) законодавчо;

б) організацією самостійно;

в) галузевими стандартами.

 1. Кредиторська заборгованість, строк позивної давності за якою пройшов:

а) не включається до доходу організації;

б) включається до доходу організації в сумі, в якій ця заборгованість була відображена в бухгалтерському обліку організації;

в) включається до доходу організації в сумі, яка складає 50% заборгованості.

 1. Матеріально-виробничі запаси відображаються в бухгалтерському обліку:

а) за фактичною собівартістю;

б) за цінами виробника;

в) за цінами з урахуванням податків.

 1. До фактичних витрат на придбання запасів не входять:

а) загальногосподарські витрати;

б) мито;

в) витрати по страхуванню.

 1. Строк корисного використання об’єкта основних засобів визначається:

а) організацією при взятті об’єкта до бухгалтерського обліку;

б) технічним паспортом;

в) вищестоящою організацією.

 1. Виручка корпорації – це:

а) збільшення економічних вигід в результаті надходження активів і погашення зобов’язань, що призводять до збільшення капіталу корпорації;

б) доходи від звичайних видів діяльності та інші операційні доходи;

в) доходи у вигляді надходжень на розрахунковий рахунок корпорації за реалізовану продукцію.

 1. До складу виручки не входить:

а) сума надходжень від реалізації запасів;

б) надходження у вигляді ПДВ;

в) сума надходжень від здавання майна в оренду.

 1. Який з перелічених факторів не впливає на величину виручки від реалізації:

а) реалізаційні ціни;

б) обсяг реалізації;

в) адміністративні витрати.

 1. Який тип ціноутворення доцільно застосовувати на сегменті ринку, де споживачі здатні платити більше за визначні характеристики товару:

а) преміальне ціноутворення;

б) нейтральне ціноутворення;

в) стратегія цінового прориву.

 1. Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду:

а) є джерелом поновлення власних оборотних активів підприємства;

б) відраховується до бюджету держави;

в) є джерелом матеріального заохочення робітників.

Теми для підготовки доповідей і рефератів

1. Формування фінансової політики корпорації.

2. Фактори впливу на формування фінансової політики корпорації.