Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Питання для обговорення

 1. Які чинники впливають на дивіденду політику?

 2. В чому полягає сутність політики стабільних дивідендів?

 3. Який існує потенційний взаємозв’язок рішень про дивіденди і рішень про інвестиції?

 4. Який існує взаємозв'язок між дивідендною і фінансовою політикою?

 5. Який вплив дивідендної політики на курс акцій?

 6. Які аспекти фондового ринку розглядаються при фундаментальному аналізі?

 7. Якою є ключова мета дивідендної політики?

 8. Який орган приймає рішення про виплату дивідендів в акціонерному товаристві?

 9. За допомогою яких показників аналізують ефективність обраної дивідендної політики?

Тести

 1. Види контрольних пакетів акцій::

а) вирішальний, блокуючий, домінуючий;

б) вирішальний, блокуючий, ініціативний;

в) вирішальний, блокуючий, ініціативний, домінуючий.

 1. Ринок позабіржовий - це::

а) Сегмент грошового ринку, на якому здійснюється перерозподіл короткострокових коштів між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів із термінами погашення, як правило, до одного року;

б) Ринок цінних паперів, на якому котирування і операції купівлі-продажу цінних паперів відбуваються позабіржею;

в) Ринок для біржових дилерів, що купують/продають надійні короткострокові цінні папери.

 1. Розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь певному колу осіб називається:

а) схованим розміщенням;

б) приватним розміщенням;

в закритим розміщенням.

 1. Відповідно до методу самофінансування питома вага власних коштів в загальному обсязі капіталовкладень повинна перевищувати:

а) 40%;

б) 80%;

в) 50%.

 1. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути::

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) держава.

Власний

 1. Капітал корпорації – це:

а) уставний капітал, викуплені корпорацією власні акції, резервний капітал, додатковий капітал, цільове фінансування, нерозподілений прибуток, непокриті збитки;

б) уставний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, цільове фінансування, нерозподілений прибуток, непокриті збитки;

в) уставний капітал, викуплені корпорацією власні акції, резервний капітал, додатковий капітал, непокриті збитки.

 1. Оптимальне співвідношення грошових потоків досягається у випадку, коли основним джерелом надходжень є:

а) поточна діяльність підприємства;

б) кредити банку;

в) залучені кошти.

 1. Відповідно до чинного законодавства України форму випуску цінних паперів визначає:

а) Національний банк України;

б) емітент;

в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 1. Процес фінансового планування не передбачає:

а) аналіз фінансових показників за попередній період;

б) практичне впровадження планів і контроль за їх виконанням;

в) звітування з виконання фінансового плану перед органами податкової адміністрації.

 1. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, можуть випускатися в таких формах:

а) тільки в документарній формі;

б) тільки в бездокументарній формі;

в) у документарній та бездокументарній формах.