Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[1]-[12],[15],[24],[26], [29],[30],[34]

Семінарське заняття № 2

Тема 2. Фінансова політика корпорації. Інформаційна база управління фінансами корпорації

Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів щодо вибору фінансової політики управління корпорацією з урахуванням наявної інформаційної бази.

План вивчення теми

1. Зміст фінансової політики та головні її ланки.

2. Головні напрямки розробки фінансової стратегії управління фінансами корпорації.

3. Інформаційна база управління фінансами корпорації

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Фінансова політика корпорації є складовою частиною його економічної політики. Вона виражається сукупністю заходів, що проводяться власником, адміністрацією, трудовим колективом (залежно від форм власності і господарювання корпорації) з метою вишукування і використання фінансів для здійснення основних функцій і завдань.

Фінансова політика виражає цілеспрямоване використання фінансів для досягнення стратегічних і тактичних завдань, визначених установчими документами (статутом) корпорації. Наприклад, посилення позицій на ринку товарів (послуг), досягнення прийнятного обсягу продажів, прибутку і рентабельності активів і власного капіталу, збереження платоспроможності і ліквідності балансу.

Зміст фінансової політики багатогранно і включає такі основні ланки:

1) розробку оптимальної концепції управління фінансовими (грошовими) потоками корпорації, що забезпечує поєднання високої прибутковості та захисту від комерційних ризиків;

2) виявлення основних напрямів використання фінансових ресурсів на поточний період (декаду, місяць, квартал) і на найближчу перспективу (рік і більш тривалий період). При цьому враховуються можливості розвитку виробничо - торговельної діяльності. Стан макроекономічної кон'юнктури (оподаткування, облікова ставка банківського відсотка, норми амортизаційних відрахувань по основних фондах та ін.);

3) здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей (фінансовий аналіз і контроль, вибір спосіб фінансування корпорації, оцінка реальних інвестиційних проектів і фінансових активів і т.д.).

Єдність трьох ключових ланок визначає зміст фінансово політики, стратегічними завданнями якої є:

а) максимізація прибутку як джерела економічного зростання;

б) оптимізація структури та вартості капіталу, забезпечення фінансової стійкості та ділової активності корпорації;

в) досягнення фінансової відкритості корпорації для інвесторів і кредиторів;

г) використання ринкових механізмів залучення капіталу за допомогою фінансового лізингу, проектного фінансування;

д) розробка ефективного механізму управління фінансами (фінансового менеджменту) на основі діагностики фінансового стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності корпорації, адекватних ринковим умовам, і пошуку шляхів їх досягнення.

При розробці ефективної системи управління фінансами постійно виникають проблеми гармонізації розвитку інтересів корпорації, наявності достатнього обсягу грошових ресурсів і збереження високої платоспроможності.

Виходячи з тривалості періоду і характеру вирішуваних завдань фінансова політика класифікується на фінансову стратегію і тактику.

Фінансова стратегія розробляється відповідно до глобальними завданнями соціально-економічної стратегії корпорації. Вона являє собою довгострокову фінансову політику. У процесі її розробки прогнозуються основні тенденції розвитку фінансів, формується концепція використання, намічаються принципи фінансових відносин з державою (податкова політика) і партнерами (постачальниками, покупцями, кредиторами, інвесторами, страховиками та ін.)

Стратегія передбачає вибір альтернативних шляхів розвитку корпорації. До найважливіших напрямках розробки фінансової стратегії корпорації належать:

• аналіз і оцінка фінансово-економічного стану;

• розробка облікової і податкової політики;

• вироблення кредитної політики;

• управління основним капіталом і амортизаційна політика;

• управління оборотними активами і кредиторською заборгованістю;

• управління позиковими коштами;

• управління поточними витратами, збутом продукції і прибутком;

• цінова політика;

• вибір дивідендної та інвестиційної політики;

• оцінка досягнень корпорації та його ринкової вартості.

Фінансова тактика спрямована на вирішення більш приватних завдань конкретного етапу розвитку корпорації шляхом своєчасної зміни способів організації фінансових зв'язків, перерозподілу грошових ресурсів між видами витрат і структурними підрозділами.

Фінансову політику корпорації повинні здійснювати професіонали - головні фінансові менеджери (директори), які володіють всією інформацією про стратегію і тактику організації.

Фінансовий аналіз включає наступні ланки:

1) оцінку фінансових можливостей для визначення стратегічних цілей;

2) розподіл і оцінку ефективності руху грошових потоків за сферами діяльності (поточна, інвестиційна та фінансова) виходячи із стратегії виробництва і продажів;

3) визначення додаткової потреби у фінансових ресурсах та каналів їх надходження (банківський кредит, лізинг, товарний кредит і т.д.);

4) трансформацію грошових ресурсів у форму, яка наочно показує фінансові можливості корпорації, що відображається у звітності;

5) оцінку ефективності прийнятих фінансових і інвестиційних рішень через показники фінансової стійкості, платоспроможності, прибутковості ділової та ринкової активності організації.

Залежно від змісту і завдань аналізу використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову звітність; статистичну звітність; дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової документації; експертні оцінки.