Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Бібліографічний список

[1],[5],[8],[9],[15],[24],[31]

5 . МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Метою виконання індивідуальних завдань є поглиблення оволодіння студентами теоретичним і практичним матеріалом. Індивідуальні завдання складається із реферату і виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Студент самостійно обирає тему реферату і виконує його. Викладач перевіряє виконання і виставляє відповідну оцінку.

Тематика рефератів:

 1. Переваги і недоліки функціонування корпорацій.

 2. Система управління фінансами корпорацій.

 3. Принципи корпоративного управління.

 4. Роль корпорації на фінансовому ринку.

 5. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку.

 6. Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні.

 7. Склад витрат корпорації.

 8. Виручка (дохід) організації.

 9. Основні принципи розробки цінової політики.

 10. Формування кінцевого фінансового результату в бухгалтерській звітності.

 11. Показники ліквідності.

 12. Показники рентабельності.

 13. Поняття ануїтету.

 14. Середньозважена вартість капіталу.

 15. Методи визначення вартості (ціни) компанії.

 16. Політика формування власного капіталу.

 17. Оцінка окремих елементів власного капіталу.

 18. Особливості розміщення акцій ПАТ і ПрАТ.

 19. Склад позикового капіталу.

 20. Оцінка вартості залучення капіталу.

 21. Формування залученого капіталу у формі облігаційних позик.

 22. Показники ефективності використання залученого капіталу.

 23. Інвестиційна політика корпорації.

 24. Оцінка ефективності інвестиційного проекту за критерієм чистої приведеної вартості.

 25. Оцінка ефективності фондового портфеля.

 26. Моделювання поточних фінансових потреб.

 27. Вибір політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями.

 28. Зміст бізнес-плану функціонуючого підприємства.

 29. Стратегічні напрямки розвитку і об’єкти планування.

 30. Бюджетування підприємства.

6. Підсумковий контроль

6.1. Перелік питань до підсумкового модульного контролю з дисципліни „Управління корпоративними фінансами”

 1. Корпорація як тип організації підприємницької діяльності.

 2. Фінансові особливості створення і діяльності акціонерних товариств.

 3. Поняття фінансового менеджменту корпорацій, його структура і функції.

 4. Формування та розвиток корпоративних відносин в Україні.

 5. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів в Україні.

 6. Основні учасники фінансового ринку.

 7. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні.

 8. Склад витрат корпорації.

 9. Виручка (дохід) організації.

 10. Цінова політика корпорації та її вплив на виручку від реалізації продукції.

 11. Типові стратегії ціноутворення.

 12. Фінансова звітність корпорацій.

 13. Показники фінансової стійкості.

 14. Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу.

 15. Методичний підхід до формування капіталу.

 16. Гранична вартість капіталу.

 17. Методи розрахунку оптимальної вартості капіталу.

 18. Внутрішні і зовнішні джерела формування власного капіталу.

 19. Емісійна політика.

 20. Дивідендна політика.

 21. Фактори, які впливають на вибір банку для обслуговування розрахунково-кредитних операцій.

 22. Показники ефективності використання позикового капіталу.

 23. Ефект фінансового важеля та його використання в управлінні залученим капіталом.

 24. Джерела фінансування капітальних вкладень.

 25. Джерела фінансування капітальних вкладень.

 26. Оцінка ефективності інвестиційного проекту за критерієм внутрішньої норми доходності.

 27. Загальна характеристика інвестицій в оборотні активи.

 28. Фінансовий цикл оборотних активів.

 29. Оцінка ефективності використання оборотних активів.

 30. Економічна сутність фінансового планування на підприємстві.

 31. Практика фінансового планування в Україні та за кордоном.

 32. Графік беззбитковості.