Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

4 Оцінка ефективності фондового портфеля

Для характеристики ефективності інвестицій у фінансові активи використовують величину, що дорівнює відношенню повного доходу до початкового обсягу інвестицій (у річному інтервалі):

;

(25)

Інвестор прагне вкласти свої грошові кошти у найбільш доходні фінансові активи. Однак невизначеність майбутніх доходів потребує обліку можливих відхилень рівня доходності від бажаного значення, тобто обліку ризику, пов’язаного з вкладеннями у даний фінансовий інструмент.

Фондовий портфель має обмеження за строком життя, а також за мінімальною і максимальною сумами інвестицій. Його доходність визначають трьома величинами: очікуваною, можливою і середньою.

Очікувана (мінімальна) доходність – величина, яка буде одержана по закінченні строку життя портфеля за сукупності найменш сприятливих обставин.

Можлива (максимальна) доходність – величина, одержувана при найбільш сприятливому розвитку подій. Більш висока дохідність пов’язана з підвищенням ризику для інвестора. Тому в процес інвестування слід враховувати обидва фактори, які порівнюють з середньоринковим рівнем дохідності. Базова формула сукупної доходності портфеля при використанні річного періоду має вигляд:

, (26)

де ОДП – одержані дивіденди і проценти;

РКП – реалізований курсовий прибуток;

НКП – нереалізований курсовий прибуток;

ПІ – початкові інвестиції у фондовий портфель;

ДК – додаткові кошти, що вкладають у фондовий портфель;

Т1 – число місяців наявності грошових коштів, вкладених у фінансові інструменти, що знаходяться у портфелі;

ВК – вилучені з фондового портфеля грошові кошти;

Т2 – число місяців відсутності грошових коштів, вкладених у фінансові інструменти, що знаходяться у портфелі.

Дана формула містить як реалізовані (поточні надходження плюс приріст курсової вартості), так і нереалізовані доходи в результаті приросту вартості цінних паперів за рік. Внесені додаткові суми і вилучені з портфеля кошти зважують за кількістю місяців, коли вони були вкладені у портфель і вилучені з нього.

Значення показника „доходності портфеля” може бути використане при аналізі прибутковості, скорегованої з урахуванням ризику і середньоринкових параметрів. Даний спосіб порівняльного дослідження ефективності портфеля зручний для інвестора, оскільки він може показати, наскільки позитивно себе зарекомендував фондовий портфель відносно ринку цінних паперів в цілому.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

 1. Опрацювати теоретичні основи лекційного матеріалу:

- Оцінка ризику.

- ефективність інвестиційної діяльності.

 1. Привести приклади визначення ефективність інвестиційної діяльності.

 2. Написати есе «Інвестиційні можливості корпорації».

Питання для самоконтролю

 1. Зазначте основні стадії вартісного циклу.

 2. Охарактеризуйте основні точки взаємозв’язку і взаємозалежності між стадіями вартісного циклу.

 3. Охарактеризуйте основні напрямки витрачання фондів корпорацій.

 4. Який зміст Ви вкладаєте у терміни “приведена вартість” і “майбутня вартість”?

 5. Як здійснюється обчислення складних відсотків і дисконтування?

 6. Яким чином здійснюється визначення ціни облігацій, привілейованих і звичайних акцій?

 7. У чому полягає роль планування інвестицій в роботі корпорацій?

 8. Які існують етапи процесу планування інвестицій? Дати їм характеристику.

 9. Які методи оцінки інвестиційних проектів Ви знаєте? Дайте характеристику кожному з них.

 10. Яким чином визначається строк життя проекту?