Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

4. Довірчі послуги фінансових установ

Диверсифікація діяльності фінансових установ призвела до розвитку довірчих (трастових) операцій.

Довірчі операції фінансових установ полягають у здійсненні управління власністю іншої особи (майном, грошима, цінними паперами, майновими правами) на користь клієнта. Такі операції здійснюються фінансовими установами за дорученням і в інтересах клієнта на правах його довіреної особи.

Оферентами довірчих послуг в Україні виступають банківські установи, довірчі товариства та інші небанківські фінансові установи, які виконують функції управителів (розпорядників майна). Споживачами довірчих послуг є фізичні та юридичні особи (довірителі, установники управління), які мають намір передати свою власність в професійне управління фінансовій установі.

Привабливість довірчих послуг для клієнтів полягає у можливості передачі власного майна у професійне управління для забезпечення одержання доходу, захисту його вартості від інфляційного знецінення та досягнення інших цілей власника. Фінансові установи через надання таких послуг одержують можливість диверсифікувати свою діяльність та одержати додаткові доходи за рахунок проведення операцій, не пов'язаних з кредитним ризиком.

За договором управління майном одна сторона (довіритель), установник управління) предає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, яка зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном ів інтересах установника управління або вказаної особи.

Предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний комплекс, грошові кошти, банківські метали, нерухомість, цінні папери, майнові права та інше майно.

У банківській практиці послуги з довірчого управління майном являють собою операції з прийняття коштів, цінних паперів та інших активів у довірче управління з метою реалізації цілей установника управління.

Найбільш поширеними довірчими операціями банків на користь фізичних осіб є розпорядження спадком, управління майном клієнта, управління майном неповнолітніх або недієздатних зо довіреністю, виконання функцій зберігача.

Довірчі операції для юридичних осіб передбачають виконання функцій агента для акціонерних товариств щодо передачі прав власності на іменні акції, здійснення платежів, пов’язаних з погашенням цінних паперів емітента або виплатою доходу на них, тимчасове управління справами підприємства у випадку його реорганізації або банкрутства, виконання функцій зберігача тощо.

За надання довірчих послуг фінансові установи одержують комісійну винагороду, розмір якої фіксується в договорі про довірче управління.

Комісійна винагорода може виплачуватися у таких формах:

- щорічний внесок із суми довіреного майна;

- одноразовий внесок після закінчення терміну угоди;

- щорічні відрахування частини доходу від довіреного майна.

Управитель майна має право і на відшкодування витрат, що були понесені в зв’язку з управлінням довіреним майном. Нарахування доходів за операціями довірчого управління здійснюється банківськими установами не рідше одного разу на місяьц за кожним договором про довірче управління.

Новим видом довірчих послуг фінансових установ є управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю. Банківські та небанківські фінансові установи можуть за власною ініціативою створювати фонди фінансування будівництва та фонду операцій з нерухомістю. Метою створення таких фондів є отримання довірителями у власність житла або одержання ними доходу на сертифікати фондів.