Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Суб'єкти ринку фінансових послуг та їх види.

 2. Ознаки класифікації суб'єктів ринку фінансових послуг.

 3. Види оферентів фінансових послуг.

4. Емітенти фінансових активів, їх види та особливості діяльності на ринку.

5.Особливості діяльності індивідуальних та інституційних інвесторів на ринку фінансових послуг.

6. Поняття фінансової установи та її види.

7.Порядок державної реєстрації фінансової установи.

8. Ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

9.Заходи фінансової установи щодо проведення внутрішнього моніторингу фінансових операцій.

10.Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

11.Умови припинення діяльності фінансових установ.

12.Механізм взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг у процесах акумуляції та переміщення капіталу.

13. Суть та види заощаджень населення.

14.Чинники, що формують обсяги та структуру заощаджень у суспільстві.

15. Механізм перетворення заощаджень в інвестиції

16. Характеристика намірів діяльності оферентів фінансових послуг.

17. Прямий і опосередкований дохід фінансової установи.

 1. Характеристика намірів споживачів фінансових послуг.

 2. Ціна фінансової послуги та чинники, що впливають на її формування.

 3. Договір про надання фінансової послуги, його суть та істотні умови.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

 1. Роль та функції держави як учасника ринку фінансових послуг.

 2. Інвестиційний капітал: характеристика і джерела.

 3. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу.

 4. Механізм утворення та розміщення заощаджень в економіці ринкового типу.

 5. Формування ринкової ціни грошового капіталу.

 6. Проблеми здійснення фінансових інвестицій в Україні.

 7. Діяльність фінансових посередників щодо залучення заощаджень населення до інвестиційних процесів.

 8. Принципи створення та функціонування фінансових установ.

 9. Діяльність фінансових установ щодо запобіганню легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

 10. Законодавче забезпечення діяльності з моніторингу фінансових операцій.

2.Тестові завдання

2.1. Оберіть найбільш повне визначення терміну «оференти фінансових послуг»:

а) фінансові установи, що надають фінансові послуги на платній основі;

б) банківські та небанківські фінансові установи, які одержані дозвіл уповноважених державних органів на здійснення певних фінансових операцій;

в) банківські та небанківські фінансові установи, а також суб'єкти господарювання, які одержати дозвіл уповноважених державних органів на здійснення певних фінансових операцій;

г) фінансові установи та суб'єкти господарювання, які відповідно до законодавства мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг.

2.2. Споживачами фінансових послуг в Україні можуть бути:

а) фінансові установи;

б) державні органи;

в) фізичні та юридичні особи;

г) всі відповіді є правильними.

2.3. За функціональною ознакою в складі учасників ринку фінансових послуг виділяють:

а) емітентів фінансових активів;

б) індивідуальних та інституційних інвесторів;

в) інститути інфраструктури ринку;

г) всі відповіді є правильними.

2.4. За інституційною ознакою в складі у часників ринку фінансових послуг представлені:

а) кредитні спілки;

б) страхові компанії;

в) пайові та корпоративні інвестиційні фонди;

г) всі відповіді є правильними.

2.5. Наданням фінансових послуг, за умови виконання вимог законодавства, можуть займатись:

а) суб'єкти господарювання, що мають укладені агентські угоди з уповноваженими банками на відкриття пунктів обміну валюти;

б) суб'єкти господарювання, що надають послуги з фінансового лізингу на регулярній основі;

в) суб'єкти господарювання, що систематично натають позики фінансовими активами;

г) всі відповіді є правильними.

2.6. Реалізація фінансових послуг здійснюється їх оферентом на підставі:

а) одержання відповідного дозволу (ліцензії) від уповноваженого державного органу;

б) внесення його до відповідного державного реєстру фінансових установ;

в) регулярної звітності перед уповноваженим державним органом;

г) 1-ша і 2-га відповіді є правильними.

2.7. Емітенти фінансових активів – це особи, що:

а) надають фінансові послуги, як правило, на платній основі;

б) пропонують свої заощадження на певний термін і на платній основі;

в) здійснюють випуск фінансових активів з метою залучення додаткових фінансових ресурсів;

г) користуються фінансовими послугами з метою формування фондів фінансових ресурсів.

2.8. Заощаджувані – це особи, що:

а) здійснюють випуск фінансових активів;

б) займаються розміщенням фінансових активів на ринку;

в) надають посередницькі послуги щодо розміщення заощаджень в економіці;

г) відмовляються від споживання частини поточного доходу з метою його накопичення у майбутньому.

2.9. До інститутів інфраструктури ринку фінансових послуг належать:

а) банківські установи;

б) інвестиційні фонди;

в) фондові і валютні біржі;

г) ощадні установи контрактного типу.

2.10. Інвестиційні заощадження громадян призначені:

а) для купівлі товарів тривалого користування;

б) на непередбачений випадок і старість;

в) для вкладення у фінансові активи;

г) для поточних потреб.

2.11. Заощадження населення на непередбачений випадок та старість залучаються:

а) кредитними спілками;

б) недержавними пенсійними фондами;

в) страховиками, що надають послуги зі страхування життя;

г) 2-га і 3-тя відповіді є правильними.

2.12. Поточні заощадження громадян акумулюються на:

а) карткових банківських рахунках;

б) термінових депозитних рахунках у банках та кредитних спілках;

в) особових рахунках в недержавних пенсійних фондах;

г) всі відповіді є правильними.

2.13. Передача коштів від заощаджувачів до позичальників за допомогою фінансових посередників вважається:

а) прямим фінансуванням;

б) опосередкованим фінансуванням;

в) внутрішнім фінансуванням;

г) зовнішнім фінансуванням.

2.14. Чинниками, що впливають на ціну фінансової послуги, є:

а) пропозиція фінансових послуг на ринку;

б) державне регулювання процесу ціноутворення на ринку фінансових послуг;

в) ступінь ризику що виникає в процесі надання послуги;

г) всі відповіді є правильними.

2.15. Намірами фінансового посередника в процесі надання фінансової послуги є:

1) одержання прибутку;

2)мінімізація витрат;

3) обмеження або уникнення ризику що може виникнути під час реалізації фінансової операції;

4)всі відповіді є правильними.

Термінологічний словник ключових понять

Учасники ринку фінансових послуг, домашні господарства, емітенти, інвестори, інституційні інфраструктури ринку, фінансові установи, державна реєстрація, ліцензування, заощаджувані, поточні заощадження, заощадження на купівлю товарів тривалого використання, заощадження на непередбачений випадок та старість, ринкова процентна ставка, прямий дохід оферента фінансової послуги, опосередкований дохід оферента фінансової послуги, договір на надання фінансової послуги.

Рекомендована література

Основна література

[ 2,13,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 5,9,10,12,19,21,22]

Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва

План вивчення теми

1. Суть фінансового посередництва та його значення для функціонування економіки.

2. Типи фінансових посередників.

3. Функції фінансових посередників.

4. Роль банків у фінансовому посередництві.

5. Необхідність функціонування та розвитку небанківського фінансового посередництва.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення знань сутності фінансового посередництва та його значення для функціонування економік, вмінь застосування норм чинного законодавства з питань функціонування фінансових посередників; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми