Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22]

Змістовий модуль 3. Оцінка інфраструктури та напрямки розвитку ринку фінансових послуг України

Семінарське заняття № 4

Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг

План заняття

1. Сутність та значення інфраструктури ринку фінансових послуг.

2. Особливості створення і функціонування фондових бірж в Україні.

3. Особливості функціонування позабіржових торговельних систем в Україні.

4. Структура і функції Національної депозитарної системи України.

Навчальні цілі

Цілями проведення семінарського занняття за даною темою є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом щодо інфраструктури ринку фінансових послуг, здатність охарактеризувати учасників ринку фінансових та їх функції; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, здатність працювати автономно; здатність до ініціативи і підприємництва.

Проблемні питання для обговорення

 1. Особливості інфраструктури ринку фінансових послуг.

 2. Організаційно оформлені ринки.

 3. Розрахунково-клірингові установи.

 4. Національна депозитарна система.

 5. Інформаційно-аналітичні системи.

Практичні завдання

 1. Визначити переваги та недоліки сучасної інфраструктури ринку фінансових послуг.

 2. Визначити спільні риси та відмінності в організації інфраструктури ринку фінансових послуг в Україні, Євросоюзі, США, Японії.

 3. Ознайомитись з організацією діяльності Національної депозитарної системи України.

 4. З’ясувати сутність і сферу застосування інститутів ринкової інфраструктури.

 5. Проаналізувати чинне податкове законодавство:

- як нормативну базу організації діяльності інститутів ринкової інфраструктури;

- як головну умову раціональної організації надання фінансових послуг. Зробити висновки, визначивши недоліки та основні напрямки удосконалення.

 1. Сформулювати проблеми у сфері організації інфраструктури ринку фінансових послуг та визначити шляхи їх подолання.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення цієї теми треба починати з оволодіння основними поняттями інфраструктури ринку фінансових послуг та її особливостями.

Фінансово-економічний механізм ринку фінансових послуг передбачає наявність об’єкта управління – інфраструктури ринку. Перехідний характер української економіки зумовлює необхідність формування розвиненої ринкової інфраструктури, яка забезпечуватиме нормальне функціонування економіки країни.

Для чіткого розуміння поняття «інфраструктура фінансового ринку» необхідно проаналізувати методологічні підходи щодо трактування економічної сутності базових понять: «інфраструктура», «ринкова інфраструктура».

Ряд вітчизняних вчених розглядають інфраструктуру як сукупність галузей господарства, що обслуговують виробництво і населення. Особливістю інфраструктури, на їх думку, є «гнучкість», що дозволяє їй швидко реагувати на зміни умов виробництва й життя населення.

Ринкова інфраструктура - це сукупність (в ідеальному випадку – комплекс) установ, організацій та інших суб’єктів сфери обігу, що забезпечують необхідні умови функціонування ринкової економіки у даній країні чи регіоні. Іншими словами, - це система установ і організацій (банків, бірж, страхових компаній, консультаційних та інформаційно-маркетингових фірм тощо), які забезпечують вільний рух товарів і послуг на ринку.

Треба знати, що залежно від сегментів ринку вона поділяється на інфраструктуру грошового ринку, валютного ринку, ринку капіталу, ринку цінних паперів, страхового ринку тощо. 

Таким чином, інфраструктура ринку фінансових послуг є комплексом установ і підприємств, що обслуговують безпосередньо його учасників з метою підвищення ефективності операцій, що виконуються ними. У складі цих суб’єктів інфраструктури ринку фінансових послуг виділяють наступні основні установи: фондові біржі, валютні біржі, депозитарій цінних паперів, реєстраторів цінних паперів, розрахунково-клірингові центри, інформаційно-консультаційні центри.

При підготовці другого питання треба знати, що торгівля цінними паперами в межах організайфно оформленого фондового ринку здійснюється на фондових біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах. Їх функціонування регулюється Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про господарські товариства».

Необхідно звернути увагу на особливості створення і функціонування фондових бірж в Україні.

Треба знати, що кожна фондова біржа встановлює правила і процедури, обов’язкові для виконання членами біржі, які відкривають (реєструють) на біржі свої брокерські контори.

Функціонування позабіржового фондового ринку в Україні забезпечується діяльністю двох торговельно-інформаційних систем (ТІС), що створені Асоціацією «Перша фондова торговельна система» та Асоціацією «Південноукраїнська торговельно-інформаційна система». Треба також звернути увагу на вимоги до їх учаників.

Для підготовки питання щодо структура і функції Національної депозитарної системи України необхідно вивчити діючі законодавчі та нормативні документи, які стосуються даного питання, а також форми та види діяльності депозитарних установ.

Особливу увагу звернути на операції депозитарних установ щодо забезпечення зберігання цінних паперів, депозитарію цінних паперів, розрахунково-клірингову діяльність та діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.