Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Тема 12. Державне регулювання ринку фінансових послуг

Загальна характеристика державного регулювання ринку фінансових послуг. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні: Верховна Рада України, Національний банк України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державний комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольний комітет. Регулювання діяльності банківських установ та окремих видів фінансових інститутів. Правове регулювання фондового ринку. Державне регулювання фондового ринку. Регулювання діяльності кредитних спілок. Регулювання послуг страхових компаній. Регулювання та саморегулювання ринків фінансових послуг інших країн.

Модуль іі Індивідуальне науково-дослідне завдання (індз)

2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

Основними видами завдань до самостійної роботи студентів є: вивчення теоретичного матеріалу відповідно до програми навчальної дисципліни, засвоєння основних понять і термінів, вивчення законодавчих та інструктивних документів, відповіді на контрольні запитання, аналіз ситуацій, виконання вправ, розв’язання задач, проведення розрахунків операцій на ринку фінансових послуг, огляд періодичної та наукової літератури, підготовка до семінарських (практичних) занять, підготовка до модульного контролю та ін.

Модуль і

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Змістовий модуль 1. Сутність, структура та особливості функціонування ринку фінансових послуг України

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці країни

План вивчення теми

1. Суть ринку фінансових послуг та його ознаки.

2.Функції ринку фінансових послуг.

3. Поняття фінансової послуги, її ознаки та види.

4. Принципи функціонування ринку фінансових послуг.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення знань сутності ринку фінансових послуг, вмінь застосування норм чинного законодавства з питань діяльності учасників ринку фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел, здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

1. Суть ринку фінансових послуг та його ознаки

Тема знайомить студента з предметом дисципліни - ринком фінансових послуг, котрий являє собою специфічну сферу економічних відносин, що забезпечує акумулювання та перерозподіл вільного капіталу в економіці країни за допомогою надання та споживання фінансових послуг. Згідно з українським законодавством до ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських, страхових, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.

У процесі опанування матеріалу слід зрозуміти таке:

- фінансові фонди, що обертаються на ринку, досить різноманітні за своїм змістом, призначенням і використанням. Звідси - відокремлені сфери фінансового ринку: грошовий ринок та ринок капіталів, ринок цінних паперів та ринок банківських позик;.

- джерелом фінансових фондів є заощадження, тобто грошові кошти, які постійно вивільняються у процесах виробництва та обігу;

- заощадження акумулюються численними фінансовими інститутами з метою перетворення їх на позиковий капітал для наступного інвестування у фінансові активи або надання послуг;

- фінансові фонди обертаються на фінансовому ринку за допомогою фінансових інструментів;

- із сутності та функцій кожної зі сфер фінансового ринку випливає специфічність фінансових інструментів, які на них використовуються.

При вивченні питань теми студенти повинні усвідомлювати, що об'єктивною передумовою функціонування ринку фінансових послуг є необхідність посередництва у взаємовідносинах між економічними агентами з приводу перерозподілу фінансових ресурсів. Кошти можуть бути в наявності в одних суб'єктів господарювання, а інвестиційні потреби виникають в інших. Ринок фінансових послуг виконує роль посередника руху коштів від їх власників до користувачів.

Розвинута ринкова економіка передбачає функціонування багатьох ринків. Одним з таких ринків є ринок фінансових послуг.

Завдання ринку фінансових послуг полягає в акумуляції та перерозподілі капіталу, наявного в суспільстві, для інвестування його в економіку країни та забезпеченні найбільш повного задоволення потреб споживачів у фінансових послугах за їх обсягом, структурою та якістю.

Функціонування ринку фінансових послуг забезпечує кругообіг фінансових ресурсів у суспільстві.

Головними суб'єктами такого кругообігу є власники та позичальники вільного капіталу. У процесі господарювання в одних суб'єктів ринку виникає потреба в коштах для розширення господарської діяльності або задоволення споживчих потреб, одночасно в інших - накопичуються заощадження, що можуть бути використані для інвестицій. Зазначені суб'єкти реалізують свої наміри на ринку шляхом проведення фінансових операцій за посередництва фінансових установ.

Функціонування ринку фінансових послуг забезпечується діяльністю фінансового сектора економіки. Фінансові установи забезпечують реалізацію широкого переліку фінансових операцій в інтересах своїх клієнтів.

Учасниками ринку фінансових послуг є оференти та споживачі фінансових послуг.

Оферентами фінансових послуг є фінансові установи та суб'єкти господарювання, які відповідно до законодавства здійснюють діяльність з реалізації фінансових послуг. Фінансовими установами в Україні є банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові та факторингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг Оференти фінансових послуг забезпечують пропозицію таких послуг на ринку. Найбільший обсяг пропозиції фінансових послуг на ринку на сучасному етапі забезпечують банки. Конкуренцію банкам в окремих сегментах ринку фінансових послуг починають складати небанківські фінансові установи, які спеціалізуються на реалізації окремих видів фінансових операцій. Поряд з фінансовими установами пропозицію окремих фінансових послуг на ринку забезпечують юридичні особи, що не є фінансовими установами, за умови виконання ними вимог законодавства щодо здійснення фінансової діяльності.

Споживачами фінансових послуг є юридичні та фізичні особи, державні органи, що звертаються до посередництва фінансових установ з метою реалізації своїх намірів на ринку Такими намірами можуть бути здійснення ефективних вкладень капіталу та підвищення їх доходності, залучення вільних фінансових ресурсів, проведення операцій купівлі - продажу фінансових активів, страхування та мінімізація фінансових ризиків тощо. Споживачами фінансових послуг можуть бути самі фінансові установи, що одержують фінансові послуги від інших професійних учасників ринку.

Об'єктом ринку фінансових послуг є різноманітні фінансові операції, що реалізуються професійними учасниками ринку в інтересах клієнтів. Такі операції відповідно до законодавства України є фінансовими послугами

Ринок фінансових послуг характеризується певними специфічними рисами (ознаками), що відрізняють його від інших ринків, і обумовлюються складом його учасників, особливостями його об'єкта та інфраструктури.

Серед основних ознак ринку фінансових послуг слід виділити такі:

- неоднорідність об'єкта ринку, що зумовлено тим, що фінансові послуги можуть мати риси різноманітних фінансових операцій, зокрема кредитних, гарантійних, торговельних, комісійних, операцій;

- оренди та страхування: багаточисельність оферентів фінансових послуг, що обумовлена наявністю багатьох видів фінансових установ, які на професійній основі здійснюють реалізацію фінансових операцій;

- вільний вхід на ринок та вихід з ринку завдяки наявності розгалуженої інфраструктури ринку фінансових послуг та ліквідності фінансових активів;

- ефективна інформаційна база ринку, що забезпечує безперервне акумулювання інформації про здійснені фінансові операції, визначає індикативні показники розвитку ринку і є основою для прийняття управлінських рішень.