Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

2.Загальна характеристика страхових послуг як інструментів перейняття ризику

Страхування це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Відповідно до форм страхування страхові послуги можуть надаватися на обов'язковій або добровільній основі. Умови надання страхових послуг при добровільному страхування регламентуються страховим договором, при обов'язковому страхуванні - законодавством.

При обов'язковому страхуванні законодавством визначаються об'єкти страхування та коло споживачів страхових послуг. Фінансові операції за обов'язковим страхуванням реалізуються на принципах обов'язковості, суцільного охоплення об'єктів страхування, безстроковості та автоматичності дії страхування, нормування страхового забезпечення.

Законом України «Про страхування» визначені основні види обов'язкового страхування. Ними є:

 1. медичне страхування;

 2. особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників;

 3. особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони;

 4. страхування спортсменів вищих категорій;

 5. особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

 6. авіаційне страхування цивільної авіації;

 7. страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

 8. страхування засобів водного транспорту;

 9. страхування врожаю сільськогосподарських культур;

 10. страхування об'єктів космічної діяльності тощо.

Страхові послуги з добровільного страхування реалізуються на договірних засадах за згодою страховика і страхувальника. Добровільна форма страхування надає можливість страхувальникам вибрати на страховому ринку ті послуги, що в найбільшій мірі забезпечать реалізацію їх вимог щодо страхового захисту.

Відповідно до галузей страхування страхові послуги спрямовані на забезпечення:

 1. майнового страхування;

 2. особистого страхування;

 3. страхування відповідальності;

 4. страхування підприємницьких ризиків.

Майнове страхування забезпечує страховий захист засобів наземного, водного, повітряного транспорту, вантажів та інших видів майна. Економічним призначенням майнового страхування є відшкодування збитків, що виникли внаслідок настання страхового випадку і призвели до пошкодження або знищення майна застрахованої особи. За договором майнового страхування страховик за плату приймає на себе зобов'язання відшкодувати особі, на користь якої укладений страховий договір, збитки, що виникли внаслідок пошкодження (знищення) застрахованого майна.

Особисте страхування спрямоване на страхування життя, здоров'я, працездатності людини, доходів та витрат, що визначають її добробут. Воно включає страхування життя. страхування від нещасних випадків і хвороб, медичне страхування. Впровадження послуг зі страхування життя можуть здійснювати лише страховики, що одержали ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхування життя. Такі страховики не можуть провадити інші види страхування в Україні спостерігається значний інтерес до провадження діяльності, що пов'язана зі страхуванням життя.

Страхові послуги зі страхування відповідальності забезпечують страховий захист:

- цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

- цивільної відповідальності перевізників;

- цивільної відповідальності підприємств – джерел підвищеної небезпеки;

- відповідальності за невиконання зобов’язань;

- професійної відповідальності;

- відповідальності товаровиробників за якість продукції;

- інших видів відповідальності.

У процесі страхування підприємницьких ризиків ризиків страховики за винагороду можуть переймати на себе ризики неповернення коштів з депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб в банківських установах або несплати доходу за ними, зі страхування кредитів, валютних та інвестиційних вкладень, ризики непогашення облігаційних позик, а також ризики втрати (недоодержання) прибутку суб'єктами господарювання.

Ціною страхової послуги є страховий внесок (страхова премія), що вноситься страхувальником у розмірі та в терміни, що обумовлені договором страхування або законом.

Сума нагромаджених страхових премій разом з доходом від розміщення страхових внесків складає валовий дохід страховика, який є джерелом здійснення страхових виплат та покриття витрат страхової організації.