Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

Контрольні запитання:

 1. Що виступає об’єктами операційних стратегій?

 2. Які види операційних стратегій вам відомі, в чому їх сутність?

 3. Що таке ТQМ, в чому полягає її зміст?

 4. В чому полягає операційна стратегія лідерства по витратах? Які її головні переваги і які недоліки?

 5. Яка головна мета стратегії оптимальних витрат?

 6. В яких випадках доцільне використання стратегії диференціації?

 7. Що дозволяє досягти компанії успішна диференціація і які її типові помилки?

 8. В чому полягає сутність стратегії розвитку виробничих потужностей? Наведіть приклад.

 9. В чому полягає стратегія як на рівні фірми, так і в рамках країни?

 10. З якими перевагами і ризиками пов’язана стратегія фокусування?

 11. Що таке стратегія виробничих процесів і їх різновиди?

 12. В чому особливості стратегії оптимальних витрат та лідерства по витратах?

Література

 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление, СПб: Питер, 2002.-544с., с.317,321

 2. Белошапка А.И. Стратегии достижения целей в бизнесе: теория и практика. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – с. 798,321,322

 3. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник - К.: ЦУЛ, 2003 - 396с.,с.320

 4. Еженедельник «МеталлИнформ»www.metalinform.com

 5. Клівець П.Г. Менеджмент: теорія і практика. Навчальний посібник. - 4 видання, виправлене. - Д.: Вид-во ТОВ “Баланс-Клуб”, 2005.-320с.

 6. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник - СПб; «Специальная литература» , 1998 - 366с., с.325,335,336

 7. Маркова А.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирские соглашения, 1999г.-228с.,с.317,333

 8. «Рекламное поле» № 10 от 18.03.04.

 9. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник.-К.: ВД “Професіонал”, 2005. -320с., с.311

 10. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий. Учебник для вузов/ пер. с англ. под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 576.с.,с.318-319

 11. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. - М.: ИНФРА_М, 2000. с.313,327,330

 12. Чейз Ричард, Б.Эквилайн Николас Дж., Якобс Роберт. Производственный и операционный менеджмент. 8-е издание. Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2001 - 704с.,с.314

13. Матричні методи формування та аналізу корпоративної стратегії підприємства

Існує багато аналітичних методів і моделей для обґрунтування варіантів стратегічних рішень, які отримали назву – матричні методи. Найбільш відомими серед них є : матриця Ансоффа, підхід до аналізу конкуренції М. Портера, матриці портфельного аналізу Бостонської консультаційної групи (БКГ), консалтингових фірм McKincey і Arthur D. Little. Крім того, слід виділити метод PIMS, SPACE, модель Д.Абеля тощо. Цю групу методів та аналітичних підходів називають матричними. Матриця уявляє собою двомірну модель у вигляді таблиці, де зіставляються будь-які пари показників. Так в матриці БКГ це темпи росту галузі та ринкова частка, у матриці McKіnsey – це привабливість галузі та конкурентний статус фірми.

Об’єктом матричного аналізу є так званий стратегічний портфель підприємства, або корпоративний портфель. Так називають сукупність відносно самостійних господарських підрозділів (стратегічних одиниць бізнесу) чи відносно самостійних напрямів діяльності. Оскільки матричні методі аналізу є першим і обов`язковим кроком у вивчені стану підприємства та його середовища, то їх вважають підґрунтям розробки будь-якої стратегії. Через це матричні методи називають портфельним аналізом, хоч останній використовує набагато ширший методичний інструментарій, який поглиблено вивчається дисципліною “Стратегічний аналіз”.

Соседние файлы в папке учеба