Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Центр заочного навчання та дистанційної освіти

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”

Дніпропетровськ – 2011

Навчально-методичний посібник розроблений згідно з програмою навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність продукції», затвердженої ректором академії в 2011 р.

Навчально-методичний посібник повинен допомогти студентам заочної форми навчання сформувати необхідні знання з конкурентоспроможності продукції та оволодіти вмінням застосовувати їх безпосередньо у практичній діяльності.

ББК 65.298.2

Ч 16

Конкурентоспроможність продукції: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 33 с.

Посібник містить методичні рекомендації до семінарської роботи, самостійної роботи, індивідуальних завдань та методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

Укладачі:

Л.Д. Чалапко

С.І. Чимшит

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

А.Г. Бабенко

Р.Б. Тян

д. е. н., професор завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії

д. е. н., професор завідувач кафедри фінансів і маркетингу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Відповідальний за випуск:

І.Д.Падерін – завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою економічного факультету

Протокол № 4 від 26.01.2012 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 5 від 12.12.2011 р.

ЗМІСТ

Передмова

4

1. Програма навчальної дисципліни

5

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

10

3. Методичні рекомендації до практичних занять

19

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань

24

5.Методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи

28

6. Список рекомендованої літератури

30

Соседние файлы в папке учеба