Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Тема 2. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності

Наукове осмислення категорії конкурентоспроможності яка передбачає складне, багаторівневе поняття. Конкуренція між конкретними видами продукції, на рівні окремих галузей промисловості, на рівні держав. Тлумачення термінів ”конкурентоспроможність” і „конкурентність”. Взаємозв’язок різних рівнів виміру конкурентоспроможності. Два основних аспекту сформульованих різними авторами визначень: маркетинговий та управлінський .

Конкурентоспроможність як об’єкт управління. Вплив технологічної компоненти на рівень конкурентоспроможності об’єктів. П’ять послідовностях паразитизм технологічного впливу на рівень конкурентоспроможності. Ключові фактори національної конкурентоспроможності. Основні обмежуючі фактори конкурентоспроможності в промислової галузі.

Тема 3. Конкурентоспроможність продукції, її сутність та значення на сучасному етапі

Визначення конкурентоспроможність. Ціна споживання технічних товарів. Фактори, що визначають рівень конкурентоспроможності продукції (3 групи) – техніка-економічні, комерційні, нормативно-правові. Параметри призначення – класифікаційні, технічної ефективності та конструктивні. Ергономічні параметри, естетичні, економічні. Зміст поточних витрат. Вивчення класифікаційної схеми показників, що розкривають конкурентоспроможності товару.

Тема 4. Управління якістю та її вплив на конкурентоспроможність продукції

Якість продукції, як складова її конкурентоспроможності. Внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на якість продукції. Система показників якості товару. Вимоги до якості і витрати на забезпечення якості. Класифікація витрат на забезпечення якості продукції. Методи визначення якості виробів. Система управління якістю на підприємстві. Політика в області якості, що декларує поставлені цілі, основні завдання і шляхи їхнього рішення. Сім інструментів контролю якості. Аналіз Парето. Соціально-економічне значення підвищення якості й конкурентоспроможності продукції. Вплив підвищення якості і конкурентоспроможності продукції. на виробництво та імідж підприємства. Стандартизація, як головний інструмент фіксації та забезпечення заданого рівня якості. Основні способи (чинники) підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

Сертифікація продукції, в тому числі обов’язкова та добровільна. Державний нагляд за якістю продукції і функції Держстандарту України.

Змістовий модуль 2. Аналіз конкурентоспроможності та розробка стратегії

Тема 5. Комплексний аналіз конкурентів і конкурентоспроможності фірми

Конкурентоспроможність продукції і конкурентні переваги підприємства. Концепція задоволення продукцією потреб покупців і концепція ефективності виробничо-господарської діяльності.

Вибір фірм-конкурентів, які приймають участь в аналізі та їх попередня класифікація. Послідовність аналізу маркетингових можливостей і конкурентоспроможності фірми. Збір інформації про конкурентів, діагностика їх цілей та намірів. Оцінка конкурентоспроможності фірми по показникам основної діяльності, по показникам використання людських ресурсів, по показникам фінансової стабільності. Зовнішні переваги та внутрішні конкурентні переваги фірми. Установлення стратегій конкурентів, іх цілей, сильних і слабких сторін, моделей відповідних дій.

Державна підтримка конкурентних відносин в Україні. Особливості визначення монопольного положення підприємців на ринку. Обмеження монополізму в підприємницької діяльності. Захист ринку від недобросовісної конкуренції.

Соседние файлы в папке учеба