Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Література

[1, 3,4,10,13,19]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 4: Управління якістю та її вплив на конкурентоспроможність продукції

Мета заняття: закріпити теоретичні знання та виробити практичні навички проведення розрахунків, пов’язаних з обчисленням якісних показників

План заняття

  1. Визначення поняття „якість продукції”.

  2. Якість продукції, як складова її конкурентоспроможності.

  3. Ступінь відповідності фактичної сукупності властивостей проектному рівню.

  4. Фактори, що впливають на якість продукції – технічні, організаційні, економічні, соціально-економічні.

  5. Система показників якості.

Методичні рекомендації

Розгляд цієї теми доцільно розпочати з визначення поняття про якість як умова необхідна, але недостатня для гарантованого успіху на ринку. Покупець з двох рівноякісних товарів вибирає той, що дешевше, а з двох рівновартних – той, що краще. Це є підставою для двох видів конкуренції – цінової та нецінової.

Методика оцінки конкурентоспроможності товару передбачає виділення трьох груп параметрів оцінки: нормативних, технічних, економічних.

Нормативні вказують, чи відповідає товар нормам, стандартам безпеки та екології, прийнятим в міжнародній практиці та діючим на даному ринку, чи володіє він патентною чистотою. Технічні параметри – це параметри призначення, ергономічні, естетичні. З технічними параметрами пов'язаний перший крок споживача до купівлі товару, який полягає у відборі виробу як потенційного „кандидата” на купівлю.

Як база порівняння може використовуватись гіпотетичний товар, параметри якого задовольняють потребу на 100%. Однак, через складність формування такого товару-еталона частіше використовують порівняння з товаром-конкурентом, який вже користується добрим попитом, тобто в значній мірі відображає громадську потребу.

Якщо покупець не знайде товар, який повністю відповідає його потребам, він, ймовірно, відкине несуттєві на його думку параметри і буде коригувати свій пошук. Це означає, що у структурі потреби різні елементи мають різне значення і при визначенні конкурентоспроможності цю різну важливість параметрів треба враховувати.

Оцінка за технічними параметрами дає можливість вирішувати одну частину проблеми: чи може даний товар і в якій мірі задовольняти існуючу потребу. Однак, поки що залишається збоку рівень витрат, при якому потреба задовольняється. Тут вступають в силу економічні параметри і ціна споживання.

Питання для обговорення

1. Охарактеризуйте конкурентну ситуацію в різних галузях вітчизняної економіки за сучасних умов.

2. Назвіть основні два типи конкурентних переваг. Чому зазвичай вони не поєднуються для забезпечення більш міцної конкурентної позиції?

3. Охарактеризуйте чинники утримання конкурентної переваги за М. Портером. Наведіть приклади.

4. Що таке ключові чинники успіху у галузі? Назвіть основні з них за елементами потенціалу підприємства.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Інтеграційних підхід до управління конкурентоспроможністю.

2. Маркетинговий підхід до управління конкурентоспроможністю.

3. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю.

Тести

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідач потенціалу:

а) першого рівня конкурентоспро можи ості;

б) другого рівня конкурентоспроможності;

в) третього рівня конкурентоспроможності;

г) четвертого рівня конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів па певному ринковому сегменті:

а) знижує потенціал прибутковості сегменту;

б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня кон­курентоспроможності;

г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана зарахунок виробництва, продукції з унікальними споживчими властивостями, орієн­тована на:

а) дешеві канали збуту;

б) низькі витрати;

в) стандартизацію товарів;

г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкуренто­спроможності з метою визначення переваг і недоліків порівню­ваних підприємств - це зміст методу:

а) рангів;

б) різниць;

в) балів;

г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;

в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз потенціалу підприємства націлений:

а) на максимальне задоволення потреб споживачів;

б) на забезпечення максимальної ефективності викорис­тання потенціалу;

в) на визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;

г) на виявлення сил і слабкостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWОТ-аналізу?

а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWОТ-аналізу визначаються:

а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;

б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища;

в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;

г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9. До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація (імідж); '

б) соціальна відповідальність;

в) законодавча і нормативна база;

г) трудові ресурси.

Соседние файлы в папке учеба