Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Ekonomiko-matematichn__metodi_ta_model__Ekono.pdf
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
720.07 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ

(частина 2)

Навчально-методичний посібник

Дніпропетровськ – 2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ

(частина 2)

ЕКОНОМЕТРИКА

Навчально-методичний посібник

для студентів заочної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 « Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Дніпропетровськ – 2011

УДК 338:519.876.5 ББК 65в631+65.050 Ч-92

Економіко-математичні методи та моделі. В 2-х ч. Ч. 2: Навчально-

методичний посібник для студентів заочної форми навчання, кі навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань0305 “Економіка та підприємництво” з напрямів підготовки6.030508 ”Фінанси і кредит”, 6.030504 ”Економіка підприємства”, 6.030505 ”Управління персоналом та економіка праці”.

– Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. - 68 с. Посібник включає методичні рекомендації до самостійної роботи студентів,

практичних занять, виконання індивідуальної роботи, а також питання до іспиту. Посібник буде корисним для студентів, викладачів, науково-педагогічних

працівників, а також для усіх, хто цікавиться застосуванням математичних методів в економіці.

Автор-укладач: Т.А. Чупілко

- к.т.н., доцент кафедри

 

математичного моделювання та

 

інформаційних систем в

 

економіці Дніпропетровської

 

державної фінансової академії

Рецензенти: Б.Г. Пелешенко -

Ю.В. Шерстенников -

к.ф.-м. н., професор кафедри вищої математики Дніпропетровського державного аграрного університету к.ф.-м. н., доцент кафедри

математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний О.А. Рядно

- д.т.н., проф., зав. кафедри

за випуск:

математичного моделювання та

 

інформаційних систем в

 

економіці Дніпропетровської

 

державної фінансової академії

 

Розглянуто та схвалено

 

Вченою радою

 

економічного факультету

 

Протокол № 2 від 03.10.2011 р.

 

Розглянуто та схвалено

 

на засіданні кафедри

 

математичного моделювання

 

та інформаційних систем в економіці

 

Протокол №2 від 12.09.2011

 

ЗМІСТ

 

ЗМІСТ .............................................................................................................

3

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................

4

1.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ...................................................

6

2.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ....................................................

7

3.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ..........

13

 

Тема 1. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна

 

регресія ....................................................................................................

13

 

Тема 2. Лінійні моделі множинної регресії ...........................................

24

 

Тема 3. Нелінійні моделі та перетворення змінних .............................

30

 

Тема 4. Фіктивні змінні в економетричних моделях ............................

39

 

Тема 5. Узагальнені економетричні моделі ...........................................

42

 

Тема 6. Економетричні моделі динаміки ...............................................

47

4.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ............

53

 

Практичне заняття № 1 ............................................................................

53

 

Практичне заняття № 2 ............................................................................

56

5.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ...........................................................................

59

6.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ................................................................

64

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .........................................

66

3

ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна ”Економіко-математичні методи та моделі” є

нормативною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”.

Метою дисципліни є формування системи знань з методології та

інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Завданням дисципліни є вивчення основних принципів та інструментарію

постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх

розв'язування та аналізу з метою використання в економіці.

Предметом навчальної дисципліни є методологія та інструментарій

побудови і розв'язування детермінованих оптимізаційних задач.

 

 

Дисципліна складається із модулів“Оптимізаційні методи

та моделі” та

“Економетрика” і вивчається студентами протягом двох семестрів. Матеріал

дисципліни засвоюється студентами під час лекційних, практичних занять і

самостійної та індивідуальної роботи. Формою підсумкового

контролю є

письмові іспити.

 

 

 

 

 

 

Для успішного

опанування матеріалу

дисципліни необхідні

знання з

низки фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, таких як

політекономія, макро-

та

мікроекономіка,

вища

математика,

теорія

ймовірностей і математична статистика, інформатика.

Метою пропонованого навчально-методичного посібника є допомога

студентам

в

оволодінні

системою

знань методамиі

математичного

моделювання

та

їх застосуванні у постановці та розв’язуванні економічних

задач.

 

 

 

 

 

У рекомендаціях до самостійної роботи за всіма темаминавчальної програми надається довідковий матеріал, який включає основні теоретичні положення, формули, необхідні для засвоєння матеріалу теми, наводяться приклади та пропонуються завдання для самостійного виконання, питання для

4

самоконтролю. За більш детальним теоретичним матеріалом треба звернутися до літератури, запропонованої в кінці методичних рекомендацій до теми.

В посібнику надано методичні рекомендації до практичних занять, де до

кожного заняття наводяться план роботи над , завданнямприклади

розв’язування типових завдань, за основними темами дисципліни - тести.

Для індивідуальної роботи пропонуютьсярозрахункові завдання з

методичними рекомендаціями для їх виконання.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. Теоретичні питання

до іспиту наведено в кінці посібника.

Посібник розроблено у відповідності до робочої програми навчальної

дисципліни

“Економіко-математичні

методи

та

моделі”, яка

відповідає

галузевим

стандартам освіти з підготовки

бакалаврів галузі

знань0305

“Економіка та підприємництво” з урахуванням організації навчального процесу за кредитно-модульною системою.

5

Соседние файлы в папке учеба