Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Ekonomiko-matematichn__metodi_ta_model__Ekono.pdf
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
720.07 Кб
Скачать

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

1.Наконечний .С І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія:

Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 520 с.

Додаткова література:

2.Грубер И. Эконометрия. Том І. Введение в эконометрию. – К.: Астарта, 1996.

3.Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. М.:ИНФРА - М., 1999.-XIV, 402с.

4.Елисеева И.И. и др.. Эконометрика: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. –

М.: Финансы и статистика, 2005. – 576с.

5.Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. Учебник. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, изд-во

“ДИС”, 1997.-368с.

6. Лук’яненко І..Г, Краснікова Л.І Економетрика: Підручник. - К.:

Товариство “Знання”, 1998.-494с.

7.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., испр.- М.: Дело, 2004. - 575с.

8.Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів екон. спеціальн.

вищ. навч. закл. – К.: Четверта хвиля, 1997.

9.Хачатрян С.Р., Пинегина М.В., Буянов В.П. Методы и модели решения экономических задач: Учебное пособие. – М.: “Экзамен”, 2005. – 384с.

66

Н а в ч а л ь н а л і т е р а т у р а

Чупілко Тетяна Анатоліївна

Економіко-математичні методи та моделі: Економетрика

Навчально-методичний посібник

Економіко-математичні

методи

та

м:

Навчально-

Ч92 методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напрямів підготовки 6.030508 ”Фінанси і кредит”, 6.030504 ”Економіка підприємства”,

6.030505 ”Управління персоналом та економіка праці”./ Уклала Т.А.Чупілко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – с. 68.

Навчально-методичний посібник розроблений за програмою з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі», затвердженою ректором Дніпропетровської державної фінансової академії у 2010 році, і має на меті надання допомоги студентам в отриманні необхідної системи знань з дисциплін «Економіко-математичні методи та моделі». Він містить методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, завдання для самостійного виконання, питання для самоконтролю, методичні рекомендації до практичних занять та індивідуальної роботи, питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури

ББК 65в631+65.050 УДК 338:519.876.5

Підписано до друку

 

Формат 80 х 108 1/32 Папір крейдяний

Умов. друк. арк. 3,6

Обл.- від. арк.

4,9 Тираж ____ Замовлення ________

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

67

Соседние файлы в папке учеба