Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Література

[15,12,14,26,23]

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Індивідуальна робота студентів, що включається в навчальний процес, передбачає виконання індивідуальних завдань у вигляді реферату.

Мета дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов’язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Робота студента складається з наступних етапів: вибір теми на основі тематики, розробленою кафедрою; збір та систематизація інформаційного матеріалу; підготовка і написання роботи; захист реферату.

Структура реферату: план, короткий вступ, виклад основного змісту теми, висновок, бібліографічний список.

Основній частині передує вступ. У ньому необхідно показати значення, актуальність проблеми, що розглядається, обґрунтованість причини вибору теми, чітко сформувати мету, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Крім того, слід зазначити, у яких працях відомих вчених-економістів розглядається і досліджується ця проблема.

В основній частині роботи велику увагу варто приділити глибокому теоретичному висвітленню як теми в цілому, так і окремих питань, правильно пов’язати теоретичні положення з практикою. Виклад повинний здійснюватися відповідно до складеного плану.

Завершується робота висновком, в якому мають бути узагальнені теоретично-практичні аспекти дослідження проблеми, надані рекомендації, щодо виявлених під час дослідження проблем.

В кінці дослідження приводиться бібліографічний список, що оформлюється за останніми вимогами. У тексті обов’язково робиться посилання на використану літературу.

Робота повинна бути написана чіткою мовою, без повторень, скорочень, протиріч між окремими положеннями. Обсяг дослідження 20-25 сторінок машинописного тексту.

Номер варіанту індивідуального завдання відповідає номеру за списком у журналі групи.

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант 1

 1. Функції конкуренції

 2. Вивчіть та опишіть чинну на підприємстві систему управління якістю продукції (послуг), її відповідність міжнародним вимогам

Варіант 2

 1. Ключові чинники успіху у галузі

 2. Формування стратегії досягнення високої конкурентоспроможності підприємства.

Варіант 3

 1. Види конкуренції за різними ознаками.

 2. Оцінка конкурентоспроможності галузі, регіону, держави.

Варіант 4

 1. Оцінка конкурентоспроможності організації.

 2. Конкурентоспроможність вітчизняного промислового виробництва.

Варіант 5

 1. Конкурентні переваги.

 2. Інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю.

Варіант 6

 1. Захист конкуренції.

 2. Інтеграційних підхід до управління конкурентоспроможністю.

Варіант 7

 1. Маркетинговий підхід до управління конкурентоспроможністю.

 2. Оцінка конкурентоспроможності товару та послуг.

Варіант 8

 1. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 2. Оцінка конкурентоспроможності персоналу.

Варіант 9

 1. Ситуаційний (варіаційний) підхід до управління конкурентоспроможністю.

 2. Чинники конкурентної переваги держави.

Варіант 10

 1. Нормативний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 2. Чинники конкурентної переваги регіону.

Варіант 11

 1. Директивний підхід до управління конкурентоспроможністю.

 2. Проаналізуйте господарські форми підприємств-монополістів в Україні.

Варіант 12

 1. Теорія конкурентної переваги М.Портера.

 2. Чинники конкурентної переваги організації.

Варіант 13

 1. Принципи планування конкурентоспроможності.

 2. Чинники конкурентної переваги галузі.

Варіант 14

 1. Як захиститися від недобросовісної конкуренції.

 2. Методи прогнозування конкурентоспроможності.

Варіант 15

 1. Формування конкурентних переваг об’єктів.

 2. ДСТУ.

Варіант 16

 1. Місце маркетингу у посиленні конкурентних позицій підприємства.

 2. Принципи ресурсозбереження.

Варіант 17

 1. Внутрішні чинники конкурентної переваги.

 2. Міжнародні стандарти ISO-9000.

Варіант 18

  1. Чим відрізняється конкурентоздатність фірми від конкурентоздатності товару? 

  2. Логічний підхід до управління конкурентоспроможністю.

Варіант 19

 1. Технології збору інформації про конкурентів. Засоби визначення їх ринкової частки

 2. Цінність системи конкурентної переваги.

Варіант 20

 1. Опишіть вітчизняне підприємство конкурентоздатне на своєму ринку за рахунок власного ноу-хау.

 2. Принципи оцінки конкурентоспроможності.

Варіант 21

 1. Детермінанти цінової конкуренції на відчизняних підприємствах.

 2. Зовнішні чинники конкурентної переваги.

Варіант 22

 1. Принципи економічного обґрунтування конкурентоспроможності.

 1. Роль менеджмента знань в досягненні стійких конкурентних переваг.

Варіант 23

 1. Опишіть підприємство – монополіста на теренах України

 2. Оцінка конкурентоспроможності персоналу.

Варіант 24

 1. Принципи управління якістю продукції.

 2. Чи потрібно захищати конкуренцію?

Варіант 25

 1. Визначте чинники, які сприяють монопольному становищу підприємства

 2. Чинники конкурентної переваги.

Варіант 26

 1. Цілі, функції та призначення АМКУ.

 2. Ринок: поняття, форми, фактори, які впливають на конкурентну боротьбу.

Варіант 27

 1. Детермінанти нецінової конкуренції на відчизняних підприємствах.

 2. Методи управління якістю.

Варіант 28

 1. Вимоги та вихідні дані до оцінки конкурентоспроможності.

 2. Конкурентні переваги як шлях до розвитку підприємницької діяльності.

Варіант 29

 1. Чинники конкурентної переваги.

 2. Формування конкурентної стратегії підприємства в умовах глобалізації господарських відносин.

Варіант 30

 1. Оцінка конкурентоспроможності продукції виробничого призначення.

 2. Методи аналізу управління при дослідженні конкурентоспроможності.

Варіант 31

 1. Визначте чинники, які сприяють монопольному становищу підприємства

 2. Оцінка ринковї частки.

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Домашня контрольна робота студенти виконують самостійно, вибираючи варіант один із десяти за списком у журналі, кратне 10. Виконання домашньої контрольної роботи передбачає: проведення бібліографічного огляду наукової літератури за заданою тематикою, написання контрольної роботи, оформлення роботи відповідно до вимог. (максимальна кількість балів – 60).

Варіанти контрольної роботи

Варіант 1

 1. Обґрунтуйте взаємозв'язок категорій «ринок», «кон­куренція», «конкурентоспроможність».

 2. Що таке стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства? В чому полягає його мета та завдання?

 3. Зовнішні чинники конкурентної переваги.

Варіант 2

1. Дайте визначення поняття «конкурентоспроможність потенціалу підприємствам. Наведіть приклади підприємств, що знаходяться на різних рівнях конкурентоспроможності потенціалу.

2. Які існують методи оцінки конкурентоспроможності? В чому їхні переваги та недоліки?

3. Внутрішні чинники конкурентної переваги.

Варіант 3

1. Які конкурентні сили діють на будь-якому ринку та зумовлюють силу конкуренції в галузі?

2. Які існують методи оцінки конкурентоспроможності? В чому їхні переваги та недоліки?

3. Вимоги та вихідні дані до оцінки конкурентоспроможності.

Варіант 4

1. Охарактеризуйте конкурентну ситуацію в різних галузях вітчизняної економіки за сучасних умов.

2. Що таке ключові чинники успіху у галузі? Назвіть основні з них за елементами потенціалу підприємства.

3. Чинники конкурентної переваги організації.

Варіант 5

1. Назвіть основні два типи конкурентних переваг. Чому зазвичай вони не поєднуються для забезпечення більш міцної конкурентної позиції?

2. Що таке профіль об'єкта? Які характеристики його описують?

3. Чинники конкурентної переваги галузі.

Варіант 6

1. Як формується матриця «привабливість галузі / конкурентоспроможність підприємства»? Назвіть рекомен­довані стратегії для підприємства, що діє на ринку середньої привабливості та має низький рівень конкурентоспромож­ності потенціалу.

2. З яких етапів складається процедура оцінювання конкурентоспроможності об'єкта?

3. Чинники конкурентної переваги регіону, переваги галузі.

Варіант 7

1. Які конкурентні сили діють на будь-якому ринку та зумовлюють силу конкуренції в галузі?

2. Який з методів стратегічного аналізу найбільш орієнтований на задоволення вимог споживачів? Чому виникла необхідність його розробки?

3. Оцінка конкурентоспроможності організації.

Варіант 8

1. Що таке сильні і слабкі сторони, можливості та загрози?

2. Охарактеризуйте зміст етапів застосування SWOT-аналізу.

3. Оцінка конкурентоспроможності товару та послуг.

Варіант 9

1. Назвіть основні методи стратегічного аналізу. Який з них застосовується виключно для характеристики впливу зовнішнього економічного середовища? З чим пов'язана необхідність його застосування?

2. Які існують методи оцінки конкурентоспроможності? В чому їхні переваги та недоліки?

3. Оцінка конкурентоспроможності персоналу.

Варіант 10

1. Які конкурентні сили діють на будь-якому ринку та зумовлюють силу конкуренції в галузі?

2. Охарактеризуйте чинники утримання конкурентної переваги за М. Портером. Наведіть приклади.

3. Чинники конкурентної переваги держави.

Соседние файлы в папке учеба