Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Konkurentospromozhnist_produktsiyi_Zaoch_2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
376.83 Кб
Скачать

Навчально - методичний посібник Чимшит Сергій Іванович Конкуреспромоність продукції

УДК 339.137.2

ББК 65.291.823.2

Т99 Конкурентоспроможність продукції: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 33 с.

Навчально-методичний посібник розроблений згідно з програмою навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність продукції», затвердженої ректором академії в 2011 р.

Навчально-методичний посібник повинен допомогти студентам заочної форми навчання сформувати необхідні знання з конкурентоспроможності продукції та оволодіти вмінням застосовувати їх безпосередньо у практичній діяльності. Посібник містить методичні рекомендації до семінарської роботи, самостійної роботи, індивідуальних завдань та методичні рекомендації і завдання для домашньої контрольної роботи, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.

ББК 65.291.823.2

Підп. до друку________- Формат 84х 1081/32Папір друк.

Ум.друк.арк. 4,73 Облік.-видав.арк. 6,98 Тираж _____Замовлення №_______

_________________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету телебачення та радіомовлення сер. ДІ{ 2126 від 17.03.2005 р.

38

Соседние файлы в папке учеба